Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/samochod-w-dzialalnosci-firmy-w-ujeciu-podatkowym-z-uwzglednieniem-zmian-obowiazujacych-od-1-kwietnia-2014-roku-57066-id367

Informacje o szkoleniu

 • Samochód w działalności firmy w ujęciu podatkowym z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2014 roku.


  ID szkolenia: 57066
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP
  .
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00 – 15.45
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Poznań, 25 marca 2014 r. - SOP 14308
Wrocław, 27 marca 2014 r. - SOP 14309
Katowice, 28 marca 2014 r. - SOP 14310
Warszawa, 31 marca 2014 r. - SOP 14311
Szczecin, 7 kwietnia 2014 r. - SOP 14312
Zielona Góra, 8 kwietnia 2014 r. - SOP 14313
Opole, 9 kwietnia 2014 r. - SOP 14314
Gdańsk, 10 kwietnia 2014 r. - SOP 14315
Rzeszów, 11 kwietnia 2014 r. - SOP 14316
Łódź, 14 kwietnia 2014 r. - SOP 14317
Toruń, 15 kwietnia 2014 r. - SOP 14318
Lublin, 17 kwietnia 2014 r. - SOP 14319
Warszawa, 22 kwietnia 2014 r. - SOP 14320
Wrocław, 23 kwietnia 2014 r. - SOP 14321
Poznań, 25 kwietnia 2014 r. - SOP 14322
Kraków, 28 kwietnia 2014 r. - SOP 14323
Katowice, 29 kwietnia 2014 r. - SOP 14324

Przedmiotem niniejszego szkolenia jest omówienie praktycznych i podatkowych aspektów związanych z wykorzysty-
waniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie nowelizacji ustaw podatkowych. Pod-
czas szkolenia szczególny nacisk zostanie nakierowany na zmiany w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu nabycia
pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją. Ponadto, szeroko zostanie także omówione
najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych oraz nowelizacja ustawy doty-
cząca wykorzystywania samochodów służbowych na cele prywatne, kosztów eksploatacji samochodu oraz wydatków
na najem/dzierżawę samochodu. Dodatkowo, podczas szkolenia omówione zostaną aspekty podatkowe związane
z wykorzystywaniem samochodów prywatnych pracowników do celów pracodawcy.

