Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatki-2014-vat-cit-aktualnosci-oraz-najnowsze-zmiany-58614-id503

Informacje o szkoleniu

BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników.

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wejdą w życie 1.01.2014, dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem tego podatku, w tym m. in. ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawiania faktur, odliczania podatku naliczonego. Wcześniej, 1.10.2013, wchodzą w życie zmiany dotyczące m. in. paragonów fiskalnych, solidarnej odpowiedzialności nabywcy i dostawcy oraz "odwrotnego obciążenia".

Omówione zostaną także zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych, począwszy od momentu rozpoznania przychodu i kwalifikacji kosztu jego uzyskania, aż do ustalenia dochodu i straty w ujęciu rocznym. Szkolenie w szczególności skupia się na problemach związanych z poszczególnymi rodzajami kosztów uzyskania przychodów, ale wyczerpująco porusza również problemy transakcji z podmiotami powiązanymi oraz problematyką poboru podatku u źródła. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące kluczowych problemów i zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o CIT.

Szkolenie skierowane jest do:

główni księgowi, księgowi, specjaliści

Program szkolenia:

Część I - VAT 2014 - aktualności - praktyka stosowania znowelizowanych przepisów:

1. Podatek naliczony - odliczanie VAT:

źródło i wysokość podatku naliczonego - dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
moment nabycia prawa do odliczania - jak interpretować nowe przepisy?
odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)
import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT)
rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady) - korekta VAT naliczonego bez faktury korygującej.
przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany
odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów od 1.01.2014. (zasady ustalania struktury sprzedaży, "transakcji pomocnicze")

2. Odliczanie podatku naliczonego od nabycia samochodów od 1.04.2014 r. (według nowelizacji dokonanej ustawą z 7 lutego 2014 r.):

treść decyzji Rady UE zezwalającej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE
kiedy odliczenie pełne a kiedy odliczenie 50% kwoty podatku (przeznaczenie)
odliczanie VAT od paliwa (okres przejściowy)
kategorie pojazdów ze pełnym odliczeniem (obiektywne okoliczności wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej)
sposób dokumentowania wykorzystywania pojazdu tylko w działalności gospodarczej (regulaminy, ewidencje)
wydatki o charakterze eksploatacyjnym a odliczenie VAT
likwidacja zwolnienia dla samochodów używanych z częściowym odliczeniem i opodatkowanie zbycie tych samochodów
korekta VAT przy zbyciu pojazdów (60 lub 12 miesięczny okres korekty)

3. Opodatkowanie wykorzystywania samochodów służbowych / związanych z działalnością gospodarczą do celów prywatnych pracownika, członka zarządu, przedsiębiorcy - skutki w VAT, CIT, PIT.

4. Obowiązek podatkowy - terminowe wystawianie faktur:

precyzyjne ustalenie momentu dostawy towaru lub wykonania usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego od 1.01.2014 r.
nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT; zasady ogólne oraz przepisy szczególne - termin początkowy i końcowy do wystawienia faktury
moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami
szczególny obowiązek podatkowy w dostawie mediów, najmie, dzierżawie i usługach o podobnym charakterze
szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach
(m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)
zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT od 1.01.2013 (rozliczanie zaliczek po zmianach) - zastosowanie przepisów w 2014 r.
obowiązek podatkowy w imporcie usług
omówienie przepisów przejściowych - rozliczenie na przełomie 2013/2014 r.

5. Faktura 2014 - wymogi formalne:

przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
nowe przepisy w zakresie terminowego wystawiania FV
modyfikacje dot. zakresu danych umieszczanych na fakturach
przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących szczególne zdarzenia: FV- metoda kasowa, wystawianie FV przez nabywcę - samofakturowanie, FV-marża; faktura wystawiana przez biura podróży, FV dot. czynności zwolnionych, przedstawiciel podatkowy, FV w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne;
kasa rejestrująca a faktura VAT - wystawianie faktur na żądanie
wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur
zbiorcza faktura korygująca w 2014 r.
faktura elektroniczna - zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? - dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
faktura uproszczona - zastosowanie praktyczne od 1.10.2013 r.

