Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej. Stan obecny oraz perspektywa na przyszłość.

O szkoleniu

Najważniejsze elementy poruszane w trakcie zajęć: identyfikacja pomocy publicznej w specyfice obszarów nieoczywistej działalności gospodarczej, przypadki identyfikacji pomocy publicznej w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu, główne przeznaczenia pomocy publicznej: regionalna, ochrona środowiska, badania i rozwój, ogólny interes gospodarczy, pomoc antykryzysowa, praktyczne spojrzenie na elementy pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publicznej: test prywatnego inwestora/wierzyciela/sprzedawcy, zasada pari passu, spojrzenie na planowane oraz anonosowane zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w kolejnej perspektywie finansowej.

Szkolenie dotyczy przepisów, które będą obowiązywały do 31.12.2023 r., za wyjątkiem pomocy regionalnej, która obowiązuje do końca 31.12.2021 r. Na szkoleniu zostaną omówione nowe Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy Państwa, które opublikowała Komisja Europejska 19.04.2021 r. Zmienione wytyczne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Program szkolenia zawiera najnowsze informacje o pomocy publicznej w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych uruchamianych począwszy od 1.04.2020.

Cel szkolenia to nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) i de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 oraz uzyskanie wiedzy na temat nowych instrumentów szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19.
Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pomoc Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy publicznej oraz de minimis;
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis;
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Program szkolenia

Test pomocy – przykłady wyłączeń występowania pomocy publicznej – interpretacje/orzeczenia TSUE oraz decyzje KE.

 1. Pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym. W jaki sposób orzeczenia TSUE podważają Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa.
 2. Przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych).
 3. Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia).
 4. Przesłanka selektywności wsparcia.
 5. Przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową.
 6. Brak wpływu na wymianę handlową – kiedy ma zastosowanie.
 7. Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice.
 8. Definicja mikro, małego oraz średniego przedsiębiorstwa.
   

Tryby pomocowe finansowania projektu.

 1. Wpływ wyroku Sądu z 24 marca 2011 r. w połączonych sprawach T-443/08 i T-445/08 Leipzig-Halle na realizację projektów infrastrukturalnych.
 2. Poziomy występowania pomocy państwa: dofinasowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu.
 3. Realizacja projektu z pomocą publiczną – omówienie pięciu trybów podstawowych oraz jednego szczegółowego.
 4. Realizacja projektu z wyłączeniem reguł pomocy publicznej – projekt generujący dochód oraz projekt niegenerujący dochodu.
 5. Pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego.
 6. Pojęcie beneficjenta w kontekście rozporządzenia omnibus.
   

Przypadki występowania pomocy publicznej w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz środków krajowych, w specyfice obszarów:

 1. Gospodarczego wykorzystania infrastruktury (np. Wyrok Sądu w sprawie T-128/89 Aéroports de Paris, Pomoc państwa SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N) – Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, Wyrok TSUE z 14.01.2015 r. w sprawie C-518/13 Eventech Ltd., Decyzja KE z 24.05.2011 r. w sprawie SA.31492 (N 375/2010) Platforma multimodalna związana z lotniskiem Ronchi dei Legionari, Decyzja KE z 19.11.2009 r. w sprawie N 470/2008 – Pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych w Polsce).
 2. Zakup oraz sprzedaż nieruchomości, w tym nieruchomości wytworzonych w ramach projektu.
 3. Rewitalizacji i mieszkalnictwa (np. decyzja Komisji z 27 marca 2014 r. w sprawie SA.36346 – Niemiecki program rewitalizacji terenów na cele działalności przemysłowej i handlowej lub decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie C 33/2005 dotyczącej planowanej pomocy Królestwa Niderlandów dla projektu „Marktpassageplan” w Haaksbergen).
 4. Ochrony zdrowia (np. decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37432 – Finansowanie szpitali publicznych w Regionie Hradec Kralov lub decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37904 – Rzekoma pomoc publiczna dla centrum medycznego w Durmersheim oraz decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.38035 – Rzekoma pomoc publiczna dla specjalistycznej kliniki rehabilitacyjnej w dziedzinie ortopedii oraz chirurgii urazowej).
 5. Systemu solidarności społecznej – wspierania opieki nad osobami starszymi (DPS, DDO) oraz niepełnosprawnymi (ZAZ, WTZ, CIS, KIS).
 6. Edukacji (np. decyzja Komisji z 8 listopada 2006 r. w sprawie Prerov Logistics College lub decyzja Komisji z 26 listopada 2 008 r. w sprawie N 343/2008 – Pomoc indywidualna dla College Nyireghaza na rozwój Centrum Wiedzy Partium).
 7. W odniesieniu do dziennej opieki nad dziećmi: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Decyzja nr 39/07/COL z dn. 27.02.2007 r. podtrzymana orzeczeniem Trybunału EFTA z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie E-5/07 Private Branehagers Landsforbund przeciwko Wysokiej Władzy EFTA dotycząca finansowania gminnych instytucji opieki nad dziećmi w Norwegii.
 8. Projektów miękkich finansowanych ze środków EFS.
 9. Instytucji otoczenia biznesu (np. decyzja Komisji z 229 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.33149 - Städtische Projektgesellschaft „Wirtschaftsbüro Gaarden – Kiel” lub decyzja Komisji z 21 stycznia 2003 r. w sprawie N 486/2002 – Sala kongresowa w Visby).
 10. Badań i rozwoju.
 11. Usług w ogólnym interesie gospodarczym: stawki dostępu do infrastruktury, oczywisty błąd w zdefiniowaniu rzeczywistej usługi użyteczności publicznej, praktyczne przypadki z transportu, internetu szerokopasmowego, nadawania, zdrowia i sektora społecznego, sportu i kultury.
 12. Gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz transportu (w tym w formie rekompensaty za usługi w ogólnym interesie gospodarczym).
 13. Pomoc na ochronę środowiska, w tym na infrastrukturę energetyczną.
 14. Turystyki i kultury (np. decyzja Komisji z 20 listopada 2012 r. w sprawie SA.34891 – Pomoc dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl lub decyzja Komisji z 14 grudnia 2010 r. w sprawie NN 67/2010 – Pomoc na zachowanie dziedzictwa kulturowego Kopalni Soli „Bochnia”).
   

