Szkolenie

Nowe prawo konsumenckie. Reklamacje, gwarancja i rękojmia po zmianach od 25.12.2014 (Wrocław).

O szkoleniu

Na szkoleniu przedstawimy przepisy nowego prawa konsumenckiego wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zmiany weszły w życie od 25.12.2014 roku.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje również problemy prawne rękojmi i gwarancji związane z zakupami dokonywanymi przez Internet oraz poza lokalem sprzedawcy z uwzględnieniem istotnych zmian przepisów.

Zmiany przepisów są podyktowane koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.
Nowe przepisy wzmacniają prawa konsumentów a na przedsiębiorców nakładają szereg dodatkowych obowiązków.

Nowa ustawa wprowadziła liczne zmiany, m.in.:
• zmienia zapisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie przepisów o sprzedaży,
• wprowadza jednolitą definicję wad rzeczy oraz zasad odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej (rękojmi i gwarancji),
• wprowadza zmiany w zakresie umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, np. przez Internet).
Zmianie uległy m.in. obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich.

Nowa ustawa o prawach konsumenta uchyla dotychczas obowiązujące ustawy:
• o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
• o ochronie niektórych praw konsumentów.

Szkolenie będzie pomocne w przygotowaniu się do zmian przepisów poprzez:
• porównanie aktualnych regulacji z nowymi przepisami,
• wskazanie, jakie znaczenie w praktyce mają nowe regulacje i jakich ewentualnie zmian należy dokonać wewnątrz organizacji (np. zmiany wzorów umów, zmiany zapisów kart gwarancyjnych, itp.)
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy:
• osobom odpowiedzialnym za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,
• pracownikom działów handlowych i działów zamówień,
• pracownikom działu obsługi klienta,
• wszystkim osobom, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• jakie są zasady postępowania gdy towar lub usługa jest wadliwa,
• jaka jest różnica między rękojmią i gwarancją,
• jakie uprawnienia przysługują nabywcom z tytułu rękojmi i gwarancji,
• jakie są sposoby wykonywana uprawnień przysługujących nabywcom,
• jakie pułapki stosują sprzedawcy w treści umów w celu uniknięcia odpowiedzialności,
• jakie są sposoby na uniknięcie pułapek w umowach i na co zwrócić szczególną uwagę w treści umów.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady. Kameralna grupa stwarza możliwości konsultowania się z wykładowcą i analizowania przypadków z własnej praktyki zawodowej.

Program szkolenia

1. Ogólna charakterystyka aktów prawnych regulujących problematykę rękojmi i gwarancji:
o pojęcie obrotu gospodarczego oraz obrotu konsumenckiego,
o definicja przedsiębiorcy i konsumenta,
o różnice w unormowaniach prawnych w obrocie dwustronnie profesjonalnym oraz z udziałem konsumentów. Aktualny stan prawny. Kiedy do odpowiedzialności sprzedawcy znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a kiedy należy stosować przepisy ustawy o tzw. sprzedaży konsumenckiej?
o jakie przepisy uległy zmianie, a które zostały uchylone? Czy nadal do odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru stosować przepisy ustawy o tzw. sprzedaży konsumenckiej regulujące odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową? Jakie przepisy należy stosować do rękojmi i gwarancji po 25 grudnia 2014 r.? ależy stosować do rękojmi i gwarancji po 25 grudnia 2014 r.?

2. Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim:
o treść i forma umowy, ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy,
o nowe obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów z konsumentami w lokalu przedsiębiorcy po dniu 25 grudnia 2014 r.,
o niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej,
o cena w umowie sprzedaży, terminy płatności ceny, przedmiot umowy sprzedaży, jakość świadczenia sprzedawcy, skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży,
o szczególne rodzaje sprzedaży (sprzedaż na raty, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności), sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość,
o jakie przepisy po wejściu w życie zmian regulują sprawy związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego w obrocie konsumenckim i profesjonalnym, czy nadal będzie obowiązywać ustawa o sprzedaży konsumenckiej?

3. Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową. Jednolita definicja wad rzeczy w obrocie z udziałem konsumentów i przedsiębiorców po zmianach przepisów kodeksu cywilnego. Skutki zmian dla odpowiedzialności sprzedawców.
o pojęcie wady fizycznej i wady prawnej, niezgodność towaru z umową,
o brak właściwości rzeczy jako przesłanka wady fizycznej, znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,
o niekompletność rzeczy, problem odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe i opakowania rzeczy, zakres odpowiedzialności za wady rzeczy używanych,
o znaczenie publicznych zapewnień producenta i innych osób o właściwościach (sprzedaż wg. próbki lub wzoru), zapewnienia zawarte w reklamach towaru),
o nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna,
o dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Czy sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec konsumenta z tego tytułu? Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad,
o akty staranności kupującego po zawarciu umowy sprzedaży:
- terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie (notyfikacja wady; czy i kiedy kupujący będzie miał obowiązek zbadania rzeczy w chwili zawarcia umowy lub jej wydania przez sprzedawcę, wada jawna i wada ukryta,)
- skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją,
- sposób i forma zawiadomienia o wadzie,
o reklamacje czyli uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi, jaki wpływ na uprawnienia kupującego będą mieć planowane zmiany, omówienie poszczególnych uprawnień przysługujących kupującemu:
- obniżenie ceny, kto i w jaki sposób ustala wysokość obniżenia?
- odstąpienie od umowy i jego skutki, jak sprzedawca może bronić się przed żądaniem zwrotu ceny, czy sprzedawca może obciążyć kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa?
- wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,
- naprawa rzeczy, sposób naprawy,
- żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego.
o koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu itp.
o w jakim terminie kupujący może zgłaszać reklamacje? terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,
o terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady czyli w jakim czasie sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady,
o regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
o znaczenie obniżenia ceny (przeceny) towaru oraz akcji promocyjnych i wyprzedaży dla istnienia oraz zakresu uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie konsumenckim, czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
o co zrobić w sytuacji, gdy kupujący nie odbiera towaru po naprawie, czy sprzedawca może przejąć towar na własność lub zniszczyć go?

4. Gwarancja przy sprzedaży.
o Gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji. Rękojmia a gwarancja – które uprawnienia mają pierwszeństwo? Które uprawnienia są korzystniejsze dla kupującego? Czy można zrezygnować z gwarancji? Krzyżowanie się uprawnień z niezgodności towaru z umową i gwarancji, skutki wyboru reżimu odpowiedzialności sprzedawcy.
o Kto ponosi koszty związane z realizacją przez kupującego uprawnień w ramach gwarancji?
o Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji a odpowiedzialność z innych tytułów, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

5. Przepisy intertemporalne dla nowych zasad odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad oraz gwarancji (kiedy będziemy stosować dotychczasowe przepisy, a kiedy przepisy znowelizowane).

6. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość - zmiany wprowadzone ustawą o prawach konsumenta:
o zakres zastosowania ustawy,
o pojęcie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość,
o wyłączenie stosowania w/w przepisów,
o obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość,
o zasady i tryb zawierania umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość; regulaminy sprzedaży, potwierdzenie zawarcia umowy.
o nowa regulacja dotycząca odstąpienia od umowy – termin do odstąpienia, forma odstąpienia, praktyczne znaczenie gotowych formularzy przeznaczonych do odstąpienia od umowy, obowiązki sprzedawcy po złożeniu przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu, kto ponosi koszty związane ze zwrotem zakupionej rzeczy, sposób zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę, obowiązki kupującego w zakresie zwrotu rzeczy, skutki nadmiernego zużycia rzeczy przez kupującego.
o kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?
o przepisy intertemporalne, czyli kiedy stosować nową ustawę o prawach konsumenta, a kiedy przepisy dotychczasowe.

7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

I dzień: 10.00 - 16.00, II dzień: 9.00 – 15.00

Prelegenci

Cytat
Sędzia Sądu Rejonowego, Kierownik Sekcji ds. Upadłościowych i Gospodarczych w Sądzie Rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 - 20 listopada 2015
Hotel Mercure

Wrocław

Uniwersytecka 13

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
1463,70 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/reklamacje_1503rew-w

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!