Ocena wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty - praktyczna checklista zamawiającego oparta o najnowsze orzecznictwo

O szkoleniu

Czy wiesz, że aż 32% ankietowanych osób, które wzięło udział w badaniu ApexNet stwierdziło, że etap badania i oceny ofert jest najtrudniejszym etapem prowadzenia postępowania?

Mamy na to rozwiązanie! Zapraszamy na specjalne spotkanie z naszym ekspertem, który powie jak uniknąć błędu na tym etapie! Co ważne, zapoznasz się z praktyczną listą kontrolną podczas oceny podmiotowej Wykonawców oraz listą kontrolną podczas oceny ofert opartą o najnowsze orzecznictwo!

Kto powinien wziąć udział?

Odbiorcy szkolenia:

 • Specjaliści ds zamówień publicznych
 • Członkowie Komisji Przetargowej
 • Osoby przygotowujące poszczególne elementy SWZ
 • Pracownicy zajmujący się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych.

Program szkolenia

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OCENĄ OFERT
1. Czym jest oferta?

 • Definicja oferty z kodeksu cywilnego
 • Co mówi na temat oferty aktualne orzecznictwo?
 • Jak rozróżnić treść oferty od przedmiotowych środków dowodowych?

2. Obowiązek przestrzegania zasad udzielania zamówień podczas oceny ofert

 • Równe traktowanie
 • Uczciwa konkurencja
 • Odpowiednie przetwarzanie danych osobowych - czy można udostępniać oferty w internecie?
 • Pisemność
 • Prowadzenie postępowania w języku polskim

3. Wyjaśnianie treści ofert w świetle aktualnego orzecznictwa

 • Czy można wyjaśniać treść ofert po wyborze oferty?
 • Granica pomiędzy wyjaśnianiem, a niedopuszczanymi negocjacjami prowadzącymi do zmiany treści ofert

4. Poprawianie omyłek w treści oferty

 • Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską?
 • Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową?
 • Co to jest „inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia i w jakich sytu-acjach taką omyłkę należy poprawić?
 • Jak prawidłowo informować Wykonawców o dokonanych poprawkach omyłek?
 • Brak zgody na dokonaną korektę - przypadki, konsekwencje
 • Złożenie oferty z błędami w formularzu cenowym
 • Złożenie oferty na nieaktualnym Formularzu ofertowym
 • Konsekwencje samodzielnego wprowadzania przez Wykonawcę korekt w udostępnianych przez Zama-wiającego wzorach dokumentów

5. Naprawianie błędów popełnianych podczas składania dokumentów

 • Błędy popełniane podczas składania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
 • Jaka jest różnica pomiędzy złożeniem środków dowodowych niekompletnych, a zawierających błędy?
 • Jak poprawnie skonstruować wezwanie do złożenia, uzupełnienia i poprawienia środków dowodowych?
 • Czy jest możliwe samouzupełnienie podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawców (case study w nawiązaniu do aktualnego orzecznictwa)?
 • Prawidłowa procedura postępowania w sytuacji złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą
 • Uzupełnianie, poprawianie i składanie pełnomocnictw - w jaki sposób winno to nastąpić, aby oferta nie została odrzucona (czy można dosłać elektroniczne pełnomocnictwo wystawione po pływie termi-nu składania ofert; czy Wykonawca po złożeniu podmiotowych środków dowodowych może je ponow-nie złożyć lub samemu uzupełnić jeżeli nie minął wyznaczony termin na złożenie dokumentów??
 • Konsekwencje złożenia środka dowodowego sporządzonego w języku obcym bez tłumaczenia na język polski
 • e-KRK - co przekazać Zamawiającemu - plik .pdf, czy .xml?, jak sprawdzać poprawność złożenia, czy możliwe jest składanie wizualizacji wydruku tego dokumentu poświadczonego przez Wykonawcę, kto opatruje podpisem ten dokument?
 • Elektroniczne zaświadczenia z US i ZUS - czy jest możliwe składanie wydruków wizualizacji tych doku-mentów?, kto opatruje i jakim podpisem te dokumenty?
 • Konsekwencje złożenia środków dowodowych nieopatrzonych właściwym podpisem elektronicznym

