Terminarz szkoleń i kursów dotyczących umów handlowych!

  • Znajdź szkolenia, kursy i warsztaty z zawierania umów handlowych i gospodarczych
  • Porównaj program zajęć, sylwetki trenerów i ceny szkoleń i kursów
  • Zarejestruj się online i podnieś swoją wiedzę i kompetencje!
szkolenia z umów handlowych

Szkolenia umowy handlowe: 135

Artykuł

Umowa handlowa - wszystko co warto wiedzieć o zawieraniu umów handlowych.

Umowa handlowa nie jest pojęciem uregulowanym w przepisach prawa, jednak praktyka obrotu gospodarczego doprowadziła do powstania dobrych praktyk dotyczących tego co umowa handlowa powinna zawierać oraz jak ją spisać, aby zapewniała pewność obrotu gospodarczego, bez względu na to, pomiędzy jakimi stronami została sporządzona. Omawiamy najważniejsze kwestie związane z zawieraniem umów handlowych oraz przedstawiamy szkolenia, które pomogą Państwu wyszkolić pracowników w temacie umów handlowych.

Czym jest umowa handlowa?

Chociaż kwestia umów handlowych nie została zdefiniowana w przepisach prawa, możliwe jest podjęcie próby stworzenia definicji takiego dokumentu. W uproszczeniu powiemy, że umową handlową jest każde zgodne oświadczenie stron dotyczące obrotu gospodarczego, gdy spotykają się w niej przynajmniej dwie strony w roli: dostawca/wykonawcy/sprzedawcy i odbiorcy/nabywcy/kupującego. Nie bez kozery używamy słów zgodne oświadczenie stron, a nie dokument, ponieważ umowa handlowa może przybierać zarówno formę ustną, jak i pisemną, więc nie zawsze będzie dokumentem.

Ze względu na formę prawną dostawców i nabywców wyróżniamy:

  • umowy handlowe w obrocie profesjonalnym – stronami umowy są dwa podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą,
  • umowy handlowe w obrocie konsumenckim – jedną ze stron umowy, najczęściej nabywcą, jest osoba indywidualna korzystająca ze statusu konsumenta, z którym wiąże się szereg praw i obowiązków.

Ze względu na zakres geograficzny i prawny obowiązywania umowy możemy wyróżnić:

  • międzynarodowe umowy handlowe – zawierane pomiędzy podmiotem bądź podmiotami krajowymi, a partnerami zagranicznymi,
  • krajowe umowy handlowe – zawierane są pomiędzy stronami korzystającymi ze statusu rezydenta tego samego kraju i porządku prawnego.
Dobre praktyki zawierania umów handlowych

Ze względu na znaczenie dla obrotu gospodarczego, doniosłość postanowień umowy handlowej oraz transparentność obrotu towarowego warto zachować formę pisemną decydując się na zawarcie umowy handlowej. Jest to najważniejsza, chociaż nie jedyna z dobrych praktyk. Zachowanie formy pisemnej pozwala łatwiej ustalić co było przedmiotem umowy, jakie były warunki jej wykonania itp. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wejścia na drogę sądową, gdzie forma pisemna pozwoli dużo szybciej rozstrzygnąć spór.

Warto również zwrócić uwagę, że zawarcie umowy handlowej, zwłaszcza w obrocie profesjonalnym z reguły poprzedzają negocjacje handlowe. Umożliwiają one ustalenie zasad współpracy, sprecyzowanie towaru lub usług będących przedmiotem umowy, ustalenie zasad dostawy bądź realizacji, warunki i sposób dokonania płatności oraz inne prawa i obowiązki stron. Dopiero po ustaleniu wszystkich tych kwestii powinniśmy przystąpić do spisania umowy handlowej – będą one de facto nieodłączną jej częścią. Dobrą praktyką jest więc odpowiednie przygotowanie się do negocjacji handlowych oraz wylistowanie istotnych kwestii, które z punktu widzenia zarówno dostawcy, jak i odbiorcy muszą się znaleźć w kontrakcie handlowym aby strony były gotowe go zawrzeć.

Co powinna zawierać umowa handlowa?

Jak każda umowa, umowa handlowa powinna cechować się przejrzystą strukturą i zawierać kilka podstawowych elementów:

Określenie stron umowy – powinny być one jasno określone, najlepiej wraz z podaniem danych rejestrowych, jeśli umowę zawierają przedsiębiorcy bądź danych personalnych, jeśli umowa zawierana jest z konsumentem. Warto przy tym zwrócić uwagę, czy osoby wyznaczone do podpisania umowy ze strony przedsiębiorcy mają de facto uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa. W przypadku umów z konsumentem warto potwierdzić jest zgodność danych konsumenta podanych w umowie z dokumentem tożsamości. Pamiętajmy jednak, że nie możemy utrwalać dokumentu tożsamości poza bardzo nielicznymi przypadkami zgodnymi z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przedmiot umowy – przedmiot umowy handlowej warto jest określić nie tylko co do jego nazwy, ale również cech, które z punktu widzenia sprzedającego bądź kupującego są ważne, a nie są zwyczajowym kształtem danego przedmiotu bądź usługi. Powinniśmy zwrócić na to uwagę zwłaszcza w obrocie profesjonalnym, gdzie nie przysługuje ochrona wynikająca z prawa ochrony konsumentów. Warto również w umowie podać informacje o liczbie bądź ilości zamawianych/kupowanych produktów, a czasami nawet sposobie zapakowania itp.

Obowiązki i prawa stron umowy – podstawowym obowiązkiem stron umowy handlowej jest dostarczyć/wykonać/sprzedać przedmiot umowy w przypadku jej wykonawcy oraz odebrać/kupić i zapłacić za dostarczony przedmiot umowy w przypadku zamawiającego. Warto jednak zauważyć że lista praw i obowiązków stron umowy może być znacznie dłuższa i obejmować takie kwestie jak udzielenie gwarancji, jej długość i warunki czy też sposób i termin dostawy. Kolejne ważne elementy to określenie konsekwencji nieterminowego bądź niezgodnego z ustaleniami wykonania umowy (np. konieczność zapłaty odsetek bądź kary umownej), zasady i sposób odstąpienia od umowy oraz jej wypowiedzenia.

Sposób płatności i rozliczenia – każda dobrze sporządzona umowa powinna zawierać informacje o cenie, kosztach umowy bądź wysokości należnej zapłaty, a także sposobie jej dokonania, ewentualnych zaliczkach bądź zadatkach, możliwości rozłożenia płatności na raty itp. Dodatkowo spotyka się w tej części umowy zapisy o kredycie kupieckim, wysokości i zasadach naliczania odsetek, zasadach zmiany ceny bądź utrzymania stałych cen w okresie obowiązywania umowy.

Ustalenia końcowe – powinny obejmować informacje o czasie na jaki została zawarta umowa, sposób jej wykonania bądź wygaśnięcia (np. umowa może być wykonana z chwilą dostarczenia towaru bądź wygasać po określonym z góry terminie), sposób rozstrzygania ewentualnych sporów (np. konieczność podjęcia działań polubownych przez skierowaniem sprawy do sądu, właściwość miejscowa sądu, który będzie rozstrzygał spór…), sposób dokonywania zmian w umowie (najczęściej zastrzega się zachowanie formy pisemnej) i konsekwencje jego niedochowania (np. nieważność zapisów) itp.

Różnice między krajową, a międzynarodową umową handlową

Międzynarodowa umowa handlowa ze względu na jej większą złożoność może wymagać uzupełnienia jej o kilka dodatkowych elementów. Przede wszystkim warto w niej rozstrzygnąć takie kwestie jak sąd i prawo właściwe dla umowy (czy umowa będzie podlegała np. prawu polskiemu czy prawu właściwemu dla siedziby zagranicznego kontrahenta), wiążącą wersję umowy (jeśli umowa zawierana jest w dwóch bądź więcej językach), sposobie rozstrzygania sporów (np. możliwość oddania sporu do rozpatrzenia przez sąd arbitrażowy).

Warto również korzystać z wzorców umownych stosowanych w obrocie międzynarodowym, np. warunków kontraktu zgodnych z zasadami FIDIC (stosowane w przypadku inwestycji budowlanych oraz inne duże inwestycje), czy też zasad Incoterms 2020 (zobacz szkolenia Incoterms 2020) stosowanych w międzynarodowym handlu do określenia, która ze stron:

  • odpowiedzialna jest za poszczególne etapy przygotowania towaru i jego dostawy, włącznie z załadunkiem i rozładunkiem,
  • jego bezpieczeństwo oraz ubezpieczenie,
  • organizację i koordynację wszystkich spraw formalnych związanych z transportem (np. przepisy celne i odprawa itp.).

Zasady Incoterms są powszechnie stosowanym standardem w międzynarodowych umowach handlowych i regulują handel międzynarodowy pomiędzy potęgami gospodarczymi, czyli Unią Europejską, Chinami, Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami. Ich powszechne zastosowanie ułatwia wymianę handlową bez względu na pochodzenie dostawcy i odbiorcy towaru.

Kursy i szkolenia ze sporządzania umów handlowych

Ze względu na złożoność tematyki umów handlowych oraz ich doniosłość w obrocie towarowym oraz poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa wynikające ze stosowania błędnych bądź niepełnych klauzul umownych warto rozważyć odpowiednie szkolenia i kursy dla pracowników zaangażowanych w negocjowanie i podpisywanie umów handlowych. Szkolenia sprzedażowe pozwalają zapoznać się z wzorami umów handlowych, prześledzić najważniejsze klauzule stosowane w obrocie gospodarczym i zbudować świadomość kruczków stosowanych w obrocie handlowym.

Przeciętne szkolenie z zawierania umów handlowych trwa 2 dni robocze i obejmuje około 12-14 godzin zajęć merytorycznych. Szkolenia tego typu dostępne są zarówno w Warszawie, jak i wszystkich większych miastach w Polsce: Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie i Lublinie. Osobną kategorię stanowią kursy i szkolenia online, które pozwalają podnosić wiedzę z zakresu negocjowania i sporządzania umów handlowych bez względu na miejsce zatrudnienia czy też zamieszkania. Ceny szkoleń i kursów realizowanych zdalnie charakteryzują się również większą przystępnością że względu na brak konieczności ponoszenia kosztów na wynajem sali szkoleniowej czy też zapewnienie wyżywienia uczestnikom. Pozwala to firmom szkoleniowym zaoferować niższe ceny.

Zachęcamy do zapoznania się z listą szkoleń z umów handlowych dostępną na górze strony i wyboru korzystnej dla Państwa oferty. Życzymy samych korzystnych i dobrze spisanych umów handlowych

Umowa handlowa - wszystko co warto wiedzieć o zawieraniu umów handlowych.
Szkolenia umowy handlowe, szkolenia umowy gospodarcze

Zapisz się na powiadomienia o nowych szkoleniach ze sporządzania umów handlowych i gospodarczych!