Szkolenie

Podatki 2014 - VAT, CIT - aktualności oraz najnowsze zmiany

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników.

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wejdą w życie 1.01.2014, dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem tego podatku, w tym m. in. ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawiania faktur, odliczania podatku naliczonego. Wcześniej, 1.10.2013, wchodzą w życie zmiany dotyczące m. in. paragonów fiskalnych, solidarnej odpowiedzialności nabywcy i dostawcy oraz "odwrotnego obciążenia".

Omówione zostaną także zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych, począwszy od momentu rozpoznania przychodu i kwalifikacji kosztu jego uzyskania, aż do ustalenia dochodu i straty w ujęciu rocznym. Szkolenie w szczególności skupia się na problemach związanych z poszczególnymi rodzajami kosztów uzyskania przychodów, ale wyczerpująco porusza również problemy transakcji z podmiotami powiązanymi oraz problematyką poboru podatku u źródła. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące kluczowych problemów i zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o CIT.
Kto powinien wziąć udział?
główni księgowi, księgowi, specjaliści

Program szkolenia

Część I - VAT 2014 - aktualności - praktyka stosowania znowelizowanych przepisów:

1. Podatek naliczony - odliczanie VAT:

źródło i wysokość podatku naliczonego - dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
moment nabycia prawa do odliczania - jak interpretować nowe przepisy?
odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)
import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT)
rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady) - korekta VAT naliczonego bez faktury korygującej.
przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany
odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów od 1.01.2014. (zasady ustalania struktury sprzedaży, "transakcji pomocnicze")

2. Odliczanie podatku naliczonego od nabycia samochodów od 1.04.2014 r. (według nowelizacji dokonanej ustawą z 7 lutego 2014 r.):

treść decyzji Rady UE zezwalającej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE
kiedy odliczenie pełne a kiedy odliczenie 50% kwoty podatku (przeznaczenie)
odliczanie VAT od paliwa (okres przejściowy)
kategorie pojazdów ze pełnym odliczeniem (obiektywne okoliczności wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej)
sposób dokumentowania wykorzystywania pojazdu tylko w działalności gospodarczej (regulaminy, ewidencje)
wydatki o charakterze eksploatacyjnym a odliczenie VAT
likwidacja zwolnienia dla samochodów używanych z częściowym odliczeniem i opodatkowanie zbycie tych samochodów
korekta VAT przy zbyciu pojazdów (60 lub 12 miesięczny okres korekty)

3. Opodatkowanie wykorzystywania samochodów służbowych / związanych z działalnością gospodarczą do celów prywatnych pracownika, członka zarządu, przedsiębiorcy - skutki w VAT, CIT, PIT.

4. Obowiązek podatkowy - terminowe wystawianie faktur:

precyzyjne ustalenie momentu dostawy towaru lub wykonania usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego od 1.01.2014 r.
nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT; zasady ogólne oraz przepisy szczególne - termin początkowy i końcowy do wystawienia faktury
moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami
szczególny obowiązek podatkowy w dostawie mediów, najmie, dzierżawie i usługach o podobnym charakterze
szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach
(m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)
zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT od 1.01.2013 (rozliczanie zaliczek po zmianach) - zastosowanie przepisów w 2014 r.
obowiązek podatkowy w imporcie usług
omówienie przepisów przejściowych - rozliczenie na przełomie 2013/2014 r.

5. Faktura 2014 - wymogi formalne:

przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
nowe przepisy w zakresie terminowego wystawiania FV
modyfikacje dot. zakresu danych umieszczanych na fakturach
przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących szczególne zdarzenia: FV- metoda kasowa, wystawianie FV przez nabywcę - samofakturowanie, FV-marża; faktura wystawiana przez biura podróży, FV dot. czynności zwolnionych, przedstawiciel podatkowy, FV w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne;
kasa rejestrująca a faktura VAT - wystawianie faktur na żądanie
wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur
zbiorcza faktura korygująca w 2014 r.
faktura elektroniczna - zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? - dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
faktura uproszczona - zastosowanie praktyczne od 1.10.2013 r.

