Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certificate-in-business-mentoring-cbm-75541-id14655

Informacje o szkoleniu

 • Certificate in Business Mentoring (CBM)


  ID szkolenia: 75541
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  96 godz., 12 dni

  Warszawa
  24-25.10.2020 Sesja I
  07-08.11.2020 Sesja II
  21-22.11.2020 Sesja III
  05-06.12.2020 Sesja IV
  19-20.12.2020 Sesja V
  16-17.01.2021 Sesja VI

  19-20.12.2020 Sesja I
  16-17.01.2021 Sesja II
  30-31.01.2021 Sesja III
  13-14.02.2021 Sesja IV
  27-28.02.2021 Sesja V
  13-14.03.2021 Sesja VI

  Katowice
  28-29.11.2020 Sesja I
  12-13.12.2020 Sesja II
  16-17.01.2021 Sesja III
  30-31.01.2021 Sesja IV
  13-14.02.2021 Sesja V
  27-28.02.2021 Sesja VI
 • Organizator szkolenia:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie z mentoringu – Certificate in Business Mentoring – jest adresowane do tych wszystkich osób – trenerów, menedżerów, coachów – które chcą poznać i zrozumieć, na czym polega mentoring. Ta metoda jest uznawana za jedną ze skuteczniejszych w rozwoju, także w środowisku biznesowym. Aby jednak mentor mógł przekazać podopiecznemu swoją wiedzę, doświadczenie, zainspirować go do działania czy wspomóc w ujawnianiu potencjału, powinien jeszcze nauczyć się, jak to robić najlepiej.

Program Certificate in Business Mentoring (CBM) koncentruje się przede wszystkim na kompetencjach mentorskich, które są istotne i wymagane w mentoringu w organizacjach.

Dzięki udziałowi w programie uczestnicy:

- poznają proces i mechanizmy budowania zaufania i autorytetu w procesie mentoringowym,

- poznają proces diagnozy i planowania potrzeb rozwojowych,

- rozwiną umiejętność zarządzania procesem edukacyjnym w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się jednostki,

- pogłębią samoświadomość własnej roli jako mentora,

- rozwiną umiejętności profesjonalnego przygotowania, prowadzenia i ewaluacji procesu mentoringu

- rozwiną umiejętności stosowania metodologii i technik edukacyjnych w procesie mentoringu

- poznają psychologiczne mechanizmy uczenia się i specyfikę uczenia się dorosłych

- wzmocnią świadomość typologii postaw osób uczących się i poznają sposoby dostosowania procesu uczenia do indywidualnych predyspozycji uczącego się

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów, obejmujących role mentorów
 • trenerów, coachów, planujących rozwijać kompetencje mentoringowe
 • HR Business Partnerów, odpowiedzialnych za zarządzanie procesami mentoringowymi w organizacjach i uczenie innych
 • liderów zespołów, pracowników i wszystkie osoby, które podejmują się sztuki dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi

Program szkolenia:

SESJA I. MENTORING W ORGANIZACJI. ŚCIEŻKA ROZWOJU MENTORA

Cele sesji:

 • poszerzenie indywidualnych kompetencji społecznych i kompetencji współpracy zespołowej
 • poznanie różnych form i celów działań rozwojowych: coaching, mentoring, szkolenia (kiedy, co, dla kogo)
 • poznanie strategicznej roli mentoringu w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • nabycie umiejętności rozróżniania obszarów zastosowań dla narzędzi rozwojowych: mentoring,
 • konsulting, szkolenie, coaching

 

1. Ja jako mentor

 • „Ścieżka rozwoju i rola mentora w organizacji
 • Autoprezentacja uczestników
 • Znaczenie autoprezentacji w budowaniu relacji, w tym mentoringowych
 • Pierwsze doświadczenia w realizacji zadań z nową grupą jako budowanie kompetencji mentora
 • Czynniki efektywności zespołu, role zespołowe przyjmowane przez uczestników, warunki skutecznej komunikacji zespołowej wpływającej na efektywność realizacji założonych celów w pracy grupowej

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach

 

2. Mentor w biznesie i organizacji

 • Etyka pracy mentora
 • Nowe wyzwania mentorskie – leadership w pracy mentora
 • Aktywne poszukiwanie źródeł rozwoju osobistego i zawodowego
 • Motywacja do pracy nad sobą oraz do współpracy z innymi
 • Projektowanie własnej przyszłości
 • Coach – mentor – trener – doradca – różnorodne role
 • Szanse i ograniczenia rozwojowe ludzi

Metody: dyskusja zespołowa, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

3. Rozwój mentora w organizacji

 • Historia mentoringu od Odyseusza do współczesności
 • Model kompetencyjny mentora
 • Oczekiwania wobec mentora:
  • osiągnięcie sukcesu osobistego w zawodzie
  • posiadanie autorytetu w środowisku pracy
  • umiejętność słuchania innych
  • twórcze podejście do rozwiązywania problemów
  • zmysł organizacyjny
  • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa
  • szczerość uczciwość w ocenach
  • chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą
  • umiejętność motywowania i ukazywania ludziom ich możliwości

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

4. Mentor jako partner w biznesie – współodpowiedzialność za działania rozwojowe w organizacji

 • Korzyści kompleksowej analizy organizacji: kierunki rozwoju, wizja, strategia, potrzeby organizacji i ludzi
 • Badania organizacji a wybór i zastosowanie działań rozwojowych – różne ścieżki działań: doradztwo, konsulting, szkolenia, coaching, mentoring
 • Metodologia badań
 • Kontrakt na działania rozwojowe: Mentor a organizacja, decydent a ostateczni beneficjenci

Metody: ćwiczenia zespołowe, dyskusja grupowa, burza mózgów.

 

SESJA II. INDYWIDUALNE KOMPETENCJE MENTORA. POZNAJ SIEBIE

Cele sesji:

 • pogłębienie samoświadomości: analiza i diagnoza własnych zachowań i w sytuacjach interpersonalnych, w pracy z mentee
 • uzyskanie informacji zwrotnych – pogłębienie samoświadomości w zakresie osobistego funkcjonowania w komunikacji, w procesie edukacji i w relacji mentorskiej
 • doświadczenie dynamiki procesu komunikacji w relacji mentorskiej
 • wzrost elastyczności zachowań w relacjach interpersonalnych poprzez eksperymentowanie

1. Kim jest mentor, a kim nie jest?

 • „Mój mistrz” – uczestnicy w podgrupach opisują osoby, które były dla nich kluczowe w uczeniu się i rozwoju. Podsumowanie na forum grupy.
 • Prezentacja „Mentor, coach, trener: podobieństwa i różnice
 • Typologia mentorów

Metody: ćwiczenia w parach i w podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Podstawowe zasady funkcjonowania mentorów

 • Omówienie na przykładach podstawowych zasad prowadzenia mentoringu
 • Dobór partnerów: mentor-osoba ucząca się
 • Mentoring jest dobrowolny
 • Nadrzędnym celem – rozwijanie osoby uczącej się
 • Mentoring jako proces dzielenia się doświadczeniem własnym mentora i osoby uczącej się
 • ABC w pracy mentora

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Samoświadomość jako narzędzie mentora

 • Pokazanie na przykładach biznesowych i pozabiznesowych znaczenia wglądu w swoje mocne i słabe strony oraz konieczności stałej pracy nad sobą
 • Komunikacja – klucz mentora
 • Przypadki zaburzonego procesu komunikowania się z innymi – pokazanie brak wglądu we własne ograniczenia  dyspozycyjne lub sytuacyjnie
 • Identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju – grupowa analiza wyników Talent Mentor Explorer® pod hasłem „Nasza grupa Mentorów” – nasze mocne strony i obszary do rozwoju – co możemy zaoferować naszej organizacji

Metody: dyskusja zespołowa, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Rozwój osobisty

 • Test – określenie własnego poziomu  zadowolenia i  motywacji pracy
 • Analiza wyników w kategoriach: ‘rdzewienia’, ‘stałego rozwoju’ i ‘wypalenia’  oraz ich związku z rolą mentora
 • Wypełnienie przez uczestników Arkusza Własnego Rozwoju w oparciu o wiedzę o sobie
 • Ćwiczenia mentorskie – dzięki informacjom zwrotnym ‘peer to peer’ pogłębianie wglądu we własną otwartość interpersonalną, potrzebę kontroli i zdolności empatyczne.
 • Sposoby rozwijania i budowania zaufania i empatii w relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnienie kontekstu organizacyjnego

Metody: test, miniwykład, prezentacja PPT, ćwiczenia zespołowe, dyskusja grupowa, burza mózgów.

 

SESJA III. EFEKTYWNA RELACJA MENTORSKA. U ŹRÓDŁA EFEKTYWNOŚCI

Cele sesji:

 • poznanie i zastosowanie narzędzi komunikacji interpersonalnej wpływające na relację mentorską i proces uczenia
 • dobór efektywnych stylów komunikacyjnych w procesie mentoringu
 • nabycie umiejętności operowania psychospołecznymi, konstruktywnymi regułami wywierania wpływu
 • rozwój umiejętności niemanipulacyjnego wywierania wpływu w celu stymulowania rozwoju
 • przyjmowanie różnych ról w pracy mentora
 • doskonalenie asertywnej postawy i zachowań w pracy mentora
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji mentorskiej

 

1. Komunikacja interpersonalna w procesie uczenia

 • Sztuka budowania konstruktywnych relacji
 • Typy przekazów i skuteczność ich oddziaływania
 • Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy
 • Bariery efektywnej komunikacji
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera i mentora – elementy
 • Relacja mentor-mentee i jej wpływ na skuteczność przekazu
 • Informacja zwrotna – filar efektywnej komunikacji interpersonalnej w szkoleniach
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych w relacjach z innymi ludźmi
 • Wyrażanie opinii i przekonań, ocen i krytyki

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, Efekt Pigmaliona
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Wrażenie wywierane na odbiorcy
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
 • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
 • Rodzaje taktyk wg Yukl i Falbe

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Skuteczny mentor – konstruktywny lider zespołu

 • Gra symulacyjna zespołowa – reguły i techniki wywierania wpływu
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)
 • Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Przeciwdziałanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w procesie edukacyjnym

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
 • Typy trudnych sytuacji w procesie uczenia – podział na trudne sytuacje w relacji 1 na 1 oraz w relacji trener – grupa m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec rozwoju i procesu szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu rozwoju do oczekiwań uczestnika, trudne pytania, oczekiwania – czy, jak i kiedy je spełniać
 • „Szczepionki” – metody radzenia sobie– symulacje trudnych sytuacji
 • Stosowanie strategii i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

POST-WORK 

 • Przygotowanie konspektu rozmowy z osobą dedykowaną do mentoringu: przygotowanie do kolejnych zajęć 
 • Przygotowanie Planu Rozwoju Osobistego – indywidualnej ścieżki rozwojowej dla siebie samego jako mentora: jako przygotowanie do kolejnych zajęć – pierwsze budowanie planu rozwoju oraz dodatkowo pogłębienie samoświadomości i wzmocnienie nastawiania na rozwój własny jako mentora

 

SESJA IV. MENTORING GRUPOWY. ZARZĄDZANIE PROCESEM UCZENIA SIĘ W GRUPIE

Cele:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki uczenia dorosłych
 • dopasowanie metod pracy do stylów uczenia się
 • poznanie rodzajów i specyfiki pracy z grupami biznesowymi w procesie mentoringu grupowego
 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik i metod uczenia i uczenia się
 • zdobycie umiejętności zarządzania procesem mentoringu w grupie: struktura zespołu, role grupowe, konflikty w grupie, fazy rozwoju grupy a metody szkoleniowe

1. Specyfika uczenia się dorosłych

 • Jak uczą się dorośli
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego wg D. Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
 • Style uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Zasady uczenia i współpracy z grupami biznesowymi

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
 • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
 • Specyfika pracy z grupami biznesowymi
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 • Wybrane metody prowadzenia szkoleń
 • Humor w kontekście treningu

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Zarządzanie w przebiegu grupowego procesu mentoringu

 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
 • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
 • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Wyzwania nowoczesnej edukacji

 • Współczesny rynek a nowoczesne metody i narzędzia wspierania edukacji dorosłych
 • Kreatywność i twórcze myślenie jako filary nowoczesnej edukacji – czyli skąd czerpać inspirację i pomysły
 • Skuteczność nowoczesnych narzędzi szkoleniowych czyli różnice między nudną lekcją a fascynującym treningiem
 • Zróżnicowanie metod i form edukacyjnych – kluczem do sukcesu nabywania wiedzy umiejętności
 • Cele szkolenia a zastosowanie metod szkoleniowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

