Szkolenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu: 242310, 242307)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-kadry-i-place-od-podstaw-kod-zawodu-242310-242307-69448

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu: 242310, 242307)


  ID szkolenia: 69448
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  InterHouse Hotel
  Bratysławska 2
  31-201 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 2-17.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Miejsce: Kraków

  02-03.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  09-10.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  16-17.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00

  Egzamin odbędzie się: 17 września 2017 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pod okiem trenera-praktyka będziesz prowadził PEŁNE ROZRACHUNKI z pracownikami.
Trener OD PODSTAW będzie przedstawiał i tłumaczył regulacje prawne, przepisy oraz wzorcowe rozliczenia.
Następnie będziesz wykonywał zadania i ćwiczenia.
Sporządzisz różne warianty list płac z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i umowę cywilno-prawną
Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Poprowadzisz symulacje rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Sporządzisz deklaracje podatkowe PIT, deklaracje ZUS, wypełnisz druki oraz dokumenty personalne
Zapoznasz się z najnowszymi przepisami prawa pracy. Poznasz obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
Nauczysz się, jak konstruować umowy oraz prowadzić akta osobowe
…i wiele, wiele więcej

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy
KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW
chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR,
biurach rachunkowych, outsourcingu
prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników
chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

Poznaj zakres merytoryczny kursu
WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY OD 2017 r.
Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń

Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę.
Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
Sporządzenie 15 wariantów list płac.

Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania

Urlop wypoczynkowy
Prawo do urlopu wypoczynkowego.
Wymiar urlopu wypoczynkowego.
Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
Plan urlopów.
Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
Urlop na żądanie pracownika.
Urlop wypoczynkowy – zaległy.
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia.
Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
Umowy cywilno-prawne
Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobór podatku zryczałtowanego.
Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia

Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Wynagrodzenie za czas choroby.
Zasiłek chorobowy.
Zasiłek opiekuńczy.
Zasiłek macierzyński.
Zasiłek rodzicielski.
Urlop ojcowski.
Świadczenie rehabilitacyjne.
Wypadki przy pracy i choroba zawodowa.
Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika).
Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych

Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę).
Konstrukcja umoObliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
Sporządzenie list płac.
Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-40 PIT-4Rwy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków.
Dokumentacja zatrudnianego pracownika.
Akta osobowe.
Regulamin pracy i wynagradzania.
Równe traktowanie w zatrudnieniu.
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
Nagrody i wyróżnienia.
Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
Porozumienie zmieniające umowy o pracę.
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym.
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika.
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy.
Zasady wydawania świadectw pracy.
Archiwizacja dokumentów.

Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 879 - 879

Cena zawiera:

Certyfikat z kodem zawodu, Zaświadczenie MEN, 48 godzin lekcyjnych warsztatów, materiały, pakiet powitalny : torba, notes, ołówek, długopis,30 dni opieki poszkoleniowej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Wydarzenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu: 242310, 242307)