Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-autorskie-dla-administracji-publicznej-74625-id72

Informacje o szkoleniu

 • Prawo autorskie dla administracji publicznej


  ID szkolenia: 74625
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego w funkcjonowaniu szeroko pojętej administracji publicznej.

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich osób zatrudnionych w organach administracji rządowej i samorządowej.

Program szkolenia:

Utwór w prawie autorskim - kategorie utworów chronionych prawem autorskim; utwór samodzielny, inspiracja, utwór zależy a plagiat; zastrzeżenie ochrony prawa autorskiego (nota copyrightowa); problematyka statusu prawnoautorskiego tzw. materiałów urzędowych (urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, logo, gadżety); ochrona pomysłów, idei lub koncepcji; ochrona prawa autorskiego a dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego; prawo autorskie a organizacja wydarzeń (artystyczne wykonanie, prawa pokrewne, utrwalanie wydarzeń)

Utwór pracowniczy/twórca utworu - pojęcie twórcy, współtwórczość (rozłączna i nierozłączna), zasady eksploatacji utworów współautorskich; utwór pracowniczy - pojęcie utworu pracowniczego, przesłanki uznania utworu za pracowniczy, forma i zakres przejścia praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych, utwór pracowniczy a autorskie prawa osobiste, brak przystąpienia do eksploatacji utworu pracowniczego; autorskie prawa osobiste - pojęcie praw osobistych, czas trwania ochrony, zakaz zbywania lub zrzekania się autorskich praw osobistych, rodzaje praw osobistych (autorstwo, oznaczanie autorstwa, integralność utworu naukowego);

Dozwolony użytek w administracji publicznej - informowanie o wystawie w zakresie sprawozdania o aktualnych wydarzeniach; własność obiektu a ekspozycja; mowy i publiczne wystąpienia; prawo cytatu; utwory w przestrzeni publicznej; incydentalne utrwalenie; działalność promocyjna

Specyfika utworu w sieci Internet - twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci);Creative Commons oraz inne licencje w sieci Internet; portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (Flickr, YouTube, Wikimedia Commons, Wikipedia, Vimeo i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich), wolne licencje lub ogólne przepisy prawa autorskiego (prawo cytatu); identyfikacja ryzyk oraz zgodne z prawem wykorzystanie zasobów internetowych; kluczowe zasady korzystania z portali z zasobami

Prawo autorskie w umowach/zamówienia publicznych - podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe; prawo autorskie w zamówieniach publicznych

Utwory fotograficzne - przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy; elementy twórcze i nietwórcze w fotografii; brak prawnoautorskiej ochrony fotografii; fotografia a tzw. proste informacje prasowe; fotografia utworu chronionego prawem autorskim; problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowaniu o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne); problematyka zdjęć powstałych przed rokiem 1994 (tzw. fotografia dawna) oraz fotografii dokumentacyjnej (archiwizacyjnej)

Problematyka wizerunku - pojęcie wizerunku; zakres ochrony; wymóg zgody; wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki); roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku; wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej

Informacje o prelegentach:

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (OZZ ZPAF), absolwent prawa (UMCS), kulturoznawstwa (UMCS) oraz historii sztuki (Uniwersytet Warszawski), ekspert z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, autor licznych publikacji (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita), autor monografii "Sztuka a prawo autorskie" (LexisNexis, 2014) oraz "Prawo autorskie w muzeum" (WoltersKluwer, 2018), wykładowca i szkoleniowiec".

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 760 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 16 października 2020 r.
 • 860 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 17 października 2020 r.

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Prawo autorskie dla administracji publicznej