Szkolenie: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego – kurs weekendowy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-od-podstaw-do-samodzielnego-ksiegowego--kurs-weekendowy-49562-id503

Informacje o szkoleniu

 • Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego – kurs weekendowy


  ID szkolenia: 49562
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  BDO
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 – 15.45
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy spotkań:

21-22.02.2015
07-08.03.2015
21-22.03.2015
11-12.04.2015
25-26.04.2015
09-10.05.2015 + EGZAMIN 16.05.2015

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą
w księgowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.
Kurs obejmuje 98 godzin lekcyjnych 4 godziny egzamin
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

Księgowy - kod zawodu: 331301
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Program szkolenia:

I. Rachunkowość – pojęcie, zakres, metody.
1. Pojęcie i zakres rachunkowości.
2. Podstawowe metody rachunkowości.
3. Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
II. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
1. Charakterystyka środków gospodarczych.
2. Źródła pochodzenia składników majątkowych.
3. Bilans – zestawienie aktywów i pasywów.
III. Ewidencja operacji gospodarczych.
1. Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania.
2. Omówienie kont bilansowych.
3. Zasada podwójnego zapisu.
4. Konta niebilansowe – ich charakterystyka.
5. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
IV. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1. Elementy ksiąg rachunkowych.
2. Zapis chronologiczny i systematyczny.
3. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
4. Charakterystyka dokumentów księgowych.
5. Nadrzędne zasady rachunkowości.
V. Charakterystyka aktywów pieniężnych.
1. Obrót gotówkowy – jego ewidencja.
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
3. Pozostałe rozrachunki z bankiem.
4. Inne aktywa pieniężne.
VI. Podatek od towarów i usług.
1. Zakres przedmiotowy podatku VAT.
2. Podatnicy podatku VAT.
3. VAT należny – podstawa opodatkowania.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
5. Podatek naliczony i warunki jego odliczania.
VII. Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.
1. Metody wyceny zapasów.
2. Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
3. Rozchody materiałów – ewidencja.
4. Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.
VIII. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.
1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
2. Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
IX. Rzeczowe aktywa trwałe.
1. Charakterystyka środków trwałych.
2. Metody amortyzacji środków trwałych.
3. Podatkowa amortyzacja środków trwałych.
4. Ewidencja zmian w środkach trwałych.
5. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.
X. Wartości niematerialne i prawne.
1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
2. Amortyzacja bilansowa tych składników.
3. Metody amortyzacji podatkowej.
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.
XI. Koszty podstawowej działalności operacyjnej.
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
2. Układ rodzajowy kosztów.
3. Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. Koszty zakupu i ich rozliczanie.
6. Wycena i ewidencja produktów.
XII. Przychody podstawowej działalności operacyjnej.
1. Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
2. Sprzedaż towarów i materiałów.
XIII. Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego.
1. Odpisy aktualizujące wartość należności.
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
3. Inwentaryzacja – metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic.
4. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
5. Procedury ustalania wyniku finansowego netto.
XIV. Podatek dochodowy od osób prawnych.
1. Zakres podmiotowy tego podatku.
2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
3. Koszty uzyskania przychodu.
4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.
XV. Sprawozdawczość finansowa.
1. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
2. Układ i zawartość informacyjna bilansu.
3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
4. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
5. Sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Cena:1 980 zł (VAT zw.) za jedną osobę
UWAGA!!!
Informujemy Państwa, że kurs "Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego" organizowany w Warszawie przez BDO jest zwolniony z podatku VAT.

Informacje o prelegentach:

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1980 - zw

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przysłanie formularza zgłoszenia

Wydarzenie: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego – kurs weekendowy