Szkolenie: Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-rozproszonym-zespolem-pracownikow-68607

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Termin szkolenia
10-11 października 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****Opis
Szkolenie uwzględnia specyfikę kierowania zespołem rozproszonym z dopasowaniem odpowiednich instrumentów kierowania zespołem takich jak: komunikacja zasad szefowskich, budowanie relacji z podwładnymi, przekazywanie odpowiedzialności pracownikom za jakość wykonania swojej pracy, osiągania celów, wsparcie pracowników w budowaniu automotywacji i rozwijaniu jakości swojej pracy poprzez autokontroli i codzienną dbałość o coraz lepszą jakość pracy oraz przestrzeganie ustalonych norm, procedur i zasad (w tym zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy własnej).
Obszary, które zostaną poruszone i przetrenowane podczas szkolenia to: budowanie wiarygodności przełożonego w oczach podwładnych, wyznaczanie i rozliczanie zadań, delegowanie praw i obowiązków pracownikom, kierowanie konfliktem i wsparcie pracowników w rozwiązywaniu konfliktów, praktyczne wykorzystanie instrumentów motywowania pozafinansowego, budowania relacji i zaufania w zespole oraz rozwijanie kompetencji pracowników. Również podczas szkolenia rozprawimy się z mitami dotyczącymi zarzadzania ludźmi, które przeszkadzają szefom w zbudowaniu zmotywowanego, kreatywnego i pracowitego zespołu rozproszonego.

Odpowiemy sobie na pytania:
• jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego kierowania zespołem rozproszonym?
• jak radzić sobie z konfliktami i brakiem dyscypliny w realizacji zadań?
• jak wpływać, motywować i inspirować podwładnych w zespole rozproszonym?
• jak delegować zadania zgodnie z procesem 10 punktowej skali delegowania?
• jak działać, aby skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia w codziennej pracy zespołu rozproszonego?
• jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych i sytuacji kryzysowych w zespole rozproszonym?
• jak stymulować motywację pracowników zarówno indywidulanie jak i zespołowo?
• w jaki sposób budować ducha współpracy i zaufania w zespole?
• jak, w jakim celu i kiedy przygotować oraz przeprowadzić zebranie/odprawę/spotkanie z zespołem?
• jak wykorzystać nowoczesną technologię do komunikowania się z zespołem rozproszonym?
• jak udzielać informacji zwrotnej, konstruktywnej krytyki oraz form doceniania pracowników i zespołów?

Cele szkolenia
• dobór „właściwych ludzi na właściwe miejsca” przez kierownika do zespołu rozproszonego,
• przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole rozproszonym,
• rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich w kierowaniu zespołem rozproszonym w różnych lokalizacjach,
• budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem projektowym,
• wyznaczanie celów i określanie priorytetów,
• efektywne prowadzenie zebrań i spotkań z zespołem projektowym w trakcie trwania projektu,
• doskonalenie procesu delegowania zadań i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej osobom zaangażowanym w pracę projektową,
• poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu ludźmi w zespole rozproszonym,
• zapoznanie kluczowych elementów kierowania zespołem rozproszonym,
• doskonalenie w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym,
• rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych na rzecz podniesienia efektywności działań ludzi.

Szkolenie to pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytania:
• od czego zależy efektywność pracy zespołu?
• jak podnosić wyniki i efektywność wykorzystując pozafinansowe techniki zarządzania?
• od których umiejętności rozpocząć własne doskonalenie?

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wstęp – rozpoczęcie szkolenia:
• przedstawienie się prowadzącego,
• podanie tematu, celów i zagadnień,
• określenie zasad pracy podczas warsztatu,
• przedstawienie się Uczestników szkolenia i ich oczekiwań,
• pytanie lub ćwiczenie otwierające, wprowadzające w temat szkolenia.

2. Czym jest zespół rozproszony?
• charakterystyka zespołu rozproszonego i różnice miedzy tradycyjnym zespołem, a rozproszonym,
• cechy, struktura i zasady funkcjonowania zespołu rozproszonego,
• relacje w zespole rozproszonym -ambicje, leki, zagrożenia, sympatie i antypatie, role zespołowe.

