Etyka i uczciwość w administracji i służbie cywilnej

O szkoleniu

Cele szkolenia:

- zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą wartości i zasad funkcjonowania w środowisku etycznym, w szczególności ze specyfiką świata wartości urzędnika służby cywilnej (system i hierarchia wartości)

- opanowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego formułowania opinii dotyczących problemów etycznych, w szczególności werbalizowania opinii o charakterze stricte moralnym (słownictwo)

- opanowanie umiejętności rozpoznawania źródeł powstających konfliktów o charakterze moralnym w pracy urzędnika;

- opanowanie umiejętności przewidywania konsekwencji płynących z przyjętej hierarchii wartości oraz konfrontowania opinii z pozostałymi uczestnikami szkolenia

- zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi problematyki etyki administracji publicznej,

- zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi zasad tworzenia kodeksu etyki urzędów administracji publicznej,

- zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczania zagrożeń korupcyjnych w urzędach administracji publicznej.

Program zgodny z zaleceniem w zakresie promowania kultury uczciwości podpisanym przez Szefa Służby Cywilnej - 18.12.2017
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy i urzędnicy służby cywilnej (członkowie korpusu służby cywilnej)
 • kandydaci do pracy w służbie cywilnej
 • pracownicy drugiego i trzeciego sektora pragnący poznać specyfikę pracy w służbie cywilnej

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Uporządkowanie terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia i zależności
 • Etyka urzędnicza i moralność urzędnika
 • Wartości, normy i oceny etyczne
 • Etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.


Prawne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce:

 • zasady etyki korpusu służby cywilnej Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. W sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości podpisane przez Szefa Służby Cywilnej - 18.12.2017 
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • Etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.
 • Prawne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
 • Zasada godnego zachowania.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • wykonywać pracę z szacunkiem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej,
 • szanować godność innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych,
 • być życzliwym wobec ludzi oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów w pracy i w relacjach z obywatelami,
 • właściwie zachowywać się poza pracą,
 • unikać zachowań, które mają mieć negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu, w którym pracuje.
 • Zasada służby publicznej.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • pamiętać o służebnym (wobec obywateli) charakterze swojej pracy,
 • służyć państwu, chroniąc jego interesy i rozwój,
 • współtworzyć pozytywny wizerunek służby cywilnej oraz wpływać na właściwe postrzeganie państwa w kraju i na świecie,
 • przedkładać dobro wspólne obywateli nad interes osobisty, jednostkowy i grupowy,
 • podejmować działania w sposób rozważny, ale skuteczny i realizowany w sposób zdecydowany.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 • Zasada lojalności.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • być lojalnym przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lojalnie i rzetelnie realizować program Rządu RP, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
 • być lojalnym wobec urzędu, przełożonych, kolegów oraz podwładnych,
 • wykonywać polecenia służbowe, dbając, aby nie złamać prawa, lub nie popełnić pomyłki,
 • udzielać przełożonym obiektywnych (zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą) porad i opinii.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • publicznie wypowiadać poglądów na temat pracy swojego, oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli podważałoby to zaufanie obywateli do tych instytucji.
 • Zasada neutralności politycznej.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • dystansować się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które prowadzą do stronniczych działań,
 • dbać o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • manifestować publicznie poglądów i sympatii politycznych,
 • prowadzić jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią,
 • podejmować publiczne działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,
 • stwarzać podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym.
 • Zasada bezstronności.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • jednakowo traktować wszystkich uczestników prowadzonych spraw administracyjnych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • dopuszczać do podejrzeń o powstaniu konfliktu między interesem publicznym i prywatnym,
 • podejmować pracę i zajęcia, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
 • ulegać jakimkolwiek naciskom,
 • demonstrować zażyłość z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej,
 • promować jakiekolwiek grupy interesu.
 • Zasada rzetelności.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • sumiennie i rozważnie wykonywać powierzone zadania,
 • zgodnie z przepisami prawa dotrzymywać zobowiązań,
 • twórczo podejmować zadania i aktywnie realizować obowiązki (robić to z najlepszą wolą, interesem społecznym i nie ograniczać się przy tym jedynie do przestrzegania przepisów).
 • Zasada bezinteresowności (dodatkowe zatrudnienie, zajęcia zarobkowe, zajęcia niezarobkowe).

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • zrezygnować z dodatkowego zatrudnienia (lub zajęcia zarobkowego), jeśli może ono mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • przyjmować korzyści od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy,
 • przyjmować zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem,
 • prowadzić szkolenia, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na bezstronność prowadzonych spraw.
 • Zasada profesjonalizmu.

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • realizować zadania państwa,
 • posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa,
 • podnosić kwalifikacje oraz rozwijać wiedzę zawodową,
 • znać akty prawne dotyczące funkcjonowania urzędu, w którym jest zatrudniony,
 • zapoznawać się z wszystkimi istotnymi faktami prowadzonych przez siebie spraw,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady etyki korpusu służby cywilnej,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady służby cywilnej,
 • poddawać się weryfikacji znajomości zasad służby cywilnej,
 • stosować wysokie standardy zarządzania publicznego,
 • wykorzystywać wiedzę przełożonych, kolegów i podwładnych oraz dzielić się z nimi własnym doświadczeniem,
 • w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy ekspertów,
 • zarządzać posiadanymi zasobami kadrowymi w sposób efektywny i racjonalny,
 • w wykonywaniu zadań dążyć do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 • być gotowym do przyjęcia krytyki, uznawać swoje błędy oraz być gotowym do naprawy ich konsekwencji,
 • przez swoją postawę dbać o wizerunek służby cywilnej,
 • korzystać z zagwarantowanych praw pracowniczych,
 • korzystać ze szczególnej ochrony stosunku pracy urzędnika służby cywilnej.

Konflikt interesów, w tym: w zamówieniach publicznych, przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych (np. w trybie KPA).

 • Prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem.
 • Nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • Aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych.
 • Informacja publiczna i prawnie chroniona.
 • Dylematy etyczne – studia przypadków.

­ Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.

 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych
 • jawność działania administracji publicznej,
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • zakaz zatrudniania krewnych,
 • obowiązek składania oświadczenia majątkowego,
 • antykorupcyjne ograniczenia.

Dylematy etyczne i właściwie zachowania pracowników w tym konflikt interesu;

 • dylematy lojalności,
 • lobbing

Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką pracy urzędnika

 • Prawo, tradycja, religia jako fundamenty etyki. Problem etyki niezależnej
 • Światopogląd urzędnika. Służebność zawodu urzędnika
 • Przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką

Nieetyczne zachowania w służbie publicznej a odpowiedzialność prawna pracowników administracji publicznej:

 • nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • korupcja,
 • naruszenia prawa
 • nepotyzm, kumoterstwo,
 • patologiczna partyjność.
 • Schemat postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji.
 • Konsekwencje postępowania nieetycznego dla instytucji oraz dla urzędnika
 • Informacja publiczna i prawnie chroniona.

Diagnoza i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych etycznie

 • sygnalizowanie o nieprawidłowościach – etyczne aspekty sygnalizowania (jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i wątpliwych)

Techniki i metody budowania etycznej kultury organizacyjnej,

 • jakość pracy, a etyka,
 • prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem.
 • aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych.
 • etyczna postawa urzędników wobec klientów i współpracowników,
 • podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników -  jak ich unikać;
 • rola kontroli i metod systemowych w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji – mocne strony i ograniczenia;
 • złota zasada.

Czas trwania

2 dni / 16 godzin

Prelegenci

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Poznań 15-16 październik 2020
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1 290
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób
1 190
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!