Część II - Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia:

1. Koszt uzyskania przychodu - zagadnienia ogólne

pojęcie kosztów uzyskania przychodu (definicja ogólna, przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu)
zasady rozliczania kosztów w czasie - w trakcie i na przełomie roku
moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich (memoriał jako zasada ogólna momentu poniesienia kosztu, korekty kosztów bezpośrednich po zakończeniu roku podatkowego, ujęcie kosztu pośredniego po zakończeniu roku podatkowego)
zasady dokumentowania kosztów

2. "Korekta kosztów" - zmniejszenie/zwiększenie kosztów w oparciu o treść art. 15a updop

przepisy służące zapobieganiu zatorom płatniczym, czyli podatkowe instrumenty przymuszania kontrahentów do unikania opóźnień w płatnościach zobowiązań - ogólna charakterystyka
skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązania na rzecz kontrahenta - obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów zobowiązaniowych i nieuregulowania należności (terminy).
następcza korekta kosztów - zasady rozliczenia zmniejszonych kosztów podatkowych w sytuacji, gdy po dokonaniu zmniejszenia kosztów podatkowych, zobowiązanie zostanie przez dłużnika uregulowane - co z kosztami bezpośrednimi?
skutki podatkowe opóźnienia płatności na rzecz kontrahenta, w sytuacji wydatków ponoszonych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo na nabycie lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych - zasady uznawania za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od takich środków trwałych oraz od WNiP
skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązań a rozliczanie przez podatnika kosztów bezpośrednich
wierzyciele krajowi i zagraniczni, a obowiązek korygowania kosztów
ustalenia kontraktowe stron zawartej umowy, a przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, w tym ustalenia co do terminów płatności oraz formy uregulowania tych płatności

3. Przegląd wybranych kosztów uzyskania przychodów

wynagrodzenia pracownicze oraz składki ZUS opłacane przez zakład pracy - moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, nagrody dla pracowników jako KUP
koszty pracownicze (imprezy integracyjne, świadczenia medyczne, dojazdy do miejsca pracy) z uwzględnieniem zagadnienia obowiązku rozpoznania przychodu po stronie pracownika
wydatki na rzecz udziałowców/akcjonariuszy oraz członków niektórych organów spółki kapitałowej
wierzytelności i odpisy aktualizujące w kosztach,
kary umowne i odszkodowania - kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów?
reklama i reprezentacja i inne działania promocyjne - co w 2014 r. może być kosztem uzyskania?
niedostateczna kapitalizacja czyli ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych przez udziałowców
zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
rozszerzenie katalogu darowizn stanowiących kosztów uzyskania przychodu
koszty wypłacanych premii pieniężnych
koszty nieściągalnych wierzytelności
podróże i inne wyjazdy służbowe w kosztach podatkowych - moment ujęcia w kosztach, rozliczanie delegacji zagranicznych, zwrot kosztów całodziennego wyżywienia, kosztów noclegu przejazdu, opłat parkingowych, etc.
różnice kursowe obliczane metodą podatkową i bilansową a koszt uzyskania przychodów
obrót wierzytelnościami - koszty i przychody związane ze zbyciem własnych i zakupionych wierzytelności, wierzytelność jako przedmiot aportu do spółki kapitałowej - czy skutkuje przychodem po stronie wnoszącego aport
opłata wstępna przy leasingu,
cesja umowy leasingu po zmianach

4. Środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne i prawne w kosztach

straty i likwidacja środków trwałych i obrotowych - problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, materiały pozyskane w wyniku likwidacji - czy stanowią przychód podatkowy?, problem częściowej likwidacji środka trwałego
inwestycje w obcych środkach trwałych - problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji na skutek przedwczesnego rozwiązania najmu lub dzierżawy
likwidacja środka trwałego w procesie inwestycyjnym (niezamortyzowana wartość)
odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu (kiedy odpisy amortyzacyjne podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów)
zaniechane inwestycje jako koszt uzyskania przychodu (problem momentu potrącalności zaniechanych inwestycji w ciężar kosztów)
aktualizacja oprogramowania - nowa WNiP czy koszt pośredni

5. Prognozowane zmiany na 2015 r.:

Zmiana przepisów dotyczących "cienkiej kapitalizacji"
zagraniczna spółka kontrolowana
opodatkowanie dywidend rzeczowych
zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji
zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych.

Informacje o prelegentach:

Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2100 zł +23 VAT za osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 25.08 do obiadu w dniu 28.08), 3 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 350 zł + 23% VAT), bezpłatne korzystanie z centrum wodnego - basenu, jacuzzi, dodatkowe atrakcje regionalne.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Wydarzenie: Podatki 2014 - VAT, CIT - aktualności oraz najnowsze zmiany