Motywacja i motywowanie: baza szkoleń i kursów!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dotyczących motywacji i motywowania
 • Zapoznaj się z programem zajęć, informacjami o prelegentach i cenami
 • Zarejestruj się online na wybrany kurs lub szkolenie!
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dotyczących motywacji i motywowania
 • Zapoznaj się z programem zajęć, informacjami o prelegentach i cenami
 • Zarejestruj się online na wybrany kurs lub szkolenie!
szkolenia i kursy z motywacji i motywowania
Przewiń stronę

Szkolenia motywowanie pracowników: 78

 • Warszawa, 20 - 21 kwietnia 2021
 • już od 1890 PLN
już od 1890 PLN
Artykuł

Motywowanie pracowników

Pojęcie motywacji można rozumieć dwojako. Z jednej strony jako zespół czynników, które wywołują potrzebę i chęć do wykonania określonej czynności. Z drugiej jako działania podejmowane (zazwyczaj przez osoby trzecie), aby pobudzić człowieka do działania. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w środowisku pracy, gdzie od poziomu determinacji każdego członka zespołu zależy efektywność realizacji celów organizacyjnych i biznesowych. A jak przełożyć tę teorię na praktykę? Oto najważniejsze informacje.

Co wpływa na motywację pracownika?
Na to, jak kształtuje się poziom motywacji pracownika – zarówno ogólnego zaangażowania w realizację celów firmy, jak i konkretnych zadań – wpływa ogrom czynników. Są one skorelowane z dwoma typami motywacji:
 • motywacja wewnętrzna – wynika z chęci zaspokojenia przez pracownika własnych potrzeb. W miejscu pracy, spoglądając na tę kwestię z perspektywy teorii Maslowa, kluczowe są potrzeby wyższego rzędu – przynależności, uznania oraz samorealizacji,
 • motywacja zewnętrzna – związana z zewnętrznym systemem „kar” i „nagród” związanych z realizacją określonych zadań.
Rolą dobrego menadżera jest umiejętne dobieranie strategii i narzędzi motywacyjnych tak, aby wpłynąć na wysoki poziom obu. Warto jednak pamiętać, że to motywacja wewnętrzna – rozumiana jako autentyczna chęć zaangażowania się w realizację postawionych celów – jest kluczową w kontekście efektywności.
Narzędzia motywowania pracowników
Aby umiejętnie budować i wzmacniać motywację pracowników, kadra kierownicza przedsiębiorcza może sięgnąć po szereg narzędzi. W nowoczesnych organizacjach zadania związane z umacnianiem morale zespołu są prowadzone systemowo. Wszystkie zastosowane przez pracodawcę instrumenty są ze sobą powiązane – tak, aby możliwe było osiągnięcie efektu synergii.

Dobierane narzędzia motywacyjne mogą mieć dwojaki charakter: finansowy oraz pozapłacowy.

Narzędziami finansowej motywacji są przede wszystkim:
 • podstawowe wynagrodzenie pracownika,
 • wszelkie premie i prowizje, które uzyskuje on za wykonanie określonych zadań,
 • dodatkowe „benefity” materialne – np. auto służbowe z limitem kilometrów do wykorzystania do celów prywatnych,
 • nagrody rzeczowe i inne, wręczane za osiągnięcie wytyczonych celów (indywidualnych i grupowych).
W tradycyjnym podejściu do motywacji uznawało się, że to właśnie wynagrodzenie odgrywa kluczową rolę dla poziomu chęci i determinacji do zaangażowania się w działania firmy. I rzeczywiście, zbyt niskie wynagrodzenie czy opóźnienie w jego wypłacie to poważne czynniki zniechęcające. Warto jednak pamiętać, że wysoka pensja może przyciągnąć na początku i do pewnego stopnia przekonać pracownika do pozostania w zespole, jednak z uwagi na to, że dziś mamy do czynienia z rynkiem pracownika, nie jest ostatecznym argumentem budującym pożądane zaangażowanie.

Dlatego tak ważne jest sięganie po pozapieniężne narzędzia motywowania. Ich katalog jest niezwykle szeroki i zróżnicowany. W tym gronie można wymienić np. elementy takie jak:
 • systemy dodatkowych benefitów – np. prywatne ubezpieczenie zdrowotne, karnet na siłownię, dofinansowanie do cateringu w biurze itp. (w nowoczesnych korporacjach stają się one standardem, przez co przestają spełniać rolę pozytywnego motywatora i przekształcają się w standardowy element korzyści z zatrudnienia w danym miejscu),
 • pozytywna atmosfera w miejscu pracy – partnerskie relacje w zespole, ale i w kontaktach na linii podwładny – przełożony, styl zarządzania zmniejszający ryzyko powstawania konfliktów, odpowiednio poukładane zespoły, w których dobrze się współpracuje. Taki klimat zwiększa poczucie przynależności i identyfikacji z organizacją,
 • poczucie sensu działania – związane zarówno z wiarą w produkt i stojącą za nim organizację, jak i efektywne wytyczanie celów i komunikowanie poziomu ich realizacji. W tym kontekście warto również wspomnieć o działaniach społecznych czy środowiskowych podejmowanych przez organizacje – wspólne akcje na rzecz ekologii czy wsparcie akcji charytatywnych zbliża do siebie zespół,
 • przejrzysta komunikacja dwustronna – polityka „otwartych drzwi” połączona z konstruktywnym feedbackiem, który pozwala krok po kroku udoskonalać sposób funkcjonowania,
 • możliwości rozwoju – potrzeba samorozwoju, związana z poszerzaniem kompetencji, prowadzącym również do awansu zawodowego, jest kluczowa w kontekście motywacji. Dlatego pracownikom warto zaoferować jasne i przejrzyste ścieżki karier zawodowych oraz opcję korzystania ze szkoleń, które zainspirują do działania,
 • jasne wyznaczanie celów i zadań – jest związane ze sprawnym zarządzaniem poszczególnymi komórkami firmy. Pracownik, który otrzymuje od kierownictwa jasne, niewykluczające się wzajemnie polecenia i wskazówki oraz może korzystać z opracowanych procedur, chętniej i efektywniej realizuje powierzone mu zadania. Kiedy zaś w zarządzanie wkrada się chaos, motywacja szybko spada.
Wymienione tutaj czynniki i elementy nie wyczerpują listy zagadnień związanych z motywacją pracowniczą. Dlatego dobry manager, pragnąc podnieść morale zespołu, powinien skorzystać ze specjalistycznych szkoleń menedżerskich poświęconych temu tematowi. Pozwolą mu one dopasować typ i specyfikę narzędzi do charakteru działania organizacji.
Motywowanie pracowników