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Definicja samochodu w przepisach podatkowych
i prawie o ruchu drogowym – problem z jednoznaczną
definicją samochodu dla celów podatkowych:
a) samochód osobowy,
b) samochód ciężarowy,
c) pojazd specjalny,
d) inny pojazd samochodowy.
2. Formy oraz zasady nabywania i użytkowania samo-
chodów w firmie (zakup, leasing. Dzierżawa, najem)
oraz ich konsekwencje podatkowe.
3. Obowiązki dokumentacyjne związane z samochodem
w działalności firmy – aspekty praktyczne:
a) homologacja,
b) zgłoszenie do Urzędu Skarbowego,
c) ujęcie w ewidencji środków trwałych,
d) dokumentowanie wydatków,
e) inne.
4. Samochód w firmie – aspekty podatkowe – VAT:
a) zmiany w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu
nabycia pojazdów samochodowych oraz wydatków
związanych z ich eksploatacją,
b) stan prawny od 1 stycznia 2014 r. oraz od 1 marca
2014 r.,
c) projekt nowelizacji ustawy VAT Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2013 r.,
d) odliczenie VAT przy zakupie - kiedy 100% a kiedy 60%?
e) okres przejściowy – dla kogo 100% a dla kogo 50%
odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploata-
cją samochodów,
f) odliczanie VAT od paliwa, naprawy, zakupu części za-
miennych,
g) inne zmiany w rozliczeniu VAT od 1 stycznia 2014 r.,
dotyczące samochodów:
- samochody jako „towary używane”,
- nowa definicja pojęcia ,,towar używany”,
- nowe zasady zastosowania zwolnień dla dostawy to-
warów używanych.
h) planowane zmiany od 1 stycznia 2015 r.
5. Samochód w firmie – aspekty podatkowe – CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów:
- amortyzacja,
- ubezpieczenie,
- starty i koszty remontów.
b) leasing samochodów osobowych:
- leasing operacyjny,
- leasing finansowy,
- samochody poleasingowe.
c) najem/dzierżawa samochodu osobowego:
- wydatki na najem / dzierżawę samochodów,
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu („kilome-
trówki”), – kiedy obowiązek?
- czynsz najmu / dzierżawy a zakres tzw. „kilometrówki”,
- przedterminowe zakończenie umowy najmu – aspekty
podatkowe.
6. Prywatne samochody pracowników i współpracowni-
ków używane na cele służbowe:
a) samochody prywatne wykorzystywane w jazdach lo-
kalnych,
b) samochody prywatne wykorzystywane podczas po-
dróży służbowych,
c) wydatki na parking i autostrady w świetle zmian przepi-
sów o podróżach służbowych z dnia 1 marca 2013 r.,
d) ewidencja przebiegu pojazdu – aspekty praktyczny.
7. Samochody służbowe wykorzystywane w celach pry-
watnych:
a) zasady rozliczeń na gruncie PIT – problemy praktyczne,
b) nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika – jak
ustalić wartość pieniężną / przychód?
c) koszty eksploatacji samochodu służbowego wykorzy-
stywanego na cele prywatne a koszty uzyskania przy-
chodów,
d) naliczenie VAT-u należnego?
e) zasady obciążania pracowników wydatkami na pali-
wo, ubezpieczenie, mandaty itd.
8. Samochód w firmie – inne wybrane zagadnienia:
a) samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej,
b) kradzież samochodu własnego lub leasingowanego –
likwidacja szkody,
c) wypadek z udziałem samochodu własnego lub leasin-
gowanego – odmowa wypłaty odszkodowania, szko-
da całkowita, niespłacone raty leasingowe,
d) mandaty karne – ujęcie podatkowe,
e) sprzedaż samochodu po zakończeniu działalności lub
po przekazaniu na cele prywatne.
9. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych
oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie
samochodu w działalności firmy.
10. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólni-
cy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie.
W latach 2008 – 2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsię-
biorców. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okrę-
gowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach
gospodarczych tj. łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych
pod kątem ich konsekwencji prawno-podatkowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo
sporządzał dokumentacje cen transferowych oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracow-
ników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie do-
radcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz
podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu,
reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.
Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również
uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.
Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadcze-
nie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego
związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymaliza-
cji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia
spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.
Mateusz Cedro – prawnik, od kilku lat pracuje i współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawo – po-
datkową podmiotów gospodarczych. Obecnie starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Zarzycki&Wspólnicy. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich
konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych
i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej i marketingowej oraz uczest-
niczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz korzystania
z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.
Specjalizuje się w prawie spółek, cenach transferowych oraz VAT/CIT/PIT. Pan Mateusz Cedro jest również autorem licz-
nych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika TaxFin.pl, Kontrole w Firmie oraz Wiedza i Podatki.
Radosław Żuk – prawnik, partner zarządzający w kancelarii adwokackiej, wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT
w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych
oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor oraz współautor wielu publikacji prawnych i podatkowych. Publikacje
m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Fiskusa”, „Pulsu Biznesu” oraz portali internetowych e-Rachunko-
wość oraz Interia.pl. Obecnie współtworzy portal prawno-podatkowy TaxFin.pl. Posiada doświadczenie w optymalizacji
prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał
przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Specjalizuje się w zagadnie-
niach z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnopraw-
nych oraz procedury podatkowej. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych z szeroko rozumianego
prawa podatkowego, na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej – dla służb finansowo-
-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 zł + VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 490 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 440 zł/os + VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Samochód w działalności firmy w ujęciu podatkowym z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2014 roku.