Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-kadry-i-place-od-a-do-z-44487-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy prawnej oraz praktycznej z zakresu rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Celem szczegółowym jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego organizowania działu kadr oraz rachuby płac w tym naliczania prawidłowej listy płac, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Warsztaty oparte na ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Szkolenie obejmujące całościowo temat związany z kadrami i płacami.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone dla:
• Osób pragnących pogłębić wiedzę na temat naliczania różnych składników płac;
• Osób, które zamierzają się przekwalifikować;
• Osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń; rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych; naliczanie składek ZUS; rozliczających koszty świadczeń pracowniczych;
• Osób, które powracają do zawodu po długoletniej przerwie np. urlopach wychowawczych, macierzyńskich;
• Osób rozpoczynających pracę w dziale rachuby płac, kadr-płac;
• Szkolenie dla osób zarówno początkujących jak i pracujących w działach kadrowo-płacowych

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne z zakresu wynagrodzenie.
2. Formy wynagradzania.
3. Dokumentacja pracownicza, prowadzenie akt osobowych.
4. Minimalne wynagrodzenie za pracę.
5. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia:
• wynagrodzenie za czas choroby,
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
• wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
• dodatek za pracę w porze nocnej,
• wynagrodzenie za czas dyżuru,
• odszkodowania i odprawy,
• ekwiwalent za urlop.
6. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
7. Świadczenia pozapłacowe (przykłady):
• świadczenia na rzecz pracowników wolne od PDOF,
• świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• inne składniki motywacyjne.
8. Różne wydatki pracodawcy na rzecz pracowników, świadczenia nieodpłatne a koszty podatkowe i składki ZUS - zasady dokumentacji i rozliczeń:
• prezenty, nagrody, paczki świąteczne,
• bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników,
• spotkania integracyjne,
• opieka medyczna, finansowanie okularów,
• zakup ubrań dla pracowników,
• zapomogi pieniężne i rzeczowe,
• fundowanie wycieczek,
• wynajem lokali mieszkalnych,
• używanie telefonów komórkowych, komputerów i samochodów przez pracowników,
• wydatki pracodawcy na działalność socjalną, świadczenia urlopowe, odpisy na ZFŚS,
• szkolenia,
• mikołaj, jubileusz itp.,
• możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów ustalonych w układach, zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania w dowolnej wysokości.
9. Umowy cywilnoprawne:
• umowa zlecenie czy umowa o dzieło – podstawowe różnice,
• umowa o przeniesienie praw autorskich,
• kontrakt menedżerski,
• wynagrodzenie członka zarządu,
• Świadczenia na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych.
10. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
11. Skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku.
12. Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
• zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
• ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie, zdrowotne,
• ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
13. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:
• Zmiany w roku 2012 dotyczące potrąceń.
• Zagadnienie „wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika”.
• Zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń- omówienie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy zasiłkowej w temacie zagadnienia
• zajęcia komornicze,
• potrącenie dobrowolne,
• alimenty,
• zbieg tytułów do potrąceń (praktyczne przykłady dotyczące zajęć wynagrodzeń),
• tytuł wykonawczy i obowiązki pracodawcy,
• realizacja zajęć sądowych i innych tytułów (spłata zaliczek z zasiłku chorobowego, spłata innych zobowiązań w czasie długotrwałej choroby),
• procedury w zakresie uprawnień pracodawcy odnośnie szczegółowych informacji przesyłanych do komorników (terminy, kary, przewinienia),
• informacje dotyczące przekazywania numerów kont pracownika komornikowi a ustawa o ochronie danych osobowych,
• zajęcia z umów cywilnoprawnych,
• zajęcia ze świadczeń z ZFŚS itp,
• różne składniki wynagrodzeń a zajęcia komornicze,
• zgody pisemne pracowników na potrącenie,
• dokumentacja potraceń,
• Przykłady zastosowania w praktyce – ćwiczenia praktyczne,
• Interpretacje MPiPS oraz Izby Komorniczej.
14. Kontrole zewnętrzne w dziale kadr – jak przygotować się do kontroli.
15. Delegacje służbowe – zmiany w 2012 r.

Informacje o prelegentach:

Doradca podatkowy, Licencjonowany Audytor Wewnętrzny, Aplikant
na Biegłego Rewidenta, Project Manager IPMA, Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland , Dyplom Mastere (MBA). Doradca-konsultant, coach, trener z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, płac, zarządzania firmą oraz tematyki ogólnospołecznej. Od 1998 r właściciel firmy Kancelaria prawno-podatkowa „Audit” Sp. z o.o., Dyrektor ds. rozwoju w ogólnopolskiej firmie HR.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1200 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Akademia Kadry i płace od A do Z