3. Zadania i rola kierownika w zarządzaniu na odległość:
• zakres zadań i obowiązków kierownika,
• kompetencje, doświadczenie i cechy kierownika,
• obszar odpowiedzialności kierownika,
• organizacja i planowanie oraz wyznaczanie działań na odległość,
• budowanie współpracy i relacji z pracownikami w różnych lokalizacjach,
• metody, sposoby, procedury i narzędzia komunikowania się z zespołem rozproszonym,
• jak mówić, żeby ludzie nas słuchali, jak słuchać, żeby ludzie chcieli realizować wyznaczone im cele i zadania,
• dobór kanałów komunikacyjnych do aktualnych potrzeb (odbiorcy komunikatów, zadania, miejsca pracy),
• przygotowanie i prowadzenie spotkań/zebrań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

4. Formowanie i budowanie zespołu rozproszonego:
• określenie zakresu wymagań i kompetencji od przyszłych członków zespołu rozproszonego kontekście realizowanych zadań– kogo chcę pozyskać, skąd Go wezmę, dlaczego Jego?
• pozyskanie osób/współpracowników do zespołu – rozmowy indywidualne kierownika z kandydatami do zespołu,
• sformowanie zespołu rozproszonego o określonych kompetencjach i motywacji,
• udział w pracach zespołu rozproszonego jako wyróżnienie i możliwość rozwoju kompetencji, rodzaje i struktura spotkań „twarzą w twarz” i na odległość.

5. Wyznaczanie celów i zadań przez kierownika pracownikom z zespołu rozproszonego – komunikacja z zespołem i poszczególnymi osobami:
• narzędzia wyznaczania celów podwładnym: reguła SMART i zasada WARTO - kto ma to wykonać, dlaczego on ma to wykonać, do kiedy ma to wykonać, z kim ma to wykonać, według jakich kryteriów ma to wykonać, czym ma to wykonać, czemu to służy, jak ważne to jest dla powodzenia projektu, dla zespołu, dla kierownika i dla organizacji?
• poziomy rozwoju pracowników: kompetencje i zaangażowanie – kto do czego ma być oddelegowany. Proces delegowania zadań i uprawnień,
• kompetencje transferowe vs. kompetencje do wykonania zdania,
• style zarządzania kierownika, a etapy rozwoju pracowników w zespole – zarządzanie sytuacyjne,
• komunikacja zasad kierownika projektu zespołowi projektowemu – expose do zespołu,
• postawy osób w zespole rozproszonym, kierowanie zmianą, radzenie sobie z oporem pracowników, wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi.

6. Przywództwo, czyli kierownik zespołu rozproszonego jako menedżer-przywódca:
• kierownik zespołu w roli przywódcy zespołu – cechy i umiejętności,
• rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole i z zespołem – problem, analiza, rozwiązanie, ocena. Współuczestnictwo pracowników w podejmowaniu decyzji (jak i kiedy?),
• kreatywność, improwizacja, zaangażowanie, eksperymentowanie, reakcja na zmiany,
• analiza, monitoring i kontrola działań pracowników,
• rozwiązywanie problemów w zespole - procedura,
• budowanie autorytetu w zespole – działania podejmowane przez lidera,
• cechy efektywnych zespołów projektowych,
• narzędzia skutecznego zarządzania zespołem.
• jak budować relacje z ludźmi sprzyjające osiąganiu zaplanowanych rezultatów,
• funkcje menedżerskie kierownika projektu – cele, informacja, motywowanie, rozwój i ocena.

7. Źródła władzy kierownika zespołu projektowego i optymalne ich wykorzystanie:
• władza formalna,
• władza nagradzania,
• władza karania,
• władza ekspercka,
• władza relacji.

