Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowe-obowiazki-osob-wykonujacych-czynnosci-okreslone-w-przepisach-prawa-zamowien-publicznychnowelizacja-ustawy-o-odpowiedzialnosci-za-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych-35456-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Nowe obowiązki osób wykonujących czynności określone w przepisach Prawa zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


  ID szkolenia: 35456
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Novotel
  3 Maja 31
  Szczecin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest omówienie nowych obowiązków osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Obowiązki te wynikają z nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.
Ważne! Ustawa wprowadza nowe czyny, za które do tej pory urzędnicy nie ponosili odpowiedzialności.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

I. Osoby po stronie Zamawiającego wykonujące czynności określone w przepisach o zamówieniach publicznych
1. Kierownik zamawiającego
2. Pracownik, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności,
3. Komisja przetargowa – organizacja, skład, tryb pracy, zakres czynności,
4. Biegły – kto może nim być?
5. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. „Osoba trzecia”, jako podmiot, któremu Zamawiający powierza przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.
II. Osoby po stronie Zamawiającego wykonujące czynności określone w przepisach o zamówieniach publicznych, odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – czyn zabroniony, wina, kara.
III. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy Pzp w świetle nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
2. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
3. Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
4. Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert,
5. Nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6. Niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
7. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
8. Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego,
9. Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
10. Niezgodne z przepisami ustawy Pzp unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
11. Niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania,
12. Nieprawidłowości w zakresie zawierania umów i wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.

Informacje o prelegentach:

mgr Łukasz Czaban – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, kursów specjalistycznych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz służby przygotowawczej w Służbie
Cywilnej. Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie KPWiG.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł netto Uwaga! W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
 • 990 zł netto Uwaga! W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Koszt szkolenia wynosi 990 zł netto* za osobę i obejmuje dwudniowe szkolenie w Hotelu Novotel w Szczecinie, najnowszą książkę APEXnet CWAP „Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 5 listopada i 2 grudnia 2009 r.”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowych konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Nowe obowiązki osób wykonujących czynności określone w przepisach Prawa zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych