Samochód w działalności firmy w ujęciu podatkowym z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2014 roku.

O szkoleniu

Poznań, 25 marca 2014 r. - SOP 14308
Wrocław, 27 marca 2014 r. - SOP 14309
Katowice, 28 marca 2014 r. - SOP 14310
Warszawa, 31 marca 2014 r. - SOP 14311
Szczecin, 7 kwietnia 2014 r. - SOP 14312
Zielona Góra, 8 kwietnia 2014 r. - SOP 14313
Opole, 9 kwietnia 2014 r. - SOP 14314
Gdańsk, 10 kwietnia 2014 r. - SOP 14315
Rzeszów, 11 kwietnia 2014 r. - SOP 14316
Łódź, 14 kwietnia 2014 r. - SOP 14317
Toruń, 15 kwietnia 2014 r. - SOP 14318
Lublin, 17 kwietnia 2014 r. - SOP 14319
Warszawa, 22 kwietnia 2014 r. - SOP 14320
Wrocław, 23 kwietnia 2014 r. - SOP 14321
Poznań, 25 kwietnia 2014 r. - SOP 14322
Kraków, 28 kwietnia 2014 r. - SOP 14323
Katowice, 29 kwietnia 2014 r. - SOP 14324

Przedmiotem niniejszego szkolenia jest omówienie praktycznych i podatkowych aspektów związanych z wykorzysty-
waniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie nowelizacji ustaw podatkowych. Pod-
czas szkolenia szczególny nacisk zostanie nakierowany na zmiany w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu nabycia
pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją. Ponadto, szeroko zostanie także omówione
najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych oraz nowelizacja ustawy doty-
cząca wykorzystywania samochodów służbowych na cele prywatne, kosztów eksploatacji samochodu oraz wydatków
na najem/dzierżawę samochodu. Dodatkowo, podczas szkolenia omówione zostaną aspekty podatkowe związane
z wykorzystywaniem samochodów prywatnych pracowników do celów pracodawcy.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Definicja samochodu w przepisach podatkowych
i prawie o ruchu drogowym – problem z jednoznaczną
definicją samochodu dla celów podatkowych:
a) samochód osobowy,
b) samochód ciężarowy,
c) pojazd specjalny,
d) inny pojazd samochodowy.
2. Formy oraz zasady nabywania i użytkowania samo-
chodów w firmie (zakup, leasing. Dzierżawa, najem)
oraz ich konsekwencje podatkowe.
3. Obowiązki dokumentacyjne związane z samochodem
w działalności firmy – aspekty praktyczne:
a) homologacja,
b) zgłoszenie do Urzędu Skarbowego,
c) ujęcie w ewidencji środków trwałych,
d) dokumentowanie wydatków,
e) inne.
4. Samochód w firmie – aspekty podatkowe – VAT:
a) zmiany w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu
nabycia pojazdów samochodowych oraz wydatków
związanych z ich eksploatacją,
b) stan prawny od 1 stycznia 2014 r. oraz od 1 marca
2014 r.,
c) projekt nowelizacji ustawy VAT Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2013 r.,
d) odliczenie VAT przy zakupie - kiedy 100% a kiedy 60%?
e) okres przejściowy – dla kogo 100% a dla kogo 50%
odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploata-
cją samochodów,
f) odliczanie VAT od paliwa, naprawy, zakupu części za-
miennych,
g) inne zmiany w rozliczeniu VAT od 1 stycznia 2014 r.,
dotyczące samochodów:
- samochody jako „towary używane”,
- nowa definicja pojęcia ,,towar używany”,
- nowe zasady zastosowania zwolnień dla dostawy to-
warów używanych.
h) planowane zmiany od 1 stycznia 2015 r.
5. Samochód w firmie – aspekty podatkowe – CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów:
- amortyzacja,
- ubezpieczenie,
- starty i koszty remontów.
b) leasing samochodów osobowych:
- leasing operacyjny,
- leasing finansowy,
- samochody poleasingowe.
c) najem/dzierżawa samochodu osobowego:
- wydatki na najem / dzierżawę samochodów,
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu („kilome-
trówki”), – kiedy obowiązek?
- czynsz najmu / dzierżawy a zakres tzw. „kilometrówki”,
- przedterminowe zakończenie umowy najmu – aspekty
podatkowe.
6. Prywatne samochody pracowników i współpracowni-
ków używane na cele służbowe:
a) samochody prywatne wykorzystywane w jazdach lo-
kalnych,
b) samochody prywatne wykorzystywane podczas po-
dróży służbowych,
c) wydatki na parking i autostrady w świetle zmian przepi-
sów o podróżach służbowych z dnia 1 marca 2013 r.,
d) ewidencja przebiegu pojazdu – aspekty praktyczny.
7. Samochody służbowe wykorzystywane w celach pry-
watnych:
a) zasady rozliczeń na gruncie PIT – problemy praktyczne,
b) nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika – jak
ustalić wartość pieniężną / przychód?
c) koszty eksploatacji samochodu służbowego wykorzy-
stywanego na cele prywatne a koszty uzyskania przy-
chodów,
d) naliczenie VAT-u należnego?
e) zasady obciążania pracowników wydatkami na pali-
wo, ubezpieczenie, mandaty itd.
8. Samochód w firmie – inne wybrane zagadnienia:
a) samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej,
b) kradzież samochodu własnego lub leasingowanego –
likwidacja szkody,
c) wypadek z udziałem samochodu własnego lub leasin-
gowanego – odmowa wypłaty odszkodowania, szko-
da całkowita, niespłacone raty leasingowe,
d) mandaty karne – ujęcie podatkowe,
e) sprzedaż samochodu po zakończeniu działalności lub
po przekazaniu na cele prywatne.
9. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych
oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie
samochodu w działalności firmy.
10. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00 – 15.45

Prelegenci

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólni-
cy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie.
W latach 2008 – 2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsię-
biorców. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okrę-
gowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach
gospodarczych tj. łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych
pod kątem ich konsekwencji prawno-podatkowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo
sporządzał dokumentacje cen transferowych oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracow-
ników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie do-
radcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz
podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu,
reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.
Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również
uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.
Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadcze-
nie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego
związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymaliza-
cji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia
spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.
Mateusz Cedro – prawnik, od kilku lat pracuje i współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawo – po-
datkową podmiotów gospodarczych. Obecnie starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Zarzycki&Wspólnicy. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich
konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych
i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej i marketingowej oraz uczest-
niczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz korzystania
z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.
Specjalizuje się w prawie spółek, cenach transferowych oraz VAT/CIT/PIT. Pan Mateusz Cedro jest również autorem licz-
nych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika TaxFin.pl, Kontrole w Firmie oraz Wiedza i Podatki.
Radosław Żuk – prawnik, partner zarządzający w kancelarii adwokackiej, wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT
w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych
oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor oraz współautor wielu publikacji prawnych i podatkowych. Publikacje
m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Fiskusa”, „Pulsu Biznesu” oraz portali internetowych e-Rachunko-
wość oraz Interia.pl. Obecnie współtworzy portal prawno-podatkowy TaxFin.pl. Posiada doświadczenie w optymalizacji
prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał
przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Specjalizuje się w zagadnie-
niach z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnopraw-
nych oraz procedury podatkowej. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych z szeroko rozumianego
prawa podatkowego, na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej – dla służb finansowo-
-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 490 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 440 zł/os + VAT
490
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!