8. Cykl komunikacyjny w kierowaniu ludźmi w projekcie – rola lidera w zarządzaniu zespołem rozproszonym:
• podstawy skutecznego przekazu informacji w projekcie, kanały komunikacyjne,
• metody prezentacji rozwiązań przed zleceniodawcą,
• rozmowa planująca,
• rozmowa monitorująca,
• rozmowa podsumowująca,
• pozytywne i negatywne elementy komunikacji wpływające na rezultat rozmowy,
• bariery komunikacyjne, czyli jak poprawić skuteczność w przekazie informacji, celów i zadań,
• budowanie i przekazywanie osobom w zespole konstruktywnej informacji zwrotnej,
• elementy asertywności w pracy kierownika – jak i kiedy warto być asertywnym?

9. Inspirowanie i motywowanie zespołu rozproszonego, czyli jak sprawić żeby ludziom „chciało się chcieć”:
• różnice między motywacją i motywowaniem,
• pozapłacowe instrumenty motywowania osób zaangażowanych w realizację projektu - narzędzia skutecznego motywowania i doceniania wysiłku i efektów,
• komunikaty motywujące i demotywujące ludzi w zespole,
• dekalog motywowania – jak motywować swoich podwładnych,
• czynniki motywujące wg. Herzberga i wg. Maslowa, które kierownik może wykorzystać do mobilizowania pracowników do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów w projekcie.
• nagrody i kary nie motywują – one demotywują ludzi – jak rywalizacja psuje współpracę i motywacje w zespole rozproszonym?

10. Motywujące rozmowy dyscyplinujące z podwładnymi, którzy nie realizują zadań, poleceń, procesów i procedur:
• kiedy, jak i po co dyscyplinować podwładnych?
• konstruowanie i udzielanie konstruktywnej krytyki podwładnym - procedura,
• rozmowa korygująca,
• rozmowa ostrzegawcza,
• rozmowa o konsekwencjach,
• rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności pracowników,
• trudne rozmowy menedżerskie przez telefon, Skype’a, telekonferencję, video konferencję.

11. Konflikt w zespole rozproszonym – kierowanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi przez kierownika:
• czym jest konflikt w zespole rozproszonym? – przykłady konfliktów,
• rozpoznawanie symptomów konfliktów „na odległość” – objawienie się konfliktu,
• najczęściej występujące przyczyny konfliktów w zespole,
• skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w zespole modelowanie, przykłady, pokazanie korzyści/strat w konflikcie, inne,
• mediacje – przygotowanie i prowadzenie mediacji w konflikcie przez przełożonego,
• pozytywne i negatywne skutki konfliktu dla rezultatu działań.

12. Role zespołowe:
• rozpoznanie i wykorzystanie indywidualnych ról pełnionych w zespole,
• „właściwy człowiek na właściwym miejscu” – jak rozpoznać role zespołową i dopasować do niej poszczególne zdania w projekcie,
• test na rozpoznanie ról w zespole – wsparcie kierownika projektu w identyfikowaniu ról zespołowych.

13. Rola lidera w monitoringu i kontroli działań zespołu rozproszonego:
• poziomy i etapy kontroli,
• dobór bodźców stymulujących działanie zespołu rozproszonego „na odległość”,
• plotki, pogłoski, uprzedzenia, zmiany, nieformalne układy, „starzy – młodzi”, nieuczciwa rywalizacja, „koloryzowanie” efektów i działań, dywersje, „wciąganie do studni”, „efekt fali” w zespole rozproszonym – zagrożenia w kierowaniu zespołem rozproszonym i metody osłabiania i przeciwdziałania tego typu praktykom.

14. Zakończenie szkolenia:
• podsumowanie szkolenia,
• krótkie powtórzenie najważniejszych treści szkolenia - metoda pytań i odpowiedzi –weryfikacja stopnia realizacji celów szkoleniowych,
• wnioski końcowe i przygotowanie instrumentów kierowania zespołem w projektach unijnych do wdrożenia,
• ankiety i certyfikaty – wypełnienie i wręczenie,
• zadanie wdrożeniowe do wykonania przez kierowników w realnych warunkach pracy.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników