Baza szkoleń i kursów z HACCP: ISO 22000!

 • Wyszukaj najlepsze szkolenia i kursy poświęcone normie ISO 22000
 • Poznaj jak wdrażać system HACCP w firmie ucząc się od najlepszych trenerów
 • Sprawdź ceny szkoleń i zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online!
 • Wyszukaj najlepsze szkolenia i kursy poświęcone normie ISO 22000
 • Poznaj jak wdrażać system HACCP w firmie ucząc się od najlepszych trenerów
 • Sprawdź ceny szkoleń i zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online!
szkolenia HACCP, kursy ISO 22000
Przewiń stronę

Szkolenia HACCP (ISO 22000): 35

 • Częstochowa, 20 kwietnia 2021
 • już od 990 PLN
już od 990 PLN
 • Kraków, 7 - 8 listopada 2016
 • już od 8 PLN
już od 8 PLN
Artykuł

Czym jest HACCP?

HACCP (z angielskiego: Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Jest to zespół działań i postępowanie tworzące system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez zidentyfikowanie i dokonanie oszacowania skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. Zadaniem systemu jest również określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących w procesie produkcji i dystrybucji żywności.

Od strony praktycznej system HACCP sprowadza się do stałego przeprowadzania analizy zagrożeń i wskazaniu, które punkty w procesie produkcji i dystrybucji żywności są krytyczne z punktu widzenia możliwości pojawienia się w nich zdarzeń czy zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jakość zdrowotną produkowanej żywności. Punkty te nazywa się krytycznymi punktami kontrolnymi i obejmuje stałym nadzorem w celu uzyskania odpowiedniej jakości produktów.

Z systemem HACCP ściśle związana jest również norma ISO 22000:2018 określająca wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i obejmująca wszystkie organizacje i podmioty łańcucha produkcji żywności - od upraw i hodowli przez produkcję, przetwarzanie, magazynowanie, transportowanie i obrót żywności, aż po talerz (tzw. from farm to fork).

Powyżej znajdą Państwo szereg szkoleń z HACCP odbywających się w 2021 roku w różnych miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, w trakcie których Państwa pracownicy zdobędą odpowiednią wiedzę, aktualną do przepisów obowiązujących w 2019 roku. Wpisy zawierają plan i cenę oraz informację czy w cenę wliczone jest zaświadczenie bądź certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Norma ISO 22000:2018 w procesie produkcji żywności

Ostatnia aktualizacja normy ISO 22000 została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) 19 czerwca 2018 r., a jej pełna nazwa to ISO 22000: 2018 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Norma ISO 22000:2018 jest oparta o zasady systemu HACCP, zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz i obejmuje swoim zakresem wszystkie organizacje i podmioty uczestniczące w łańcuchu żywnościowym, min.:

 • producentów pierwotnych, czyli rolników i hodowców,
 • producentów żywności i pasz,
 • podmioty z sektora transportu i przechowywania środków spożywczych,
 • firmy logistyczne, magazynowe i dystrybucyjne (np.: magazyny, hurtownie, przeładownie),
 • producentów dodatków do żywności,
 • producentów opakowań do kontaktu z żywnością,
 • producentów środków czystości używanych w miejscach produkcji i dystrybucji żywności.

Zainteresowała Cię ta tematyka? Poznaj więcej szkoleń z ISO.

Siedem zasad systemu HACCP

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych określa siedem zasad systemu systemu HACCP:

Zasada 1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych

Należy powołać zespół ds. systemu HACCP, którego zadaniami będzie:

 • sporządzić blokowy schemat procesu technologicznego,
 • wypisać możliwe do pojawianie się w procesie technologicznym zagrożenia o charakterze chemicznym (toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, środki myjące czy dezynfekujące, pozostałości leków weterynaryjnych itp.), biologiczne (m.in. bakterie, wirusy, pasożyty) oraz fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań, włosy, elementy garderoby czy biżuteria personelu, inne zanieczyszczenia stałe),
 • oszacować istotność zagrożeń,
 • zaplanować środki kontrolne umożliwiające opanowanie wylistowanych zagrożeń.

Zasada 2 – Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)

Zespół HACCP powinien zdefiniować tak zwane krytyczne punkty kontroli, czyli te miejsca w procesie technologicznym, w których niezbędna jest kontrola nad występującymi tam zagrożeniami.

Zasada 3 – Identyfikacja limitów krytycznych

Dla każdego krytycznego punktu kontrolnego (CCP) należy ustalić krytyczne granice (limity), czyli wartości mierzalne środków kontrolnych, których przekroczenie oznacza, że produkt przestaje być bezpieczny.

Zasada 4 – Ustalenie systemu monitoringu CCP

Każdy krytyczny punkt kontrolny (CCP) musi mieć ustalone wymagania określające sposób i częstotliwość mierzenia wartości środków kontrolnych (tzw. monitoring CCP) oraz podmioty/osoby odpowiedzialne za te działania (np. pełnomocnik systemu HACCP).

Zasada 5 – Określenie działań korygujących

Niezbędne jest opracowanie działań korygujących, które muszą być wdrożone, gdy monitoring wykaże przekroczenie ustalonych limitów. Ponownie, konieczne jest wyznaczenie podmiotu/osoby odpowiedzialnej za podjęcie tych działań. Procedura korygująca musi zawierać zarówno sposób przywrócenia kontroli zagrożeń jak i postępowanie z produktem wyprodukowanym z przekroczeniem granic krytycznych.

Zasada 6 – Ustalenie procedur weryfikacji systemu

Wymagane jest opisanie sposobów sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. Procedura ta może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub analizie i badaniu reklamacji. Zaleca się cykliczne wykonywanie audytów wewnętrznych systemu HACCP oraz wyznaczenie osób upoważnionych (np. auditor systemu HACCP).

Zasada 7 – Ustalenie procedur zapisów

Niezbędne jest przygotowanie i wdrożenie procedury ciągłego sporządzania dokumentacji i zapisu funkcjonowania systemu HACCP oraz zabezpieczenia zebranych informacji i zachowania na okres 3 lat od sprzedaży produktu.

Jakie są główne etapy wdrażania systemu HACCP?
 • Powołanie zespołu ds. HACCP (w tym pełnomocnika systemu HACCP)
 • Przygotowanie opisu produktu
 • Przygotowanie opisu przeznaczenia konsumenckiego produktu
 • Opracowanie schematu procesu technologicznego
 • Weryfikacja schematu produkcyjnego
 • Analiza zagrożeń
 • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli CCP
 • Określenie limitów krytycznych dla każdego CCP
 • Opracowanie systemu monitorowania dla każdego CCP
 • Ustalenie działań korygujących
 • Ustalenie sposobu weryfikacji i osób odpowiedzialnych (np. audytor wewnętrzny systemu HACCP)
 • Prowadzenie dokumentacji HACCP

Szkolenia z zakresu HACCP znajdziesz najczęściej w Warszawie oraz Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Łódzi, Gdańsku, Gdyni i Wrocławiu.

Czym jest HACCP?