Szkolenie

Certificate in Business Mentoring (CBM)

O szkoleniu

Szkolenie z mentoringu – Certificate in Business Mentoring – jest adresowane do tych wszystkich osób – trenerów, menedżerów, coachów – które chcą poznać i zrozumieć, na czym polega mentoring. Ta metoda jest uznawana za jedną ze skuteczniejszych w rozwoju, także w środowisku biznesowym. Aby jednak mentor mógł przekazać podopiecznemu swoją wiedzę, doświadczenie, zainspirować go do działania czy wspomóc w ujawnianiu potencjału, powinien jeszcze nauczyć się, jak to robić najlepiej.

Program Certificate in Business Mentoring (CBM) koncentruje się przede wszystkim na kompetencjach mentorskich, które są istotne i wymagane w mentoringu w organizacjach.
Kto powinien wziąć udział?

Program w szczególności jest adresowany do:

 • menedżerów, obejmujących role mentorów
 • trenerów, coachów, planujących rozwijać kompetencje mentoringowe
 • HR Business Partnerów, odpowiedzialnych za zarządzanie procesami mentoringowymi w organizacjach i uczenie innych
 • liderów zespołów, pracowników i wszystkie osoby, które podejmują się sztuki dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi

Program szkolenia

SESJA I. MENTORING W ORGANIZACJI. ŚCIEŻKA ROZWOJU MENTORA

Cele sesji:

 • poszerzenie indywidualnych kompetencji społecznych i kompetencji współpracy zespołowej
 • poznanie różnych form i celów działań rozwojowych: coaching, mentoring, szkolenia (kiedy, co, dla kogo)
 • poznanie strategicznej roli mentoringu w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • nabycie umiejętności rozróżniania obszarów zastosowań dla narzędzi rozwojowych: mentoring,
 • konsulting, szkolenie, coaching

1. Ja jako mentor

 • „Ścieżka rozwoju i rola mentora w organizacji
 • Autoprezentacja uczestników
 • Znaczenie autoprezentacji w budowaniu relacji, w tym mentoringowych
 • Pierwsze doświadczenia w realizacji zadań z nową grupą jako budowanie kompetencji mentora
 • Czynniki efektywności zespołu, role zespołowe przyjmowane przez uczestników, warunki skutecznej komunikacji zespołowej wpływającej na efektywność realizacji założonych celów w pracy grupowej

2. Mentor w biznesie i organizacji

 • Etyka pracy mentora
 • Nowe wyzwania mentorskie – leadership w pracy mentora
 • Aktywne poszukiwanie źródeł rozwoju osobistego i zawodowego
 • Motywacja do pracy nad sobą oraz do współpracy z innymi
 • Projektowanie własnej przyszłości
 • Coach – mentor – trener – doradca – różnorodne role
 • Szanse i ograniczenia rozwojowe ludzi

3. Rozwój mentora w organizacji

 • Historia mentoringu od Odyseusza do współczesności
 • Model kompetencyjny mentora
 • Oczekiwania wobec mentora:
  • osiągnięcie sukcesu osobistego w zawodzie
  • posiadanie autorytetu w środowisku pracy
  • umiejętność słuchania innych
  • twórcze podejście do rozwiązywania problemów
  • zmysł organizacyjny
  • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa
  • szczerość uczciwość w ocenach
  • chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą
  • umiejętność motywowania i ukazywania ludziom ich możliwości

4. Mentor jako partner w biznesie – współodpowiedzialność za działania rozwojowe w organizacji

 • Korzyści kompleksowej analizy organizacji: kierunki rozwoju, wizja, strategia, potrzeby organizacji i ludzi
 • Badania organizacji a wybór i zastosowanie działań rozwojowych – różne ścieżki działań: doradztwo, konsulting, szkolenia, coaching, mentoring
 • Metodologia badań
 • Kontrakt na działania rozwojowe: Mentor a organizacja, decydent a ostateczni beneficjenci

 

SESJA II. INDYWIDUALNE KOMPETENCJE MENTORA. POZNAJ SIEBIE

Cele sesji:

 • pogłębienie samoświadomości: analiza i diagnoza własnych zachowań i w sytuacjach interpersonalnych, w pracy z mentee
 • uzyskanie informacji zwrotnych – pogłębienie samoświadomości w zakresie osobistego funkcjonowania w komunikacji, w procesie edukacji i w relacji mentorskiej
 • doświadczenie dynamiki procesu komunikacji w relacji mentorskiej
 • wzrost elastyczności zachowań w relacjach interpersonalnych poprzez eksperymentowanie

1. Kim jest mentor, a kim nie jest?

 • „Mój mistrz” – uczestnicy w podgrupach opisują osoby, które były dla nich kluczowe w uczeniu się i rozwoju. Podsumowanie na forum grupy.
 • Prezentacja „Mentor, coach, trener: podobieństwa i różnice
 • Typologia mentorów

2. Podstawowe zasady funkcjonowania mentorów

 • Omówienie na przykładach podstawowych zasad prowadzenia mentoringu
 • Dobór partnerów: mentor-osoba ucząca się
 • Mentoring jest dobrowolny
 • Nadrzędnym celem – rozwijanie osoby uczącej się
 • Mentoring jako proces dzielenia się doświadczeniem własnym mentora i osoby uczącej się
 • ABC w pracy mentora

3. Samoświadomość jako narzędzie mentora

 • Pokazanie na przykładach biznesowych i pozabiznesowych znaczenia wglądu w swoje mocne i słabe strony oraz konieczności stałej pracy nad sobą
 • Komunikacja – klucz mentora
 • Przypadki zaburzonego procesu komunikowania się z innymi – pokazanie brak wglądu we własne ograniczenia  dyspozycyjne lub sytuacyjnie
 • Identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju – grupowa analiza wyników Talent Mentor Explorer® pod hasłem „Nasza grupa Mentorów” – nasze mocne strony i obszary do rozwoju – co możemy zaoferować naszej organizacji

4. Rozwój osobisty

 • Test – określenie własnego poziomu  zadowolenia i  motywacji pracy
 • Analiza wyników w kategoriach: ‘rdzewienia’, ‘stałego rozwoju’ i ‘wypalenia’  oraz ich związku z rolą mentora
 • Wypełnienie przez uczestników Arkusza Własnego Rozwoju w oparciu o wiedzę o sobie
 • Ćwiczenia mentorskie – dzięki informacjom zwrotnym ‘peer to peer’ pogłębianie wglądu we własną otwartość interpersonalną, potrzebę kontroli i zdolności empatyczne.
 • Sposoby rozwijania i budowania zaufania i empatii w relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnienie kontekstu organizacyjnego

 

SESJA III. EFEKTYWNA RELACJA MENTORSKA. U ŹRÓDŁA EFEKTYWNOŚCI

Cele sesji:

 • poznanie i zastosowanie narzędzi komunikacji interpersonalnej wpływające na relację mentorską i proces uczenia
 • dobór efektywnych stylów komunikacyjnych w procesie mentoringu
 • nabycie umiejętności operowania psychospołecznymi, konstruktywnymi regułami wywierania wpływu
 • rozwój umiejętności niemanipulacyjnego wywierania wpływu w celu stymulowania rozwoju
 • przyjmowanie różnych ról w pracy mentora
 • doskonalenie asertywnej postawy i zachowań w pracy mentora
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji mentorskiej

1. Komunikacja interpersonalna w procesie uczenia

 • Sztuka budowania konstruktywnych relacji
 • Typy przekazów i skuteczność ich oddziaływania
 • Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy
 • Bariery efektywnej komunikacji
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera i mentora – elementy
 • Relacja mentor-mentee i jej wpływ na skuteczność przekazu
 • Informacja zwrotna – filar efektywnej komunikacji interpersonalnej w szkoleniach
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych w relacjach z innymi ludźmi
 • Wyrażanie opinii i przekonań, ocen i krytyki

2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, Efekt Pigmaliona
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Wrażenie wywierane na odbiorcy
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
 • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
 • Rodzaje taktyk wg Yukl i Falbe

3. Skuteczny mentor – konstruktywny lider zespołu

 • Gra symulacyjna zespołowa – reguły i techniki wywierania wpływu
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)
 • Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności

4. Przeciwdziałanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w procesie edukacyjnym

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
 • Typy trudnych sytuacji w procesie uczenia – podział na trudne sytuacje w relacji 1 na 1 oraz w relacji trener – grupa m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec rozwoju i procesu szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu rozwoju do oczekiwań uczestnika, trudne pytania, oczekiwania – czy, jak i kiedy je spełniać
 • „Szczepionki” – metody radzenia sobie– symulacje trudnych sytuacji
 • Stosowanie strategii i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach

POST-WORK 

 • Przygotowanie konspektu rozmowy z osobą dedykowaną do mentoringu: przygotowanie do kolejnych zajęć 
 • Przygotowanie Planu Rozwoju Osobistego – indywidualnej ścieżki rozwojowej dla siebie samego jako mentora: jako przygotowanie do kolejnych zajęć – pierwsze budowanie planu rozwoju oraz dodatkowo pogłębienie samoświadomości i wzmocnienie nastawiania na rozwój własny jako mentora

 

SESJA IV. MENTORING GRUPOWY. ZARZĄDZANIE PROCESEM UCZENIA SIĘ W GRUPIE

Cele:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki uczenia dorosłych
 • dopasowanie metod pracy do stylów uczenia się
 • poznanie rodzajów i specyfiki pracy z grupami biznesowymi w procesie mentoringu grupowego
 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik i metod uczenia i uczenia się
 • zdobycie umiejętności zarządzania procesem mentoringu w grupie: struktura zespołu, role grupowe, konflikty w grupie, fazy rozwoju grupy a metody szkoleniowe

1. Specyfika uczenia się dorosłych

 • Jak uczą się dorośli
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego wg D. Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
 • Style uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

2. Zasady uczenia i współpracy z grupami biznesowymi

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
 • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
 • Specyfika pracy z grupami biznesowymi
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 • Wybrane metody prowadzenia szkoleń
 • Humor w kontekście treningu

3. Zarządzanie w przebiegu grupowego procesu mentoringu

 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
 • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
 • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

4. Wyzwania nowoczesnej edukacji

 • Współczesny rynek a nowoczesne metody i narzędzia wspierania edukacji dorosłych
 • Kreatywność i twórcze myślenie jako filary nowoczesnej edukacji – czyli skąd czerpać inspirację i pomysły
 • Skuteczność nowoczesnych narzędzi szkoleniowych czyli różnice między nudną lekcją a fascynującym treningiem
 • Zróżnicowanie metod i form edukacyjnych – kluczem do sukcesu nabywania wiedzy umiejętności
 • Cele szkolenia a zastosowanie metod szkoleniowych

 

SESJA V. ROZWÓJ KOMPETENCJI MENTEE. ROZUMIEĆ, DOSTOSOWAĆ SIĘ, PROWOKOWAĆ DO ROZWOJU

Cele:

 • nabycie umiejętności diagnozowania stylu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego mentee
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się i dostrajania przy uwzględnieniu specyfiki stylu uczącego się
 • rozwijanie różnych form pracy z osobą uczącą się w sytuacjach wymagających dostosowywania się i elastyczności mentora
 • rozwój umiejętności opracowywania planów rozwoju
 • nabycie umiejętności planowania, monitorowania, ewaluacji procesu mentoringu

1. Właściwości osoby uczącej się: osobowość, zachowania, cechy, wartości

 • Znaczenie w pracy mentora rozpoznawania właściwości osoby uczącej się: osobowość, dominujący styl komunikowania się, wartości, zachowania
 • Analiza przypadków wielopoziomowego niedostosowania w relacji mentorskiej; rozpoznanie kluczowych błędów
 • Osobowość, wartości, style emocjonalnego reagowania, zachowania
 • Samopis w klasyfikacji typów osobowości
 • Uczestnicy diagnozują siebie nawzajem w/w kategoriach.
 • Omówienie wyników pod kątem zgodności vs rozbieżności w oceny i samooceny oraz wytycznych dla pracy mentora

2. Rozpoznawanie, kreowanie, weryfikowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 • Test autodiagnozy – identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Jakie narzędzia diagnozy stosować w pracy z uczącym się
 • Jak wykorzystywać dostępne i samodzielnie zbudowane narzędzia diagnozy
 •  Określenie dominujących potrzeb w odniesieniu do typów osobowości
 • Metody i mechanizmy dostosowania się mentora do typu osoby – symulacje
 • Prezentacja i ćwiczenie różnych form i poziomów dostosowywania się: dostosowanie postawy ciała, do stanu emocjonalnego, do stylu komunikowania się
 • Test na Style rozwiązywania problemów (Basadur i Wakabayash)

3. Proces mentoringu

 • Planowanie procesu mentoringu
 • Projekt mentoringowy
 • Harmonogram mentoringu
 • Kamienie milowe w mentoringu
 • Ocena efektywności działań rozwojowych

4. Budowanie z uczącym się PRO – Planu Rozwoju Osobistego

 • Cele i zakres stosowania PRO
 • Przykłady różnego rodzaju PRO.
 • Uczestnicy przygotowują PRO do zadanych opisów osób pracujących w banku
 • Prezentacja i dyskusja nad formami wsparcia, sposobami udzielania informacji zwrotnych i ocen cząstkowych

 

SESJA VI. TOOLBOX MENTORA. PAKIET SKUTECZNYCH NARZĘDZI

Cele:

 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się toolbox’em mentora: różnymi rodzajami narzędzi mentorskich w pracy indywidualnej oraz w pracy z grupami
 • wzmocnienie umiejętności dopasowywania określonych narzędzi w pracy mentora w zależności od potrzeb uczącego się, celów rozwojowych, kontekstu rozwojowego itp.
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystania narzędzi motywacji w budowaniu postawy proaktywnej w rozwoju mentee
 • pogłębienie umiejętności stosowania narzędzi rozwoju samoświadomości własnej mentora i narzędzi rozwoju samoświadomości mentee

1. Toolbox mentora

 • Rodzaje narzędzi mentorskich
 • Rodzaje rozmów mentorskich
 • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Zasady bezpiecznego dla odbiorcy i relacji przekazywania i odbierania informacji zwrotnych
 • Rozumienie perspektyw i relacji
 • Znaczenie decentracji,
 • Metoda Walta Disneya
  • Twórcze stawianie celów i poszukiwanie rozwiązań przez odwoływanie się do stanów umysłu uczącego się
  • Zalety i ograniczenia metody
 • Partnerski dialog i psychologiczny sens zadawania pytań

2. Narzędzia motywacyjne – rola mentora w motywowaniu

 • Wprowadzenie do teorii motywacji
 • Kluczowe źródła motywacji pracowniczej
 • Analiza kluczowych motywatorów dla naszego zespołu
 • Poznanie własnych motywatorów
 • Wybrane sposoby motywowania pracowników
 • Jednominutowa pochwała
 • Zasady udzielania kar i nagród
 • Rozwój pracownika jako kluczowe źródło motywacji
 • Metody motywowania członków zespołu – skąd czerpać inspirację?

3. Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider

 • Mentor a lider
 • Zmiana zachowań członków zespołu za pomocą
 • Koncentracja na zadaniach/działaniach interwencyjnych
 • Oddziaływanie na członków zespołu poprzez wizję i charyzmę
 • Indywidualna koncentracja na zadaniu jako wsparcie dla całego zespołu
 • Inspirująca rola lidera/mentora: charyzma, motywowanie przez inspirację, stymulacja intelektualna, indywidualne traktowanie członków zespołu

4. Narzędzia zarządzania wiekiem w mentoringu

 • Wiek a rozwój
 • Prezentacja koncepcji Levinsona i Ericksona rozwoju w ciągu życia, w tym pokazanie potrzeb i oczekiwań właściwych dla danego okresu rozwojowego
 • Prezentacja badań  polskich i zagranicznych nad osobami reprezentującymi kohorty pokoleniowe X, Y, Z.
 • Katalog motywacji rozwoju w procesie mentoringu osób reprezentujących pokolenia
 • Specyfika sytuacji psychologiczno-społecznej osób z grupy wiekowej 50+.
 • Symulacja rozmowy na temat realizacji celów rozwojowych (GROW) z osobą reprezentującą dane pokolenie
 • Stawianie celów rozwojowych

