Szkolenie

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

O szkoleniu

Korzyści dla Uczestników

Podczas szkolenia dowiedzą się i przećwiczą:

-Jak rozwijać kompetencje przywódcze i wzmocnić swój autorytet w oczach pracowników?
-Co wpływa na zmianę zachowań i postaw pracowników w środowisku pracy?
-Jak podnieść rangę spraw bhp w Dziale Technicznym?
-Jakie techniki perswazyjne z powodzeniem stosują specjaliści BHP przynoszące konkretne efekty w postaci zmiany nastawienia do zasad BHP?

Korzyści dla firmy:

Budowanie środowiska otwartego na komunikację, w którym:

-Pracownicy i Kierownicy pracują w sposób odpowiedzialny
-Pracownicy widząc słabe punkty, nastawieni są na znalezienie rozwiązania
-Standardy bezpieczeństwa są akceptowane i sprzężone z codzienną pracą
-Bezpieczeństwo i zdrowie są ważną wartością dla pracowników, kierownictwa i organizacji
Kto powinien wziąć udział?
 • osób kierujących pracownikami, mistrzów, team leaderów, brygadzistów, liderów zmian,
 • służb bhp, SIP nadzorujących przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
 • kierowników technicznych i produkcji.

Program szkolenia

JAK KSZTAŁTOWAĆ KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE? CIĄGŁA POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA. CZY MOŻNA NISKIM KOSZTEM ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOM BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY?
BHP – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

Zaangażowanie kierownictwa – wyrażanie osobistego zainteresowania i troski o bezpieczeństwo pracowników.
BHP w mojej pracy – co ja, osobiście, robię / mogę zrobić dla poprawy bezpieczeństwa pracy w moim dziale?
Jakie są moje wartości? – ćwiczenie
Co wymaga doskonalenia i czego nam brakuje? – określ obszary, które wymagają wsparcia w zakresie bhp – ćwiczenie
Co motywuje pracowników do dbania o bhp? – ćwiczenie
Systemowe podejście do bezpieczeństwa – czyli jak zaangażować pracowników do rozwijania kultury organizacyjnej nastawionej na dbanie o odpowiedni poziom organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Metody pobudzenia kreatywności i inicjatywy pracowników
Siła samodyscypliny
Mój własny system BHP – ćwiczenie oparte na opracowaniu ścieżki działań mających na celu wspieranie kultury zapewnienie bhp w organizacji

 • organizowanie efektywnych spotkań grupowych
 • rozmowy indywidualne z pracownikami, korygowanie zachowań ryzykowny wśród pracowników
 • sposoby zachęcania pracowników do troski o bezpieczeństwo
 • metody okazywania wsparcia przez kierownictwo
 • stwórz i wspieraj kulturę BHP w swojej firmie
 • wyeliminuj zagrożenia w swoich procesach przy zaangażowaniu pracowników
 • wypracuj systemowe podejście do BHP dzięki standaryzacji
 • poznaj metody budowania trwałych relacji z pracownikami
 • zbuduj bazę wiedzy firmy, która pozwoli zachować ciągłość i powtarzalność prac

SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ NA LINII:  SZEF DUR/PRODUKCJI – SPECJALISTA BHP – PRACOWNICY. 
W JAKI SPOSÓB KIEROWNICY INFORMUJĄ PRACOWNIKÓW O SWOICH OCZEKIWANIACH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY? CZY MOŻNA ZROBIĆ COŚ WIĘCEJ?

 • Rola kierownictwa w zapewnieniu bhp – ćwiczenie
 • Jak efektywnie budować świadomość pracowników?
 • Budowanie wiarygodnych komunikatów i formułowanie przekonujących argumentów podczas rozmów na temat stosowania procedur bhp
 • Motywowanie pracowników na stanowiskach technicznych do bezpiecznych zachowań – jakie sposoby stosować, tak aby nie traktowali istoty problemu lekceważąco
 • Co robię źle? – siła nawyków i przyzwyczajeń – jak im skutecznie zapobiegać?
 • Rozmowy i szkolenia z nowymi i młodymi pracownikami – skuteczny onboarding, zapobieganie złym nawykom
 • Jak radzić sobie z rutyną i złymi nawykami doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem?

W tej części szkolenia wskażemy jak ważna jest otwarta komunikacja poprzez rzetelne i systematyczne informowanie wszystkich pracowników o zagrożeniach, środkach ochrony i o wszystkich niepożądanych sytuacjach występujących w miejscu pracy.
Jak liderzy powinni motywować oraz wzmacniać bezpieczne zachowania poprzez wyrażanie aprobaty i uznania pracownikom, którzy postępują bezpiecznie oraz angażują się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

AUTORYTET SZEFA DZIAŁU TECHNICZNEGO ORAZ SŁUŻB BHP PODSTAWĄ SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY

 • Podstawowe czynniki budujące autorytet
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet menedżera działu technicznego
 • Budowanie relacji z pracownikami w środowisku technicznym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z pracownikami

JAK ROZMAWIAĆ I PRZEKONYWAĆ – SPRAWDZONE TECHNIKI WYKORZYSTYWANE NIE TYLKO PRZEZ BHP-OWCÓW

 • Operatorzy i specjaliści – jak dostosować język, tempo mówienia i argumenty do grupy pracowników?
 • Środki perswazji i wywieranie wpływu pomagające w zmianie postawy wobec konieczności przestrzegania zasad bhp
 • Jakich technik używać, aby przekonać do stosowania środków ochrony pracowników na stanowiskach operacyjnych i specjalistów?
 • Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialność za bezpieczeństwo? – techniki, które podnoszą skuteczność rozmów
 • Jak przekonać do swoich racji opornych pracowników – techniki prowadzenia rozmów i sprawdzone metody wg rad doświadczonych specjalistów bhp

CZĘŚĆ II INSPEKTOR PIP

Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy

 • Kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności
 • Bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady.
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
 • Zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy
 • Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa)
 • Egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych
 • Orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY

 • Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania
 • Powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi
 • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej

MOBBING, STRES ORAZ ALKOHOL I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE W MIEJSCU PRACY

 • Procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki
 • Mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym o mobbing
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa

NADZÓR NAD PRACOWNIKAMI

 • Przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne –   procedury.
 • Dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych
 • Koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku
 • Przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru

ZADANIA SŁUŻBY BHP I SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W NADZORZE NAD PRACOWNIKAMI

 • Książka SIP (wpisy i uwagi); obowiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami.
 • Uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obowiązki.

Prelegenci

Cytat

I Wykładowca
Wieloletni Inspektor PIP, posiadający bogate doświadczenie w nadzorze nad bezpieczeństwem pracy i kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych w Polsce.
Odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy).
Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest autorem opracowań, dokumentacji do ekspertyz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Udziela porad w zakresie dokumentacji projektowej i technicznej maszyn. Współpracuje z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi w zakresie prawnej ochrony pracy.

II Wykładowca
Inspirator rozwoju osobistego menedżerów produkcji i UR i bhp.
Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej działów produkcyjnych i UR.

Ekspert i praktyk w zakresie wdrażania TWI, Standaryzacji Pracy, metody SMED, TPM oraz poprawy wskaźników procesów produkcyjnych. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych szkoleń i wdrożeń TWI. 

Trener i konsultant Lean Management z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, hutniczego, samochodowego, oświetleniowego, kolejowego, stolarki otworowej, tworzyw sztucznych, stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywczego.
Prowadzi audyty i szczegółowe analizy organizacji produkcji.

Wdraża rozwiązania z zakresu:
5S, TPM, SMED, TWI, standaryzacja, normowanie i balansowanie procesów produkcyjnych, wprowadzanie wskaźników zarządczych, opracowywanie skutecznych form raportowania, wprowadzanie wizualizacji wspomagających zarządzanie, wdrażanie matryc kompetencji, wartościowanie stanowisk pracy.

Doświadczenie z blisko 100 projektów wdrożeniowych i szkoleniowych pozwala z sukcesem wprowadzać najlepsze praktyki, co przekłada się na efektywne i zyskowne procesy.
Obecnie pracuje nad wdrożeniem metody TWI w firmie branży spożywczej.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry symulacyjne z narzędzi i metod LM, TWI. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Jest autorem licznych publikacji na łamach czasopism Utrzymanie Ruchu i Magazyn Przemysłowy.

Dotychczas współpracował między innymi z:

KGHM – Huta Miedzi Głogów, PeBeKa Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, GREENBRIER Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., RABEN Transport, Keller, BIPROMET, EKO-OKNA, PROPART, ZPUE, PESA Pojazdy Szynowe, CEMET S.A., OPAKOMET Sp. z o.o., RAWAG, SUMIKA CERAMICS Sp. z o.o. (Sumito Chemical Group), Copal Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., CREDIN, Kontakt-Simon, Profilex, Radpol, Wirbet, Śrubena, KZN Bieżanów, POCH, Stella Pack, PORTA Drzwi, ZNTK Oława, PCO Żarów, Stolbud Włoszczowa S.A, SCANIA, KIRCHHOFF, Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j., AKRIHI.

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Gdzie i kiedy

Ustroń 22 - 23 października 2020
Hotel Olympic****Wellness&SPA

43-450 Ustroń

Grażyńskiego 10

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział
Cena 2
zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem
1790 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!