Część II - Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia:

1. Koszt uzyskania przychodu - zagadnienia ogólne

pojęcie kosztów uzyskania przychodu (definicja ogólna, przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu)
zasady rozliczania kosztów w czasie - w trakcie i na przełomie roku
moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich (memoriał jako zasada ogólna momentu poniesienia kosztu, korekty kosztów bezpośrednich po zakończeniu roku podatkowego, ujęcie kosztu pośredniego po zakończeniu roku podatkowego)
zasady dokumentowania kosztów

2. "Korekta kosztów" - zmniejszenie/zwiększenie kosztów w oparciu o treść art. 15a updop

przepisy służące zapobieganiu zatorom płatniczym, czyli podatkowe instrumenty przymuszania kontrahentów do unikania opóźnień w płatnościach zobowiązań - ogólna charakterystyka
skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązania na rzecz kontrahenta - obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów zobowiązaniowych i nieuregulowania należności (terminy).
następcza korekta kosztów - zasady rozliczenia zmniejszonych kosztów podatkowych w sytuacji, gdy po dokonaniu zmniejszenia kosztów podatkowych, zobowiązanie zostanie przez dłużnika uregulowane - co z kosztami bezpośrednimi?
skutki podatkowe opóźnienia płatności na rzecz kontrahenta, w sytuacji wydatków ponoszonych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo na nabycie lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych - zasady uznawania za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od takich środków trwałych oraz od WNiP
skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązań a rozliczanie przez podatnika kosztów bezpośrednich
wierzyciele krajowi i zagraniczni, a obowiązek korygowania kosztów
ustalenia kontraktowe stron zawartej umowy, a przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, w tym ustalenia co do terminów płatności oraz formy uregulowania tych płatności

3. Przegląd wybranych kosztów uzyskania przychodów

wynagrodzenia pracownicze oraz składki ZUS opłacane przez zakład pracy - moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, nagrody dla pracowników jako KUP
koszty pracownicze (imprezy integracyjne, świadczenia medyczne, dojazdy do miejsca pracy) z uwzględnieniem zagadnienia obowiązku rozpoznania przychodu po stronie pracownika
wydatki na rzecz udziałowców/akcjonariuszy oraz członków niektórych organów spółki kapitałowej
wierzytelności i odpisy aktualizujące w kosztach,
kary umowne i odszkodowania - kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów?
reklama i reprezentacja i inne działania promocyjne - co w 2014 r. może być kosztem uzyskania?
niedostateczna kapitalizacja czyli ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych przez udziałowców
zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
rozszerzenie katalogu darowizn stanowiących kosztów uzyskania przychodu
koszty wypłacanych premii pieniężnych
koszty nieściągalnych wierzytelności
podróże i inne wyjazdy służbowe w kosztach podatkowych - moment ujęcia w kosztach, rozliczanie delegacji zagranicznych, zwrot kosztów całodziennego wyżywienia, kosztów noclegu przejazdu, opłat parkingowych, etc.
różnice kursowe obliczane metodą podatkową i bilansową a koszt uzyskania przychodów
obrót wierzytelnościami - koszty i przychody związane ze zbyciem własnych i zakupionych wierzytelności, wierzytelność jako przedmiot aportu do spółki kapitałowej - czy skutkuje przychodem po stronie wnoszącego aport
opłata wstępna przy leasingu,
cesja umowy leasingu po zmianach

4. Środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne i prawne w kosztach

straty i likwidacja środków trwałych i obrotowych - problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, materiały pozyskane w wyniku likwidacji - czy stanowią przychód podatkowy?, problem częściowej likwidacji środka trwałego
inwestycje w obcych środkach trwałych - problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji na skutek przedwczesnego rozwiązania najmu lub dzierżawy
likwidacja środka trwałego w procesie inwestycyjnym (niezamortyzowana wartość)
odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu (kiedy odpisy amortyzacyjne podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów)
zaniechane inwestycje jako koszt uzyskania przychodu (problem momentu potrącalności zaniechanych inwestycji w ciężar kosztów)
aktualizacja oprogramowania - nowa WNiP czy koszt pośredni

5. Prognozowane zmiany na 2015 r.:

Zmiana przepisów dotyczących "cienkiej kapitalizacji"
zagraniczna spółka kontrolowana
opodatkowanie dywidend rzeczowych
zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji
zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych.

Czas trwania

09.00-14.30

Prelegenci

Cytat
Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 28 sierpnia 2014
Hotel Czarny Potok

Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
za osobę
2100 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 25.08 do obiadu w dniu 28.08), 3 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 350 zł + 23% VAT), bezpłatne korzystanie z centrum wodnego - basenu, jacuzzi, dodatkowe atrakcje regionalne.
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!