ANALIZA FINANSOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym w szczególności poznania zasad sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, oceny standingu przedsiębiorstw, a także ich wyceny.

Korzyści:

Pozyskanie praktycznej wiedzy w następujących obszarach tematycznych:

zawartość informacyjna sprawozdawczości finansowej i wykorzystanie jej do celów analizy przedsiębiorstwa, „czytanie” i interpretacja danych znajdujących się w sprawozdaniach finansowych,

podstawowe zasady, metody i specyfika analizy finansowej jednostki gospodarczej,

analiza zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu,

główne zasady wyceny przedsiębiorstw.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

RODZAJE I FORMY WŁASNOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:

- rodzaje podmiotów gospodarczych

- specyfika przedsiębiorstw w zależności od ich rodzajów, formy własności, przedmiotu działania itp.

- wpływ rodzajów działania na status finansowy, prawnym czy podatkowy firmySPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁO DANYCH DLA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA:

- ustawa o rachunkowości

- obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych

- podstawowe części sprawozdania finansowego

- specyfika sprawozdawczości finansowej na koniec i w trakcie roku obrotowegoBILANS, CHARAKTERYSTYKA I WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW:

- charakterystyka, wielkość i struktura majątku trwałego

- zużycie i jakość środków trwałych, amortyzacja i umorzenie

- charakterystyka i struktura aktywów obrotowych

- kapitały własne i ich znaczenie dla oceny zdolności kredytowejCHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ JAKO ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIARACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

- wariant porównawczy a kalkulacyjny

- analiza wielkości i struktury przychodów ze sprzedaży

- przychody pozostałe i finansowe

- podział i analiza kosztów operacyjnych oraz ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa

- koszty pozostałe i finansowe ponoszone przez przedsiębiorstwo

- wynik finansowyRACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO PODSTAWA OCENY SYTUACJI I PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

- obszary wpływów i wydatków pieniężnych, analiza struktury rachunku cash flow i miejsc generowania gotówki,

- informacje pozyskiwane z rachunku przepływów pieniężnych

- rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat, wynik finansowy a operacyjne przepływy pieniężneINFORMACJA DODATKOWA:

- pozyskanie dodatkowych informacji do sprawozdania finansowegoPOZOSTAŁE CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- sprawozdanie z działalnościANALIZA DYNAMIKI BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW:

- porównywalność danych do analizy dynamiki

- wpływ inflacji na wyniki oceny dynamiki

- wskaźniki dynamikiANALIZA RENTOWNOŚCI I WYNIKU FINANSOWEGO:

- analiza wyniku finansowego na kolejnych etapach jego wyznaczania wraz z oceną wpływu czynników kształtujących jego wartość

- analiza progu rentowności

- kluczowe wskaźniki rentownościANALIZA PŁYNNOŚCI:

- wpływ wielkości majątku obrotowego i zobowiązań na poziom płynności

- wskaźniki płynności i ich znaczenie dla oceny zdolności płatniczej

- złota zasada bilansowaANALIZA SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA:

- sprawność działania i jej wpływ na poziom płynności

- wskaźniki rotacji majątku obrotowego i zobowiązańANALIZA ZADŁUŻENIA I JEGO OBSŁUGI:

- wskaźniki długu

- dźwignia finansowa

- wskaźniki obsługi zadłużenia

WPŁYW SPECYFIKI BRANŻY, OTOCZENIA MIKRO- I MAKROEKONOMICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, SEZONOWOŚCI NA JEGO WYNIKIANALIZA CZYNNIKÓW JAKOŚCIOWYCH JAKO ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON FIRMY ORAZ JEJ OTOCZENIA GOSPODARCZEGOANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE W PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO (W TYM ANALIZA POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA BANKRUCTWEM), ORAZ W ZAKRESIE PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH DOTYCZĄCYCH POMOCY PAŃSTWA W CELU RATOWANIA I RESTRUKTURYZACJI ZAGROŻONYCH PRZEDSIĘBIORSTWWYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

- metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

- zakres informacji finansowych i pozafinansowych potrzebnych do przeprowadzenia wyceny firmy

- wykorzystanie zasad analizy danych i oceny finansowej w procesie wyceny przedsiębiorstwa (due diligence przedsiębiorstwa)

- przeprowadzanie wyceny przedsiębiorstwa

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY, NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB PUŁAPKI („KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ’) W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ W TRAKCIE INTERPRETACJI WYNIKÓW ANALIZY

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Praktyk z doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. Współpracownik banków komercyjnych w zakresie oceny klientów korporacyjnych. Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. Autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, a także aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
2 000
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie,udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną imienne zaswiadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!