Szkolenie

ANALIZA FINANSOWA - JAK PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE FINANSOWE.

O szkoleniu

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia analizy finansowej z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie.

Metody szkolenia
• ćwiczenia
• mini wykład
• prezentacja
• dyskusja
• praca z dokumentem
• case study

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• wykształcenie kompetencji w zakresie interpretowania sprawozdań finansowych i analitycznego ujmowania wielkości w nich zawartych, prowadzenia przyczynowych analizy i symulacji
• nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem i analizowaniem dynamicznych modeli biznesowych, przygotowywaniem prognoz i planów finansowych, prowadzenia analiz odchyleń
• pozyskanie wiedzy z zakresu narzędzi zarządzania finansami w tym zgodnych z koncepcją zarządzania wartością przedsiębiorstwa
• uzyskanie wiedzy dotyczącej prowadzenia monitoringu kondycji finansowej firmy
• wzrost umiejętności wykorzystania narzędzi wspierających zarządzanie finansami firmy
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• managerowie wszystkich szczebli oraz pracownicy pionów finansowych
• analitycy i controllerzy finansowi
• osoby dokonujące ocen kondycji finansowej kontrahentów lub beneficjenci funduszy
• właściciele firm
• doradcy i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
• specjaliści, chcący podnieść swoje kompetencje
• osoby, które w swojej codziennej pracy wykorzystują informacje finansowe, w tym sprawozdania finansowe

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do analizy finansowej
• Istota, cele, etapy analizy finansowej
• Dane, metody przetwarzania i techniki analizy
• Narzędzia rachunkowe wykorzystywane w analizach
• Formy prezentacji wyników

2. Analiza działalności przedsiębiorstwa czyli jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe
• Finansowe i pozafinansowe źródła informacji
• Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
• Identyfikowanie obszarów ryzyka i zarządzanie ryzykiem
• Rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze czyli analiza wg modelu 5 sił Portera
• Cykl życia organizacji i jego konsekwencje finansowe – macierz BCG
• Poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsięwzięcia biznesowego
• Synteza wniosków analizy strategicznej – analiza SWOT

3. Wstępna analiza sprawozdań finansowych
• Księgowe a analityczne sprawozdanie finansowe
• Bilans analityczny, czy perspektywa kapitału zaangażowanego i zastosowanego
• Rachunek zysków i strat- układ, treść, zakres analizy
• Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej, CF zarządczy, ocena kierunków przepływów na poszczególnych rodzajach działalności
• Analiza pozioma, pionowa i porównawcza sprawozdań finansowych
• Wstępna analiza wskaźnikowa

4. Analiza wskaźnikowa
• Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania
• Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, piramida wskaźników Du Ponta
• Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
• Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie
• Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami
• Badanie płynności finansowej – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie
• Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu
• Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej, systemy ratingowe, modele scoringowe, modele monitoringu finansowego

5. Analiza sytuacji finansowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
6. Narzędzia analiz i zarządzania finansami przedsiębiorstw
• Wartość pieniądza w czasie, renta, renta wieczna
• Koszt kapitału i metody pomiaru ryzyka przedsięwzięć biznesowych (model CAPM, beta akcji)
• Mechanizm dźwigni finansowej - optymalizacja struktury finansowania, dźwignia połączona
• Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – metody dochodowe (NPV, IRR), jak zaprognozować przyszłe przepływy pieniężne, najczęściej popełniane błędy

© Copyright dr inż. Michał Kowalski

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad

Wyjazd uczestników następnego dnia po śniadaniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)

Prelegenci

Cytat
DR INŻ. MICHAŁ KOWALSKI - Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych. Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny. Posiada bogatą praktykę w obszarze finansów przedsiębiorstw. Na co dzień wspiera zarządzanie finansami w dużych strukturach kapitałowych oraz realizuje projekty dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów menadżerskich, modelowania finansowego, wycen i zarządzania wartością, transakcji M&A, controllingu strategicznego. Na szkoleniach przedstawia zagadnienia w sposób przystępny, wyjaśniając zawiłe problemy świata finansów. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń, w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Gdzie i kiedy

Zakopane 6 - 7 grudnia 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1790 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział
Cena 2
Przy zgłoszeniu 3 osób
1700 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział
Cena 3
Przy zgłoszeniu 5 osób
1640 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!