SESJA V. ROZWÓJ KOMPETENCJI MENTEE. ROZUMIEĆ, DOSTOSOWAĆ SIĘ, PROWOKOWAĆ DO ROZWOJU

Cele:

 • nabycie umiejętności diagnozowania stylu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego mentee
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się i dostrajania przy uwzględnieniu specyfiki stylu uczącego się
 • rozwijanie różnych form pracy z osobą uczącą się w sytuacjach wymagających dostosowywania się i elastyczności mentora
 • rozwój umiejętności opracowywania planów rozwoju
 • nabycie umiejętności planowania, monitorowania, ewaluacji procesu mentoringu

1. Właściwości osoby uczącej się: osobowość, zachowania, cechy, wartości

 • Znaczenie w pracy mentora rozpoznawania właściwości osoby uczącej się: osobowość, dominujący styl komunikowania się, wartości, zachowania
 • Analiza przypadków wielopoziomowego niedostosowania w relacji mentorskiej; rozpoznanie kluczowych błędów
 • Osobowość, wartości, style emocjonalnego reagowania, zachowania
 • Samopis w klasyfikacji typów osobowości
 • Uczestnicy diagnozują siebie nawzajem w/w kategoriach.
 • Omówienie wyników pod kątem zgodności vs rozbieżności w oceny i samooceny oraz wytycznych dla pracy mentora

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Rozpoznawanie, kreowanie, weryfikowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 • Test autodiagnozy – identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Jakie narzędzia diagnozy stosować w pracy z uczącym się
 • Jak wykorzystywać dostępne i samodzielnie zbudowane narzędzia diagnozy
 •  Określenie dominujących potrzeb w odniesieniu do typów osobowości
 • Metody i mechanizmy dostosowania się mentora do typu osoby – symulacje
 • Prezentacja i ćwiczenie różnych form i poziomów dostosowywania się: dostosowanie postawy ciała, do stanu emocjonalnego, do stylu komunikowania się
 • Test na Style rozwiązywania problemów (Basadur i Wakabayash)

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Proces mentoringu

 • Planowanie procesu mentoringu
 • Projekt mentoringowy
 • Harmonogram mentoringu
 • Kamienie milowe w mentoringu
 • Ocena efektywności działań rozwojowych

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków.

 

4. Budowanie z uczącym się PRO – Planu Rozwoju Osobistego

 • Cele i zakres stosowania PRO
 • Przykłady różnego rodzaju PRO.
 • Uczestnicy przygotowują PRO do zadanych opisów osób pracujących w banku
 • Prezentacja i dyskusja nad formami wsparcia, sposobami udzielania informacji zwrotnych i ocen cząstkowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja grupowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

SESJA VI. TOOLBOX MENTORA. PAKIET SKUTECZNYCH NARZĘDZI

Cele:

 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się toolbox’em mentora: różnymi rodzajami narzędzi mentorskich w pracy indywidualnej oraz w pracy z grupami
 • wzmocnienie umiejętności dopasowywania określonych narzędzi w pracy mentora w zależności od potrzeb uczącego się, celów rozwojowych, kontekstu rozwojowego itp.
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystania narzędzi motywacji w budowaniu postawy proaktywnej w rozwoju mentee
 • pogłębienie umiejętności stosowania narzędzi rozwoju samoświadomości własnej mentora i narzędzi rozwoju samoświadomości mentee

1. Toolbox mentora

 • Rodzaje narzędzi mentorskich
 • Rodzaje rozmów mentorskich
 • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Zasady bezpiecznego dla odbiorcy i relacji przekazywania i odbierania informacji zwrotnych
 • Rozumienie perspektyw i relacji
 • Znaczenie decentracji,
 • Metoda Walta Disneya
  • Twórcze stawianie celów i poszukiwanie rozwiązań przez odwoływanie się do stanów umysłu uczącego się
  • Zalety i ograniczenia metody
 • Partnerski dialog i psychologiczny sens zadawania pytań

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Narzędzia motywacyjne – rola mentora w motywowaniu

 • Wprowadzenie do teorii motywacji
 • Kluczowe źródła motywacji pracowniczej
 • Analiza kluczowych motywatorów dla naszego zespołu
 • Poznanie własnych motywatorów
 • Wybrane sposoby motywowania pracowników
 • Jednominutowa pochwała
 • Zasady udzielania kar i nagród
 • Rozwój pracownika jako kluczowe źródło motywacji
 • Metody motywowania członków zespołu – skąd czerpać inspirację?

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider

 • Mentor a lider
 • Zmiana zachowań członków zespołu za pomocą
 • Koncentracja na zadaniach/działaniach interwencyjnych
 • Oddziaływanie na członków zespołu poprzez wizję i charyzmę
 • Indywidualna koncentracja na zadaniu jako wsparcie dla całego zespołu
 • Inspirująca rola lidera/mentora: charyzma, motywowanie przez inspirację, stymulacja intelektualna, indywidualne traktowanie członków zespołu

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Narzędzia zarządzania wiekiem w mentoringu

 • Wiek a rozwój
 • Prezentacja koncepcji Levinsona i Ericksona rozwoju w ciągu życia, w tym pokazanie potrzeb i oczekiwań właściwych dla danego okresu rozwojowego
 • Prezentacja badań  polskich i zagranicznych nad osobami reprezentującymi kohorty pokoleniowe X, Y, Z.
 • Katalog motywacji rozwoju w procesie mentoringu osób reprezentujących pokolenia
 • Specyfika sytuacji psychologiczno-społecznej osób z grupy wiekowej 50+.
 • Symulacja rozmowy na temat realizacji celów rozwojowych (GROW) z osobą reprezentującą dane pokolenie
 • Stawianie celów rozwojowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja grupowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

POST-WORK

Przygotowanie konspektu rozmowy z osobą dedykowaną do mentoringu:

Jako modyfikacja planu rozmowy dokonana w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie określonej sesji (konspekt jest przygotowywany z myślą o konkretnej osobie dedykowanej do mentoringu) 

Przygotowanie Planu Rozwoju Osobistego 

Przygotowanie w formie indywidualnej ścieżki rozwojowej dla osoby dedykowanej do mentoringu: jako podsumowanie wiedzy i umiejętności budowania planu po zajęciach 

Informacje o prelegentach:

Ewa Kosmowska – trener/ coach

Z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski w 1997 r. Podyplomowe Studia Psychologii Zarządzania ukończyła w 2000 r. również na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 roku sięgnęła po certyfikacje International Coaching Community; kolejne certyfikacje to poziom ACC wydany przez International Coaching Federation ICF, a obecnie jestem w trakcie certyfikacji poziomu PCC wydawanym przez ICF Global.

Od 2007 roku równolegle z menedżerską pracą w Impel Cleaning prowadziła własną praktykę, co pozwalało utrzymywać stały kontakt z coachingiem i trenerstwem. Świat biznesu stał się inspiracją dla wielu projektów zrealizowanych z sukcesem nie tylko w Impel, który nagradzał wielokrotnie jej pracę.

W latach 2008-2013 r. była związana z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu i Opolu, jako Kierownik Merytoryczny oraz wykładowca zrealizowała 8 edycji Podyplomowych Studiów Coachingu oraz współpracowała z kierunkami: Psychologia w Biznesie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

dr Anna Sołtys – trener

Magister socjologii kultury i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na wielu,  różnorodnych stanowiskach w polskich i międzynarodowych firmach – Próchnik S.A, Carli Gry, Hospitality Marketing Concept, Sonoco. Od wielu lat jest prezesem Fundacji Zaufania Społecznego – Publica Fides, specjalizującej się w realizacji projektów społecznych.

Współpracuje jako doradca, badacz, ewaluaotor z wieloma łódzkimi instytucjami – między innymi Instytutem Nowych Technologii, Łódzkim Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Posiada długoletni staż wykładowcy akademickiego.

Od wielu lat specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim  w organizacji, rozwojem kompetencji zawodowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu, zarządzaniem wiekiem i zarządzaniem różnorodnością.  Pracuje przy projektach badawczych i wdrożeniowych we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Inwemer. Od kilkunastu lat uczestniczy w realizacji projektów doradczo-szkoleniowych, również w środowisku międzynarodowym, które są dedykowane kadrze specjalistów i kadrze menedżerskiej.

Jest autorem licznych ekspertyz, raportów, programów szkoleniowych, jak również organizatorem konferencji naukowych poświęconych zarządzaniu różnorodnością.

Andrzej Stępień – trener/ coach

Trener biznesu,  certyfikowany International Coach ICC oraz akredytowany konsultant typologii osobowości Discovery Insights™i MBTI™. Praktyk biznesu. Posiada 15- letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz w sprzedaży.

W amerykańskiej korporacji ubezpieczeniowo-finansowej pracował na różnych szczeblach od stanowisk liniowych, na wyższej kadrze kierowniczej (Asissting Chief Marketing Officer) kończąc. Był członkiem zarządu firmy szkoleniowej, kierownikiem zespołu, Dyrektorem Handlowym w firmie usługowo-handlowej oraz Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w firmie produkcyjno-handlowej.

Szkoli od 1994 roku, początkowo jako trener wewnętrzny, a od 2007 roku jako trener zewnętrzny. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych dla trenerów – przez wiele lat wiodący trener szkoleń trenerskich. Twórca wielu autorskich programów szkoleniowych. Pracuje nie tylko w formie warsztatów szkoleniowych, ale również w oparciu o trening w miejscu pracy (tj. TBO i OJT). Od 8 lat zajmuje się prowadzeniem coachingów dla pracowników, menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Agnieszka Szwejkowska – mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w następujących obszarach: obsługa klienta, proces sprzedaży, komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, informacja zwrotna, proces motywacji, budowanie długoterminowych relacji, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem, inteligencja emocjonalna, negocjacje, zarządzanie operacyjne, efektywność zespołowa i osobista, tworzenie celów. Jej doświadczenie w zarządzaniu projektami obejmuje m.in.: (1) Zarządzanie i nadzór nad projektami szkoleniowymi – 11-25 pracowników, 30 trenerów; (2) Zarządzanie projektem zmiany kapitału społecznego dla 24 samorządów; (3) Stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju społecznego dla 24 samorządów; (4) Stworzenie, wdrożenie i zarządzanie projektem przeciwdziałania przemocy społecznej dla miasta Rudy Śląskiej.

Posiada 7-letnie doświadczenie trenerskie, zrealizowała ponad 7000 godzin szkoleniowych. Prowadzi szkolenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, cyklu Kolba i action learning oraz pracy warsztatowej w grupach liczących do 60 osób. Ma także doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych dofinansowanych z UE i partnerskich oraz w moderowaniu szkoleń e-learningowych, tworzeniu konspektów, skryptów i materiałów szkoleniowych.

Jest coachem z międzynarodowymi certyfikatami – ACC International Coach Federation (ICF), Erickson College, w trakcie certyfikacji PCC. Zrealizowała ponad 400 godzin indywidualnych sesji coachingowych (executive i business). Prowadziła szkolenia train the trainer w obszarze kompetencji coachingowych w oparciu o autorski program szkoleniowy – 70 wykształconych coachów.

Uczestniczyła w projektach doradczych i szkoleniowych dla takich firm, jak: Hempel International –  Poznań, Spomlek – Radzyń Podlaski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkie Urzędy Pracy, firmy rodzinne z sektora MMŚP, DTW Logistic – Warszawa, ITI, Bosch- Siemens, Lingua Nova, Izmałkowa Consulting, Trzej Muszkieterowie, Green Factory. Krajowa Izba Pielęgniarek i Położnych, NFZ, Izby Handlowe, Klastry Przemysłowe.

Wojciech Zatorski – trener

Z wykształcenia psycholog. Zawód wykonywany trener, konsultant, coach. 23 lata praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas swojej kariery zawodowej zarządzał grupą polskich robotników w Hiszpanii (1991) i Niemczech (1993 – 1994). W 1991 r. otworzył firmę handlową (m. in. RTV i AGD). Karierę trenerską rozpoczął w 1992 r. Od 1994 r. prowadzi własną firmę szkoleniową ZATORSKI Consulting. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, Executive MBA).

Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki zarządzania (m.in. Hermann Müller – Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, Joseph O’Connor, Robert Dilts) jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych.

Posiada certyfikaty m.in.: International Coach (ICC), Trainer of Art of NLP, Trener Biznesu. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, złożony proces sprzedażowy i negocjacyjny – Method of Strategic Sales™ (MSS™).

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 8500 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 8 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Certificate in Business Mentoring (CBM)