Szkolenie: Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen-65508-id802

Informacje o szkoleniu

 • Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.


  ID szkolenia: 65508
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Administracja i BHP Finanse i księgowość Kadry, HR Zarządzanie Prawo Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  -
  Poznań
  Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 29.02.-1.03.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

1. W zakresie Prawa Pracy:
Dzień I szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
Dzień II szkolenia ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.

Korzyści dla uczestników:

Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
specjalistom ds. kadr i płac
osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
pracownikom działów kadr w instucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
właścicielom firm
sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

Program szkolenia:

MODUŁ Zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego
1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy
2. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny,
a) praktyczna analiza umowy o pracę i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło)
3. Zawarcie umowy o pracę, rodzaje umowy o pracę, zasady nawiązywania umów o pracę
4. Zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące umów terminowych wprowadzane 22 lutego 2016r.
a) Nawiązanie i cel umowy na okres próbny
b) Czas trwania umowy na okres próbny
c) Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w okresie umowy na okres próbny
d) Możliwość zawarcia drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem
e) Umowy na okres próbny i umowy na czas określony trwające w momencie wejścia w życie nowych przepisów
f) Nowe zasady limitowania umów na czas określony wprowadzane 22 lutego 2016r.- zasady stosowania limitu 33 miesięcy i 3 umów
g) Umowy trwające w momencie wejścia w życie nowych przepisów zaliczane do limitu 3 umów
h) Konsekwencje przekroczenia limitów
i) Umowy na czas określony zawierane poza limitami
5. Obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem stosunku pracy:
a) dokumentowanie podjęcia zatrudnienia
b) treść umowy o pracę – nowy wzór umowy o pracę
c) uzupełnienie treści umowy o pracę po zmianie przepisów
d) zmiana treści umów o pracę na czas określony trwających w momencie wejścia w życie nowych przepisów
e) nowe obowiązki informacyjne wobec PIP
f) informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia
g)prowadzenie i przechowywanie akt osobowych
h) Badania wstępne, okresowe i kontrolne
6. Ustanie stosunku pracy
a) zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych – zmiana przepisów od 22.02.2016r., przepisy przejściowe
- okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
- okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu okresu wypowiedzenia
- okresy wypowiedzenia stosowane do umów na zastępstwo
- skracanie okresu wypowiedzenia stosowanego do umów na czas określony
- zmiana przepisów a informacja w umowie o pracę o okresie wypowiedzenia
b) zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony
- przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – analiza przypadków
c) treść i forma oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę
d) ochrona stosunku pracy
e) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
f) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
g) wygaśnięcie stosunku pracy
7. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy - Świadectwo pracy
8. Zmiana warunków umowy o pracę
a) Wypowiedzenie zmieniające,
b) Porozumienie zmieniające,
c) Czasowe powierzenie pracy na innym stanowisku
9. Czas pracy – zasady ogólne
a) Normy czasu pracy
b) Wymiar czasu pracy w 2016 roku
c) Okresy rozliczeniowe
- Procedura wydłużenia okresu rozliczeniowego
- Wydłużenie okresu rozliczeniowego a rozliczenie czasu pracy
d) Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
e) Systemy czasu pracy
f) Wprowadzanie ruchomego czasu pracy
g) Czas pracy kadry kierowniczej
h) Praca w godzinach nadliczbowych
- Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
- rozliczenie wynagrodzenia w przypadku ustania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
- terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia, dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w dłuższych niż miesięczny okresach rozliczeniowych
- Wynagrodzenie pracownika w przypadku udzielenia czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
i) Odpracowywanie wyjść prywatnych
j) Praca w porze nocnej
k) Praca w niedzielę i święta i jej rekompensowanie
l) Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie,
m) Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
10. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy
a) Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
b) Pierwszy urlop wypoczynkowy
c) Okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
d) Wymiar urlopu wypoczynkowego
e) Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
- Udzielanie urlopu w różnych systemach czasu pracy
- Planowanie urlopów
- Urlop w okresie wypowiedzenia
- Urlop na żądanie
- Podstawowe zasady udzielenia urlopu proporcjonalnego,
- Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
- Przesunięcie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu
f) Dodatkowe urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia z pracy
g) Urlop bezpłatny
11. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy
1) Ochrona pracy kobiet
2) Zmiany w urlopach macierzyńskich od 2 stycznia 2016r.
- kogo obowiązują nowe przepisy
- wymiana uprawnień związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami dziecka i innymi członkami rodziny
- wymiana uprawnień związanych z rodzicielstwem gdy jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą
- prawo ojca dziecka do urlopu macierzyńskiego w sytuacji gdy matka dziecka nie pozostawała w zatrudnieniu
- rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka
3) Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego po zmianach przepisów
4) Zasady i możliwości podziału urlopu rodzicielskiego na części – analiza przypadków
5) Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze etatu
6) Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego
7) granice czasowe udzielania urlopów związanych z urodzeniem dziecka
8) wydłużenie okresu na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego
9) możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego a wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
10) Zmiany dotyczące zasad korzystania z urlopu ojcowskiego
15) Zmiany w urlopie wychowawczym
16) Zmiany dotyczące dni wolnych na opiekę nad dzieckiem
17) zasiłek opiekuńczy po zmianie przepisów

