Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-zarzadcza-i-controlling-w-praktyce-37533-id10682

Informacje o szkoleniu

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE*


  ID szkolenia: 37533
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Kazimierz Dolny
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych

  Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)

  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.15 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 13.00 (wyjazd uczestników po obiedzie)
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Przedstawienie wiedzy dotyczącej koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, a także metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów.

Metody szkolenia
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• mini wykład
• case study
• dyskusja
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie wiedzy z zakresu koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• zapoznanie się ze skutecznymi narzędziami zarządzania informacją o kosztach, metodami zwiększania efektywności kosztów
• zapoznanie się ze stosowanymi metodami, narzędziami i problemami związanymi z rachunkowością zarządczą
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
• controllerzy służb finansowych i niefinansowych
• pracownicy zaangażowani w proces tworzenia danych i ich interpretacji

Program szkolenia:

1. Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• Zarządcze ujęcie kosztu
• Zarządzanie kosztami w firmie

2. Budżetowanie jako podstawowe narzędzie controllingu operacyjnego
• Budżet jako instrument zarządzania przychodami i kosztami
• Weryfikacja stopnia realizacji budżetu

3. Wybrane narzędzia controllingu operacyjnego i strategicznego
• EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą
• Case study – wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa
• BSC (zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa
• Case study – analiza informacji płynącej z zastosowania BS

4. Controlling finansowy
• Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie controllera finansowego – studium przypadku.
- Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych ( NET CASH FLOW - NCF )
- Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego
- Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
a) Metody proste:
- kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
- kompensacyjny okres zwrotu
- stopa zwrotu
- analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług
b) Metody dynamiczne:
- wartość kapitałowa netto - NPV
- wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
- zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
c) Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)
Case study : ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych
- Sposoby postępowania przy budowaniu modeli (komputerowych) do oceny projektów inwestycyjnych
© Copyright dr Janusz Nesterak

Informacje o prelegentach:

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Wydarzenia towarzyszące:

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE*
CONTROLLING FINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1930 zł/os + 23% VAT* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
 • 1830 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1780 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 5 osób

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2 - osobowym (2 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po obiedzie ostatniego dnia szkolenia); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRAKTYCE*