Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-finansowa-jak-podejmowac-wlasciwe-decyzje-finansowe-37518-id10682

Informacje o szkoleniu

 • ANALIZA FINANSOWA - JAK PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE FINANSOWE.


  ID szkolenia: 37518
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

  Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad

  Wyjazd uczestników następnego dnia po śniadaniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia analizy finansowej z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie.

Metody szkolenia
• ćwiczenia
• mini wykład
• prezentacja
• dyskusja
• praca z dokumentem
• case study

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• wykształcenie kompetencji w zakresie interpretowania sprawozdań finansowych i analitycznego ujmowania wielkości w nich zawartych, prowadzenia przyczynowych analizy i symulacji
• nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem i analizowaniem dynamicznych modeli biznesowych, przygotowywaniem prognoz i planów finansowych, prowadzenia analiz odchyleń
• pozyskanie wiedzy z zakresu narzędzi zarządzania finansami w tym zgodnych z koncepcją zarządzania wartością przedsiębiorstwa
• uzyskanie wiedzy dotyczącej prowadzenia monitoringu kondycji finansowej firmy
• wzrost umiejętności wykorzystania narzędzi wspierających zarządzanie finansami firmy
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• managerowie wszystkich szczebli oraz pracownicy pionów finansowych
• analitycy i controllerzy finansowi
• osoby dokonujące ocen kondycji finansowej kontrahentów lub beneficjenci funduszy
• właściciele firm
• doradcy i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
• specjaliści, chcący podnieść swoje kompetencje
• osoby, które w swojej codziennej pracy wykorzystują informacje finansowe, w tym sprawozdania finansowe

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do analizy finansowej
• Istota, cele, etapy analizy finansowej
• Dane, metody przetwarzania i techniki analizy
• Narzędzia rachunkowe wykorzystywane w analizach
• Formy prezentacji wyników

2. Analiza działalności przedsiębiorstwa czyli jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe
• Finansowe i pozafinansowe źródła informacji
• Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
• Identyfikowanie obszarów ryzyka i zarządzanie ryzykiem
• Rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze czyli analiza wg modelu 5 sił Portera
• Cykl życia organizacji i jego konsekwencje finansowe – macierz BCG
• Poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsięwzięcia biznesowego
• Synteza wniosków analizy strategicznej – analiza SWOT

3. Wstępna analiza sprawozdań finansowych
• Księgowe a analityczne sprawozdanie finansowe
• Bilans analityczny, czy perspektywa kapitału zaangażowanego i zastosowanego
• Rachunek zysków i strat- układ, treść, zakres analizy
• Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej, CF zarządczy, ocena kierunków przepływów na poszczególnych rodzajach działalności
• Analiza pozioma, pionowa i porównawcza sprawozdań finansowych
• Wstępna analiza wskaźnikowa

4. Analiza wskaźnikowa
• Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania
• Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, piramida wskaźników Du Ponta
• Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
• Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie
• Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami
• Badanie płynności finansowej – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie
• Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu
• Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej, systemy ratingowe, modele scoringowe, modele monitoringu finansowego

5. Analiza sytuacji finansowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
6. Narzędzia analiz i zarządzania finansami przedsiębiorstw
• Wartość pieniądza w czasie, renta, renta wieczna
• Koszt kapitału i metody pomiaru ryzyka przedsięwzięć biznesowych (model CAPM, beta akcji)
• Mechanizm dźwigni finansowej - optymalizacja struktury finansowania, dźwignia połączona
• Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – metody dochodowe (NPV, IRR), jak zaprognozować przyszłe przepływy pieniężne, najczęściej popełniane błędy

© Copyright dr inż. Michał Kowalski

Informacje o prelegentach:

DR INŻ. MICHAŁ KOWALSKI - Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych. Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny. Posiada bogatą praktykę w obszarze finansów przedsiębiorstw. Na co dzień wspiera zarządzanie finansami w dużych strukturach kapitałowych oraz realizuje projekty dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów menadżerskich, modelowania finansowego, wycen i zarządzania wartością, transakcji M&A, controllingu strategicznego. Na szkoleniach przedstawia zagadnienia w sposób przystępny, wyjaśniając zawiłe problemy świata finansów. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń, w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Wydarzenia towarzyszące:

ANALIZA FINANSOWA - JAK PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE FINANSOWE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1790 zł/os + 23% VAT* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
 • 1700 zł/os + 23% VAT* Przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1640 zł/os + 23% VAT* Przy zgłoszeniu 5 osób

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: ANALIZA FINANSOWA - JAK PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE FINANSOWE.