Prawo Pracy 2022/2023

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji. Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie najnowszych zmian w przepisach, aktualnych zagadnień, najnowszych interpretacji i orzecznictwa z zakresu prawa pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się prawem pracy oraz osób chcących pogłębić i uporządkować wiedzę na temat stosowania prawa pracy w praktyce po ostatnich ważnych zmianach.  

Zapraszamy również osoby, które mają na swój celu rozwój zawodowy, a przekazywana wiedza może się do tego przyczynić. 

Program konferencji

PRACA ZDALNA PO ZMIANIE PRZEPISÓW – NOWE PROCEDURY, ZAPISY W REGULAMINIE, NAJLEPSZE PRAKTYKI.

 1. Zasady wprowadzania i rodzaje pracy zdalnej: stała, hybrydowa i okazjonalna.
 2. Praca zdalna na mocy porozumienia i na polecenie pracodawcy.
 3. Zasady przeprowadzania konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników przy wprowadzaniu pracy zdalnej.
 4. Zasady ponoszenia kosztów za pracę zdalną. 
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy.
 6. Zasady ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej.
 7. Zasady kontroli przy pracy zdalnej.
 8. Wypadek, a praca zdalna.
 9. Zasady kontaktu pracownika z przełożonym w formule pracy zdalnej.
 10. Dokumenty niezbędne do uruchomienia pracy zdalnej – rekomendacje zapisów.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCÓW. 

 1. Umowy na okres próbny w nowej odsłonie.
 2. Dodatkowa działalność pracownika poza kontrolą pracodawcy.
 3. Zmiana treści umowy o pracę oraz informacji dodatkowej przekazywanej pracownikowi.
 4. Nowe uprawnienia pracowników związane ze zmianą i rozwiązaniem umowy o pracę.
 5. Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
 6. Delegowanie pracowników za granicę – zmienione obowiązki pracodawców.

prowadzenie: mec. Agata MIĘTEK
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Doktor nauk prawnych.

 

NOWE ZASADY PREWENCJI PRZECIWALKOHOLOWEJ I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W MIEJSCU PRACY.

 1. Nowe zasady weryfikacji trzeźwości pracownika – kogą dotyczą?
 2. Rekomendowane zapisy w regulaminie pracy.
 3. Uprawnienia pracodawcy do badania stanu trzeźwości. Możliwości odmówienia przez pracownika.
 4. Przebieg badania – zasady pomiaru.
 5. Omówienie skutków prawnych stwierdzenia i niestwierdzenia alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 6. Kompetencje organów zewnętrznych – w jakich sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia pomiarów.
 7. Wzory druków, zasady współpracy pracodawcy z pracownikiem i organami zewnętrznymi.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE I OPIEKUŃCZE.

 1. O ile lat wzrośnie wiek dziecka, którego rodzic ma prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz wyjazdu służbowego?
 2. Na jakich zasadach pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego?
 3. Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 4. W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca będzie się musiał zgodzić na zmianę sposobu wykonywania pracy?
 5. Jakich kategorii pracowników będą dotyczyć zmiany w zasadach korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 6. Czy ochrona trwałości zatrudnienia pracowników rodziców i opiekunów się zwiększy?
 7. Na jakich zasadach pracownicy będą wracać do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów, za które przysługuje zasiłek macierzyński oraz z urlopu wychowawczego?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW Z URLOPU RODZICIELSKIEGO.

 1. W jakim wymiarze urlop rodzicielski będzie przysługiwał pracownikom – rodzicom i jak długo będą mogli z niego skorzystać?
 2. W jakich sytuacjach pracownik – ojciec będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego i ile tygodni tego urlopu będzie mu faktycznie przysługiwać?
 3. Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 4. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 5. Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 6. Na jakich zasadach pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym?
 7. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał, gdy urlop rodzicielski będzie wykorzystywany w okresie przejściowym?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W ORGANIZACJI – OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY.

Zjawisko mobbingu w miejscu pracy – co to jest i jak go rozpoznać?

Definicja mobbingu w polskim systemie prawa

Sposoby stosowania mobbingu; podwładnych, współpracowników lub przełożonego

Roszczenia pracownika w razie stosowania mobbingu:

 • odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem.

Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy:

 • przykładowe działania antymobbingowe,
 • odpowiedzialność za stosowany mobbing,
 • roszczenie regresowe w sprawach mobbingowych.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH I DNIACH WOLNYCH – JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZAĆ.

Praca w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych:

 • zasady zlecania pracy w nadgodzinach,
 • jak uchronić się od niechcianych nadgodzin.

Zasady zlecania pracy w dni wolne od pracy (różnice pomiędzy pracą w godzinach nadliczbowych a pracą w dni wolne).

Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych:

 • zasady udzielania czasu wolnego od pracy,
 • zasady wypłaty wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny?
 • kiedy udzielać czasu wolnego a kiedy płacić za pracę w godzinach nadliczbowych.

Rozliczanie pracy w dni wolne:

 • czym rożni się praca w niedziele i święta od pracy w tzw. „wolne soboty” (dni wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy),
 • jak rozliczać pracę w dni wolne (kiedy należy udzielić dnia wolnego od pracy a kiedy można zapłacić dodatkowe wynagrodzenie).

Praca w nadgodzinach osób na stanowiskach kierowniczych.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

 

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • zwyczajne (upływ czasu na który została zawarta umowa, porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę),
 • nadzwyczajne (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia).

Wypowiedzenie umowy o pracę:

 • kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę,
 • zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Kiedy i za co można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:

 • w trybie dyscyplinarnym,
 • z powodu popełnienia przestępstwa,
 • z powodu długotrwałej nieobecności w pracy.

prowadzenie: mec. Karol SIERGIEJ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Siergiej i Partnerzy.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

mec. Anna TELEC

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy.

Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy.  Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck.

Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

mec. Agata MIĘTEK

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Doktor nauk prawnych.

Adwokat, ekspert w obszarze prawa pracy, posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnienia cudzoziemców. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy oraz w postępowaniach przeciwko ZUS.

Łączy pracę w Kancelarii z pracą adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest także autorką publikacji z zakresu prawa pracy, w tym zdobyła trzecią nagrodę w XXI edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej przyznaną przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy.

 

mec. Piotr WOJCIECHOWSKI

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 2004–2008 Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Wcześniej pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

mec. Karol SIERGIEJ

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

Wspólnik Zarządzający w kancelarii radców prawnych Siergiej i Partnerzy.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1995), aplikacja radcowska (1996-99), w latach 1995-2000 specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, od 2000 r. wspólnik kancelarii.

Kancelaria Siergiej i Partnerzy prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

 

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Do niedawna Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Marriott*****

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 21-22 wrzesień 2022

Rejestracja

Konferencja online
za osobę
1 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Konferencja online - promocja
za zapisy do 9 września
1 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Konferencja stacjonarna
za osobę
2 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Konferencja stacjonarna - prom
za zapisy do 9 września
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa
Polna 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa Polna 50
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!