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19:

 1. Podstawa prawna interwencji na rynku w celu przeciwdziałaniu zaburzeniom w gospodarce oraz maksymalny okres wsparcia.
 2. Omówienie przeznaczeń pomocy antykryzysowej wraz z różnicami wynikającymi z kolejnych sekcji Tymczasowych ram.
 3. Limity oraz maksymalne intensywności pomocy w kontekście kolejnych sekcji Tymczasowych ram.
 4. Kumulacja pomocy w kontekście kolejnych sekcji Tymczasowych ram.
 5. Dostępne formy udzielania pomocy oraz jej przeznaczenie.
 6. Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy.
 7. Wymogi proceduralne – formularz informacji z dnia 27 lipca 2020 r. oraz praktyczne wykorzystanie systemu SUDOP/SHRiMP.
 8. Omówienie zmian w zasadach udzielania pomocy wprowadzane w trybie ciągłym przez Komisję.
   

Regionalna pomoc inwestycyjna przewidziana w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

 1. Sektory wykluczone z możliwości wsparcia: energetyka oraz infrastruktura transportowa.
 2. Mapa pomocy regionalnej określająca intensywność pomocy.
 3. Efekt zachęty – analiza wariantów realizowanego projektu.
 4. Pojęcie inwestycji początkowej.
 5. Katalog kosztów kwalifikowanych.
 6. Obowiązek utrzymania inwestycji w regionie.
 7. Pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego.
 8. Planowane zmiany w zasadach udzielania pomocy regionalnej będące przedmiotem konsultacji ogłoszonych przez Komisję.
   

Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

 1. Przeznaczenie pomocy de minimis.
 2. Koszty kwalifikowane.
 3. Limity pomocy de minimis.
 4. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa oraz konsekwencje z tym związane.
 5. Konieczność uwzględnienia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis, którą podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz konieczność pomniejszenia wartości w ciągu dwóch poprzedzających go lat; środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych.
 6. Planowane zmiany zasady de minimis anonsowane przez służby Komisji Europjeksiej.
   

Tryby udzielania pomocy państwa.

 1. Pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej.
 2. Konsekwencje związane z udzielaniem pomocy państwa poza programem pomocowym.
 3. Przypadki notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej – procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy oraz akceptacji; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.
 4. Udzielanie pomocy bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską – zwrot pomocy (por. decyzja Komisji nr SA.35388 dotycząca utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo); pomoc bezprawna lub wykorzystana niegodnie z przeznaczenia,
 5. Skargi w sprawie pomocy państwa.
   

Przegląd przepisów UE odnoszących się do pomocy publicznej.

 1. Art. 107 ust. 1 TFUE oraz Art. 108 TFUE (pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, pomoc sektorowa, pomoc de minimis).
 2. Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (z uwzględnieniem zmian z 27 listopada 2015r.).
 4. Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa.
 5. Zawiadomienie Komisji w sprawie zapewnienia skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem.
 6. Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
 7. Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa.
 8. Siatki analityczne przygotowane przez Komisję Europejską – dot. m.in. infrastruktury transportowej, związanej z kulturą czy gospodarką wodną.
   

Ćwiczenia i warsztaty – w trakcie zajęć.

 1. Identyfikacja działalności o charakterze gospodarczym gospodarczej w projekcie (wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa).
 2. Pojedynczy organizm gospodarczy, w tym w kontekście MŚP – ocena statusu przedsiębiorstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe.
 3. Ocena inwestycji początkowej oraz efektu zachęty.
 4. Przekształcenia własnościowe i ich wpływ na limit pomocy de minimis – przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, łączenie i dzielenie spółek, zmiana wspólników spółek cywilnych, itp.
 5. Badanie zgodności z zasadami pomocy de minimis – badanie dopuszczalnej wielkości pomocy ze względu na sektor działalności, ocena formularza informacyjnego, wydawanie zaświadczeń i sprawozdawczość z udzielonej pomocy.
 6. Pomoc antykryzysowa – podstawy prawne oraz notyfikowane do Komisji Europejskiej polskie programy pomocowe.

Czas trwania

czwartek 10.00-16.00
piątek 9.00-15.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!