Szkolenie: Ewidencja księgowa w projektach unijnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ewidencja-ksiegowa-w-projektach-unijnych-49361-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ewidencji księgowej
w projektach unijnych. Na szkoleniu zostanie podsumowany stan prawny (podatkowy, cywilny
i z ustawa o rachunkowości) dotycząca ewidencji środków unijnych. Na tej podstawie omówione zostaną najczęściej występujące nieprawidłowości wraz ze sposobami unikania ryzyk podatkowych.
Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy po szkoleniu będą umieli m.in:
• dokumentować wydatki kwalifikowane w ramach projektów unijnych,
• ewidencjonować wydatki kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane,
• rozliczać podatki VAT, PIT, CIT w projektach unijnych

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, kierowników działów finansowo – księgowych, osób odpowiadających za realizację projektów unijnych, osób z działów księgowych, podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE oraz wszystkich zainteresowanych omawianą podczas szkolenia problematyką.

Program szkolenia:

1. Dostosowanie polityki rachunkowości dla potrzeb realizacji projektów unijnych (w tym sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz najczęściej popełniane błędy):
 zasady stosowania wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów (uwzględnianie refundacji zaliczki etc.),
 wprowadzanie projektu do ewidencji księgowej u beneficjentów przy różnych formach prowadzenia księgowości,
 zasady ujęcia zmian w polityce rachunkowości w ewidencji wynikającej z realizacji projektów ,
 przykłady dotyczące sposobu wprowadzenia zmian w zależności od specyfiki podmiotów prowadzących projekt (spółki, uczelnie, jdzg, itp.),
 najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu ewidencji projektu.
2. Instrukcja obiegu dokumentów finansowo – księgowych, zadania komórek finansowych
w realizacji projektów unijnych:
 zasady konstrukcji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
 techniczne elementy obiegu i kontroli dokumentów projektu,
 przykładowe instrukcje.
3. Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach projektów unijnych (w tym kosztów osobowych i ogólnych):
 dokumentacja dla wydatków, kosztów, nakładów, ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych etc.,
 dokumentacja rozliczeń wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych etc.,
 dokumentacja fk niezbędna do rozliczenia kosztów projektowych.
4. Ewidencja wydatków kwalifikowanych:
 wprowadzanie do systemu wydatków zgodnie z budżetem,
 uwzględnianie struktury sprawozdawczości i wod/sw w ewidencji księgowej,
5. Ewidencja kosztów niekwalifikowanych:
 wprowadzanie do systemu wydatków zgodnie z budżetem,
 uwzględnianie struktury sprawozdawczości i wod/sw w ewidencji księgowej.
6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz rozliczanie ich amortyzacji, leasingu – zasady księgowania:
 zasady ewidencji dla poszczególnych grup kosztowych w projektach.
7. Podatek VAT, PIT i CIT w projektach unijnych:
 Specyfika rozliczanie podatku VAT w projektach unijnych w zależności od rodzaju projektu,
 podatek VAT w okresie trwałości projektu,
 zasady rozliczeń podatku CIT i PIT w trakcie jego realizacji i po zakończeniu,
 opodatkowanie wynagrodzeń w projektach.
8. Przychód w projektach unijnych:
 ewidencja przychodu i jego dokumentacja a sprawozdawczość projektowa.
9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

trener i konsultant w zakresie prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z EFS /EFRR/ FS i innych środków. Posiada Certyfikat Trenerski I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz zespołu audytorów projektów dofinansowywanych z Funduszy Strukturalnych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim, jest autorem wielu publikacji dziedzinowych z zakresu księgowości i rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Jest członkiem zespołu audytorów i kontrolerów projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Ewidencja księgowa w projektach unijnych