 

POST-WORK

Przygotowanie konspektu rozmowy z osobą dedykowaną do mentoringu:

Jako modyfikacja planu rozmowy dokonana w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie określonej sesji (konspekt jest przygotowywany z myślą o konkretnej osobie dedykowanej do mentoringu) 

Przygotowanie Planu Rozwoju Osobistego 

Przygotowanie w formie indywidualnej ścieżki rozwojowej dla osoby dedykowanej do mentoringu: jako podsumowanie wiedzy i umiejętności budowania planu po zajęciach.

Czas trwania

96 godz., 12 dni
20-21.01.2022 sesja I
03-04.02.2022 sesja II
17-18.02.2022 sesja III
03-04.03.2022 sesja IV
17-18.03.2022 sesja V
31.03-1.04.2022 sesja VI

26-27.02.2022 sesja I
12-13.03.2022 sesja II
26-27.03.20200 sesja III
09-10.04.2022 sesja IV
23-24.04.2022 sesja V
07-08.05.2022 sesja VI

24-25.03.2022 sesja I
07-08.03.2022 sesja II
21-22.03.2022 sesja III
12-13.05.2022 sesja IV
26-27.05.2022 sesja V
09-10.06.2022 sesja VI

Prelegenci

Cytat

Ewa Kosmowska – trener/ coach

Z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski w 1997 r. Podyplomowe Studia Psychologii Zarządzania ukończyła w 2000 r. również na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 roku sięgnęła po certyfikacje International Coaching Community; kolejne certyfikacje to poziom ACC wydany przez International Coaching Federation ICF, a obecnie jestem w trakcie certyfikacji poziomu PCC wydawanym przez ICF Global.

Od 2007 roku równolegle z menedżerską pracą w Impel Cleaning prowadziła własną praktykę, co pozwalało utrzymywać stały kontakt z coachingiem i trenerstwem. Świat biznesu stał się inspiracją dla wielu projektów zrealizowanych z sukcesem nie tylko w Impel, który nagradzał wielokrotnie jej pracę.

W latach 2008-2013 r. była związana z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu i Opolu, jako Kierownik Merytoryczny oraz wykładowca zrealizowała 8 edycji Podyplomowych Studiów Coachingu oraz współpracowała z kierunkami: Psychologia w Biznesie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

 

dr Anna Sołtys – trener

Magister socjologii kultury i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na wielu,  różnorodnych stanowiskach w polskich i międzynarodowych firmach – Próchnik S.A, Carli Gry, Hospitality Marketing Concept, Sonoco. Od wielu lat jest prezesem Fundacji Zaufania Społecznego – Publica Fides, specjalizującej się w realizacji projektów społecznych.

Współpracuje jako doradca, badacz, ewaluaotor z wieloma łódzkimi instytucjami – między innymi Instytutem Nowych Technologii, Łódzkim Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Posiada długoletni staż wykładowcy akademickiego.

Od wielu lat specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim  w organizacji, rozwojem kompetencji zawodowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu, zarządzaniem wiekiem i zarządzaniem różnorodnością.  Pracuje przy projektach badawczych i wdrożeniowych we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Inwemer. Od kilkunastu lat uczestniczy w realizacji projektów doradczo-szkoleniowych, również w środowisku międzynarodowym, które są dedykowane kadrze specjalistów i kadrze menedżerskiej.

Jest autorem licznych ekspertyz, raportów, programów szkoleniowych, jak również organizatorem konferencji naukowych poświęconych zarządzaniu różnorodnością.

 

Andrzej Stępień – trener/ coach

Trener biznesu,  certyfikowany International Coach ICC oraz akredytowany konsultant typologii osobowości Discovery Insights™i MBTI™. Praktyk biznesu. Posiada 15- letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz w sprzedaży.

W amerykańskiej korporacji ubezpieczeniowo-finansowej pracował na różnych szczeblach od stanowisk liniowych, na wyższej kadrze kierowniczej (Asissting Chief Marketing Officer) kończąc. Był członkiem zarządu firmy szkoleniowej, kierownikiem zespołu, Dyrektorem Handlowym w firmie usługowo-handlowej oraz Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w firmie produkcyjno-handlowej.

Szkoli od 1994 roku, początkowo jako trener wewnętrzny, a od 2007 roku jako trener zewnętrzny. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych dla trenerów – przez wiele lat wiodący trener szkoleń trenerskich. Twórca wielu autorskich programów szkoleniowych. Pracuje nie tylko w formie warsztatów szkoleniowych, ale również w oparciu o trening w miejscu pracy (tj. TBO i OJT). Od 8 lat zajmuje się prowadzeniem coachingów dla pracowników, menedżerów średniego i wyższego szczebla.

 

Agnieszka Szwejkowska – mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w następujących obszarach: obsługa klienta, proces sprzedaży, komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, informacja zwrotna, proces motywacji, budowanie długoterminowych relacji, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem, inteligencja emocjonalna, negocjacje, zarządzanie operacyjne, efektywność zespołowa i osobista, tworzenie celów. Jej doświadczenie w zarządzaniu projektami obejmuje m.in.: (1) Zarządzanie i nadzór nad projektami szkoleniowymi – 11-25 pracowników, 30 trenerów; (2) Zarządzanie projektem zmiany kapitału społecznego dla 24 samorządów; (3) Stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju społecznego dla 24 samorządów; (4) Stworzenie, wdrożenie i zarządzanie projektem przeciwdziałania przemocy społecznej dla miasta Rudy Śląskiej.

Posiada 7-letnie doświadczenie trenerskie, zrealizowała ponad 7000 godzin szkoleniowych. Prowadzi szkolenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, cyklu Kolba i action learning oraz pracy warsztatowej w grupach liczących do 60 osób. Ma także doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych dofinansowanych z UE i partnerskich oraz w moderowaniu szkoleń e-learningowych, tworzeniu konspektów, skryptów i materiałów szkoleniowych.

Jest coachem z międzynarodowymi certyfikatami – ACC International Coach Federation (ICF), Erickson College, w trakcie certyfikacji PCC. Zrealizowała ponad 400 godzin indywidualnych sesji coachingowych (executive i business). Prowadziła szkolenia train the trainer w obszarze kompetencji coachingowych w oparciu o autorski program szkoleniowy – 70 wykształconych coachów.

Uczestniczyła w projektach doradczych i szkoleniowych dla takich firm, jak: Hempel International –  Poznań, Spomlek – Radzyń Podlaski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkie Urzędy Pracy, firmy rodzinne z sektora MMŚP, DTW Logistic – Warszawa, ITI, Bosch- Siemens, Lingua Nova, Izmałkowa Consulting, Trzej Muszkieterowie, Green Factory. Krajowa Izba Pielęgniarek i Położnych, NFZ, Izby Handlowe, Klastry Przemysłowe.

 

Wojciech Zatorski – trener

Z wykształcenia psycholog. Zawód wykonywany trener, konsultant, coach. 23 lata praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas swojej kariery zawodowej zarządzał grupą polskich robotników w Hiszpanii (1991) i Niemczech (1993 – 1994). W 1991 r. otworzył firmę handlową (m. in. RTV i AGD). Karierę trenerską rozpoczął w 1992 r. Od 1994 r. prowadzi własną firmę szkoleniową ZATORSKI Consulting. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, Executive MBA).

Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki zarządzania (m.in. Hermann Müller – Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, Joseph O’Connor, Robert Dilts) jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych.

Posiada certyfikaty m.in.: International Coach (ICC), Trainer of Art of NLP, Trener Biznesu. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, złożony proces sprzedażowy i negocjacyjny – Method of Strategic Sales™ (MSS™).

 

Gdzie i kiedy

Online 26 luty-8 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 24 marzec-10 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 20 styczeń-1 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Online 25 wrzesień-5 grudzień 2021

Zapisz się

Cena promocyjna
za osobę
7650 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!