MODUŁ WYNAGRODZENIA
1. Podstawy prawne ustalania wynagrodzenia za pracę, terminy, dokumentowanie i tryb wypłaty wynagrodzenia za pracę
2. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
3. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - z uwzględnieniem zwolnień z opłacania składek - analiza przypadków
4. Podstawowe zasady obowiązujące przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
a) koszty uzyskania przychodów – zasady uwzględniania kosztów uzyskania przychodów do przychodów ze stosunku
pracy – analiza przypadków
b) PIT-2 złożony przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym,
c) stosowanie kwoty zmniejszającej podatek – analiza przypadków
5. Lista płac - wynagrodzenie pracownika od kwoty brutto do netto - przykładowe naliczanie wynagrodzenia
6. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – analiza przypadków
7. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie przykładów praktycznych
8. Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie przykładów praktycznych
9. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy- rozwiązywanie przykładów praktycznych (wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego, wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem)
10. Zasady stosowane przy obliczaniu odpraw i odszkodowań przysługujących ze stosunku pracy – przykłady praktyczne.
11. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy:
a) ustalenie prawa do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
b) podstawa wymiaru zasiłku
c) uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru
d) zasady uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia
e) wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku,
f) podstawa wymiaru w przypadku przerwy w pobieraniu zasiłków
g) najniższa podstawa wymiaru zasiłków
h) obniżenie wysokości zasiłku o 25%
i) zasiłek macierzyński po zmianach
j) Zasiłek opiekuńczy
- zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do 8 lat
- zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem chorym
- zasiłek z tytułu opieki nad dorosłym członkiem rodziny
- dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowonarodzone dziecko w okresie pobytu matki w szpitalu, wymagane dokumenty,
- zasiłek opiekuńczy gdy rodzice pracują w systemie zmianowym,
- limit 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego
j) dokumentacja zasiłkowa przy wypłacie zasiłku wypadkowego
12. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym - zasady stosowane przy sporządzanie deklaracji
podatkowych PIT-4R, PIT-11/8B, PIT-40
13. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z ZUS – dokumenty rozliczeniowe
14. Rozliczanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez zleceniobiorców – zbieg
tytułów do ubezpieczeń,
b) zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od
przychodów uzyskiwanych przez zleceniobiorców
c) Koszty uzyskania przychodów (20%, 50%)
d) zasady stosowane przy obliczaniu podatku, podatek ryczałtowy
e) rozliczenie umów cywilnoprawnych na przykładach
15. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy zleceniobiorców – ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego.
16. Deklaracje podatkowe i informacje podatkowe – umowy cywilnoprawne.
17.Podsumowanie szkolenia.

Informacje organizacyjne:


Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1190 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1530 zł netto (+23% Vat)
Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1470 zł netto (+23% Vat)
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1470 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego

Informacje o prelegentach:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1190 - zł netto

Cena zawiera:

-cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1530 zł netto (+23% Vat)
Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1470 zł netto (+23% Vat)
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1470 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Szkolenie, kurs: Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.