6. Lista kontrolna (checklista) podczas oceny podmiotowej Wykonawców (analiza przypadków z ak-tualnego orzecznictwa)

 • Ocena braku podstaw wykluczenia - prawidłowa analiza składanych oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych od strony formalnej i merytorycznej
 • Informacja z KRK dotycząca spółek komandytowych - czy w sytuacji, gdy komplementariuszem spółki jest spółka z o.o., należy złożyć informacje z KRK dotyczące członków zarządu komplementariusza (czyli spółki z o.o.)?
 • Praktyczne przykłady zawarcia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
 • Wykluczenie Wykonawcy z powodu nienależytego wykonania poprzedniej umowy
 • Wykluczenie Wykonawcy z powodu wprowadzenia Zamawiającego w błąd
 • Co zrobić, aby nie odrzucić oferty Wykonawcy, który doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?
 • Czy Wykonawcy musi składać oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej w sytuacji gdy została złożona tylko jedna oferta?
 • Samooczyszczenie w świetle aktualnego orzecznictwa
 • Określanie warunków udziału w postępowaniu - prawo czy obowiązek Zamawiającego?
 • Jak jest cel stawiania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia oc?
 • Czy można polegać na polisie oc innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku udziału w po-stępowaniu?
 • Dlaczego można składać - na wezwanie Zamawiającego - polisę oc wystawioną po upływie terminu składania ofert?
 • Wymagać 1, czy 2 zamówienia na poczet doświadczenia?
 • Warunek proporcjonalny - test kontrolera
 • Czy doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Wykonawcy i podmio-tów udostępniających zasoby sumuje się?
 • Na jakie doświadczenie może powołać się Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamó-wienia, który nabył je wspólnie z innym Wykonawcą?
 • Dysponowanie bezpośrednie potencjałem kadrowym oraz technicznym - kiedy występuje; czy dyspono-wanie sprzętem na podstawie umowy najmu czy leasingu to poleganie na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp?
 • Obowiązek wykluczenia wykonawców rosyjskich z postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi UE: jak stosować w praktyce?
 • Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub większej niż progi UE
 • Obowiązek stosowania ustawy sankcyjnej w odniesieniu do zamówień bagatelnych (o wartości do 130 000 złotych): jak stosować w praktyce?
 • Omówienie przykładowych podmiotowych środków dowodowych: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w świadczeniu o braku podstaw wykluczenia, ista sankcyjna, odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część sprawozdanie zarządu z dzia-łalności jednostki albo jego część, informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Uproszczony sposób oceny występowania podstaw wykluczenia wynikających z przepisów sankcyjnych.
 • JEDZ i jego zastosowanie do oceny braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej.
 • Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla Wykonawców podlegających wyklucze-niu.
 • Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynika-jący z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 - Od kiedy obowiązuje? Jak stosować?
 • Na czym polega procedura odwrócona (czy można w jednym wezwaniu poprosić o złożenie oświadcze-nia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych)?

7. Lista kontrolna (checklista) podczas oceny ofert (analiza przypadków z aktualnego orzecznictwa)

 • Oferta niezgodna z przepisami ustawy Pzp
 • Oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Walidacja podpisów elektronicznych - najczęstsze błędy; jak reagować w sytuacji pojawienia się komu-nikatów o problemach z walidacją?
 • Oferta o treści niezgodnej z warunkami zamówienia
 • Oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyj-nymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego  - co robić, gdy nie działają poprawnie środki komunikacji elektronicznej?
 • Oferta złożona w warunkach nieuczciwej konkurencji - co to jest niedozwolona inżynieria cenowa? .Oferta zawierająca rażąco niską cenę - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę wyjaśnienia w zakre-sie wykluczenia ceny lub kosztu?  
 • Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny - co zrobić z ofertami zawierającymi cenę uwzględniają-cą obniżoną stawkę VAT w związku z Tarczą antyinflacyjną?
 • Brak pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą - pułapki związane z upływem terminu związania ofertą,
 • Brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą - prawidłowa procedura postępowania w sytuacji dokonywania wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą, kiedy w takim przypadku żądać podmiotowych środków dowodowych?
 • Ocena prawidłowości wniesienia wadium - wadium w pieniądzu, wadium w gwarancjach lub poręcze-niach, prawidłowa forma i treść; zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; czy gwarancja wadialna musi być ważna dłużej niż termin związania ofertą; co to znaczy, że Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy?
 • Wybór zastępczy w przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - czym różni się odmowa od uchylania się od zawarcia umowy? Unieważnienie postępowania ze względu na brak środków finansowych (czy należy zawsze dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty przed podjęciem decyzji w sprawie unieważnienia)?
 • Co to jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie za-mówienia nie leży w interesie publicznym?
 • Kiedy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepod-legającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, skutkujące ko-niecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 Pzp (przykłady). Unieważnienie postępowania w sytuacji nie przyznania środków publicznych na realizację zamówienia.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp; spotkania z ekspertami po godzinach przez 3
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!