Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/efektywne-budowanie-zespolu-doskonalenie-umiejetnosci-menedzerskich-67401-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Cele szkolenia
Celem jest nauczenie osób zarządzających zespołami, skutecznej współpracy i komunikacji w zespole. Uczestnicy , którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, będą mieli możliwość rozwijania tych umiejętności i zapoznania się z koncepcją Ról Zespołowych. Cel osiągniemy poprzez ćwiczenia i ustalenie sposobów zarządzania dla Każdej z Roli, jaką przyjmują pracownicy w zespole. W trakcie warsztatu rozegraną zostaną dwie gry symulacyjne: „Zmiany w przedsiębiorstwie” oraz „Traktat pokojowy”. Dodatkowo zapoznamy się ze „Studium Przypadku”, w ramach którego realizowany był projekt „odbudowy” zachwianych relacji międzyludzkich w firmie. Przeanalizujemy ten przykład od początku, czyli od diagnozy następujących zjawisk:
• brak współpracy między wydziałami,
• brak zaangażowania pracowników,
• brak wspólnego celu,
• brak skutecznej komunikacji międzywydziałowej,
• brak wzajemnego szacunku.
Aż do finalnej koncepcji projektu, gdzie zaprezentowane zostaną wypracowane przez managerów, rozwiązania niezbędne do wyprowadzenia firmy z atmosfery niechęci i wzajemnego braku zaufania pomiędzy pracownikami do sytuacji w której pracownicy odkrywają potencjał firmy i rozpoczynają proces angażowania się w Wizję/Misję i Strategię firmy i rozpoczynają proces :”Budowania mostów”, który jest metaforą satysfakcjonujących, owocnych i szczerych relacji międzyludzkich.
Dodatkowo uczestnicy:
• poszerzą wiedzę na temat zespołu, jego budowy, funkcjonowania,
• wykształcą zachowania sprzyjające pracy zespołu,
• wykształcą umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o współpracę,
• wykształcą zachowania sprzyjające dobremu porozumiewaniu się,
• rozwiną umiejętności budowania autorytetu wśród byłych współpracowników.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I – Zadanie konstrukcyjne – Budowanie Mostu. Przegląd sposobów komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Zapoznanie się z koncepcją Ról Zespołowych i nauczenie się komunikowania każdą z ról. Budowanie autorytetu. Gra symulacyjna oraz zapoznanie ze „Studium przypadku”.

1. Most Leonarda – Zadanie konstrukcyjne inspirowane projektem Leonarda Da Vinci. Czy całej grupie uda się zbudować tę niesamowita konstrukcję? Cały projekt finałowy dzieli się na 3 fazy:
• zarabianie pieniędzy i zdobywane materiałów potrzebnych do budowy mostu,
• faza planowania budowy oraz projektowania konstrukcji,
• budowa mostu i zgranie zespołów budowniczych.

2. „Budowanie mostów”, czyli komunikacja w zespole/firmie/organizacji, czyli co się na nią składa i od kogo zależy:
• najczęstsze wzorce komunikowania się w zespole,
• kierunki i treści komunikacji,
• struktura i przepływ informacji a efektywność podejmowania decyzji,
• sieci komunikacyjne w zespole.

3. Efektywność pracy zespołu w perspektywie długoterminowej:
• analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń biznesowych,
• czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych,
• prezentacja narzędzi diagnozy skuteczności własnego zespołu pracowniczego,
• planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych.

4. Konflikt, jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi, czyli kilka prostych słów jak zrobić sobie wrogów:
• źródła i rodzaje konfliktów,
• postawy wobec konfliktów a źródła ich rozwiązywania,
• diagnozowanie sytuacji konfliktowej,
• przygotowanie i podejmowanie decyzji rozstrzygających,
• style rozwiązywania konfliktów i sposoby wyrażania niepopularnych opinii i przekonań.

5. Jak się zachowują prawdziwi Liderzy i Przywódcy, którzy pociągają za sobą masy ludzi, czyli przegląd zachowań z komunikacji niewerbalnej tzw. Mowy Ciała, charakterystycznej dla liderów.

6. Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość podległego personelu, poddawanemu tego typu wpływowi.

7. Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie.

8. Ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie u menedżerów:
• umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.

9. Gra symulacyjna: „Zmiany w przedsiębiorstwie”, wprowadzi uczestników w realia „pewnego” przedsiębiorstwa, w czasach spowolnienia gospodarczego. Zarządzają oni niewielką stocznią, a ich zadaniem jest przetrwanie ostatnich 30 dni tej trudnej dla firmy sytuacji. Dodatni wynik finansowy na koniec miesiąca oznacza realizację celu. Wynik ujemny zwiastuje bankructwo. Czas trwania: do 2 godzin.
• Gra w wyjątkowy dla siebie sposób zderza i ukazuje punkty wiedzenia osób zajmujących różne stanowiska w firmie. Pozwala poznać obawy i intencje wszystkich stron uczestniczących w ważnych procesach zmian w przedsiębiorstwie. W tak niełatwym okresie nie ma prostych rozwiązań i szybkich kompromisów. Liczy się umiejętność zarządzania ludźmi, delegowania zadań i skutecznej komunikacji.
• W jakie role uczestnicy wcielą się w trakcie gry? Uczestnicy w wyniku procesu rekrutacji, obejmą następujące stanowiska: Zarząd, Dyrektorzy Produkcji,, Kierownicy Produkcji oraz Pracownicy Produkcji. Podzieleni na cztery grupy pracowników, otrzymają swoje zadania i cele do realizacji.
• Uczestnicy po zakończeniu gry otrzymają indywidualny feedback od:
• trenera,
• od każdej z grup pracowniczych: Zarządu, Dyrektorów Produkcji, Kierowników Produkcji, Pracowników Produkcji.

10. Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół:
• osiem najczęściej występujących ról zespołowych: Praktyczny organizator, Naturalny lider, Człowiek akcji, Człowiek idei (siewca), Człowiek kontaktów, Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista – Typowe cechy, Pozytywne strony, możliwe słabości każdej z wyżej wymienionych ról, oraz techniki komunikacji, niezbędne do budowania silnego i zorientowanego na cel zespołu,
• diagnoza własnej roli najczęściej odgrywanej w zespole: jej wady i zalety oraz wpływ na pozostałych współpracowników,
• wypracowanie skutecznych metod komunikacji w zależności od zdiagnozowanej roli, jaką odgrywa konkretna osoba w zespole,
• filtry percepcji, czyli Psychologia poznawcza i komunikacji międzyludzkiej,
• jak skutecznie komunikować się z konkretnym typem i jakich argumentów używać?
• zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji,
• jak mnie postrzegają inni ludzie i od czego to zależy?

Dzień II – Przegląd najczęściej występujących psychologicznych ról, które ludzie odgrywają w zespole. Wypracowanie skutecznych technik komunikacji i współpracy w zależności od odgrywanej przez pracownika nieświadomie roli.

1. Najlepiej jest „Mówić o sobie” a „nie o innych”, czyli Komunikat „JA”, składający się z trzech części, a zaproponowany przez Dr Thomasa Gordona, dający duże szanse na osiągnięcie następujących rezultatów:
• umożliwia dokonanie zmiany w zachowaniu drugiej osoby, które uważasz za nieakceptowane,
• pozwala chronić poczucie własnej wartości osoby, z którą jesteś w konflikcie,
• kładzie duży nacisk, na jakość relacji między Tobą a tą drugą osobą,
• umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.

2. Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół.

3. Gra symulacyjna: „Traktat pokojowy”, nie mająca odniesienia do doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia, pozwalająca na określenie mocnych stron uczestników, oraz obszarów wymagających dalszego, indywidualnego rozwoju w obszarze komunikacji, umiejętności budowania relacji i nieświadomych strategii negocjacyjnych oraz umiejętności zarządzania rolami zespołowymi.
• Dodatkowo uczestnicy dokonają analizy własnych zachowań komunikacyjnych i odpowiedzą sobie na pytanie, „Czy w procesie komunikacji jestem rozumiany przez drugą stronę zgodnie z moimi intencjami?" i jakie mogą być tego przewidywalne skutki, w kontekście osiągania celów zawodowych .
• Zapoznanie uczestników z metodami i technikami rozwiązywania problemów i konfliktów.
• Gra symulacyjna wymagać będzie od uczestników wysokich umiejętności z zakresu współpracy w zespole oraz zaawansowanych umiejętności perswazyjnych i komunikacyjnych.
• Uczestnicy po zakończeniu Gry symulacyjnej otrzymają indywidualny feedback od:
• trenera,
• od każdego z członków zespołu z własnej grupy,
• od każdego z członków zespołu z grupy przeciwnej.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich