Szkolenia i kursy dla rad nadzorczych i członków rad!

 • Poznaj ofertę szkoleń i kursów dla członków rad nadzorczych
 • Sprawdź program kursów, cennik i zarejestruj się online!
kurs rad nadzorczych
Przewiń stronę

Kursy dla rad nadzorczych: 20

 • Warszawa, 30 września 2020
 • już od 1090 PLN
już od 1090 PLN
 • Wrocław, 20 - 21 kwietnia 2020
 • już od 1170 PLN
już od 1170 PLN
Artykuł

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, szkolenia dla rad nadzorczych

Poszukujesz szkoleń i kursów dla członków rad nadzorczych, kandydatów na członków rady nadzorczej lub osób zajmujących się obsługą rad nadzorczych? Zapoznaj się z listą kursów i szkoleń realizowanych online oraz stacjonarnie w całej Polsce, poznaj program szkoleń i kursów oraz ceny z tytułu uczestnictwa. Wybierz kurs lub szkolenie najlepiej spełniające twoje potrzeby i zapisz się na nie wypełniając bezpłatny formularz rejestracji online!

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, kurs rady nadzorcze

Celem kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu na członka rady nadzorczej i rzetelnego wypełniania obowiązków nadzorczych w spółce. Udział w kursie dla kandydata na członka rady nadzorczej pozwala:

 • zapoznać się z rolą i zakresem odpowiedzialności rady nadzorczej i jej członków,
 • pogłębić wiedzę z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz najważniejszych organów i działów w przedsiębiorstwie,
 • przygotować się do zgodnego z przepisami prawa i efektywnego wypełniania obowiązków nadzorczych nad działalnością spółki,
 • zapoznać się ze standardami ładu korporacyjnego,
 • usystematyzować oraz pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania, controllingu, finansów oraz marketingu,
 • zapoznać się z tematyką przygotowania strategii rynkowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W myśl obowiązujących przepisów i zasad każda osoba pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie państwowym powinna legitymować się ukończeniem kursu dla członków rad nadzorczych i zdanym egzaminem państwowym potwierdzającym kompetencje zawodowe. Tego typu kurs pozwala na przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania najważniejszych organów i działów w przedsiębiorstwie i stanowi cenne potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych najwyższej kadry menedżerskiej. Ukończenie kursu jest niezbędne do objęcia funkcji członka rady nadzorczej w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach z udziałem skarbu państwa.

Program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych obejmuje zakres tematyczny egzaminu, zgodnego z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259). W programie kursu dla członków rad nadzorczych omawiane są zagadnienia takie jak:

 • prawo gospodarcze publiczne
 • prawo gospodarcze prywatne
 • prawo gospodarcze w Unii Europejskiej
 • prawo spółek kapitałowych
 • prawo rynku kapitałowego
 • prawo upadłościowe
 • prawo pracy
 • zasady ładu korporacyjnego w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie
 • podstawy ekonomii, finanse przedsiębiorstw oraz sprawozdania finansowe

W trakcie wybranych szkoleń i kursów dodatkowo omawiane są zagadnienia takie jak:

 • posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, głosowanie i uchwały, odpowiedzialność członków zarządów i członków rad nadzorczych
 • reprezentacja spółki, prawa i obowiązki członków zarządu i rady nadzorczej
Egzamin dla członków rad nadzorczych

Zasady przeprowadzania egzaminu reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych (Dz.U. poz. 317). Egzamin dla członków rad nadzorczych ma charakter egzaminu państwowego i odbywa się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Egzamin składa się z części pisemnej (test) oraz ustnej. Absolwent kursu, po pomyślnym zdaniu egzaminu, otrzymuje stosowny dyplom i jednocześnie zostaje wpisany na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Szkolenia z funkcjonowania rad nadzorczych - dla kogo?

Do kogo kierowane są kursy oraz szkolenia dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych? Przede wszystkim do:

 • Członków Rad Nadzorczych ora kandydatów na Członków Rad Nadzorczych
 • Przewodniczących Rad Nadzorczych
 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Sekretarzy Rad Nadzorczych oraz Szefów Biura Zarządu
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej

Szkolenia, warsztaty i kursy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej, a także biura rady nadzorczej pozwalają kompleksowo zapoznać się z rolą i zadaniami rady nadzorczej, prawami i obowiązkami członków rad nadzorczych, a także zagadnieniem odpowiedzialności członków rady nadzorczej. Kursy stanowią również doskonałą formę przygotowania dla wszystkich osób zajmujących się obsługą rad nadzorczych, w tym sekretarek, sekretarzy, asystentek i asystentów rad nadzorczych, a także szefów i kierowników biura rady nadzorczej. Szkolenia tego typu znajdziemy zarówno w dużych miastach (przede wszystkim takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Łódź, Lublin. Szczecin czy Bydgoszcz), jak też w postaci kursów i szkoleń online, które pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w tematyce nadzoru nad spółkami bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia.

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, szkolenia dla rad nadzorczych