Szkolenie: Kontrakty w handlu zagranicznym wg standardów europejskich (umowa międzynarodowej sprzedaży)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrakty-w-handlu-zagranicznym-wg-standardow-europejskich-umowa-miedzynarodowej-sprzedazy-42486-id1184

Informacje o szkoleniu

 • Kontrakty w handlu zagranicznym wg standardów europejskich (umowa międzynarodowej sprzedaży)


  ID szkolenia: 42486
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Handel, FMCG
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  Opolska 15
  40-084 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji na temat obowiązujących i przyszłych regulacji prawnych dotyczących kontraktów handlowych w związku z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej. Na szkoleniu zostaną omówione zasady prawidłowego przygotowania i formułowania kontraktu eksportowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, zwyczajów, praktyki handlowej i orzecznictwa. Omówione zostaną klauzule kontraktowe „Umowy modelowej międzynarodowej sprzedaży MIH”.

Szkolenie skierowane jest do:

kadra kierownicza, specjaliści działów handlowych i eksportowych, osoby zarządzające w małych przedsiębiorstwach, eksporterzy, osoby zajmujące się kontraktacją w firmie, prawnicy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

„Kontrakty w handlu zagranicznym wg standardów europejskich (umowa międzynarodowej sprzedaży)"

1. Wprowadzenie:
- Terminologia i definicje (kontrakt, kontrakt eksportowy, umowa sprzedaży etc.)
- Prawo krajowe, prawo międzynarodowe i prawo Wspólnot Europejskich – wzajemne
relacje, zależności i hierarchia
2. Umowa międzynarodowej sprzedaży:
- Obowiązki stron umowy
- Ryzyko ponoszone przez strony umowy sprzedaży
- Kontraktowe i poza kontraktowe sposoby ograniczenia ryzyka
3. Prawo właściwe dla umowy i unifikacja prawa kontraktowego:
- Prawo prywatne międzynarodowe
- Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
- Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży (konwencja wiedeńska)
- Kodyfikacje prywatne (soft law) – Zasady Międzynarodowych Umów Handlowych
UNIDROIT i Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL)
4. Rozstrzyganie sporów z kontraktów międzynarodowych:
- Arbitraż
- Sądownictwo powszechne
5. Jurysdykcja i wykonalność wyroków:
- Konwencje brukselska i lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych
w sprawach cywilnych i handlowych
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
- Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń
arbitrażowych
6. Analiza klauzul kontraktowych „Umowy modelowej międzynarodowej sprzedaży MIH”:
- Ogólna charakterystyka umowy modelowej MIH (zakres stosowania, zależność między
Częścią Szczególną (A) i Ogólnymi Warunkami (B), zmiany i uzupełnienia)
- Prawo właściwe
- Cena
- Warunki płatności
- Warunki wysyłki i dostawy
- Termin dostawy
- Zastrzeżenie własności
- Ograniczenie wysokości odszkodowania za zwłokę w dostawie lub jej brak oraz za brak
zgodności towaru
- Odstąpienie od umowy przez kupującego w przypadku jej naruszenia przez
sprzedającego
- Siła wyższa
- Rozstrzyganie sporów
- Inne klauzule kontraktowe
7. Podsumowanie oraz dyskusja

Informacje o prelegentach:

Prowadzący - ekspert w zakresie kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Doświadczony konsultant i trener o szerokim doświadczeniu, wykładowca m. in. Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego i Krajowej Izby Gospodarczej. Autor książek z zakresu handlu zagranicznego (w tym: „Handel zagraniczny – poradnik”, „INCOTERMS 2000”) oraz współautor pierwszego polskiego komentarza do Konwencji Wiedeńskiej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 420zł netto od osoby

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie www.rig.katowice.pl w zakładce SZKOLENIA

Wydarzenie: Kontrakty w handlu zagranicznym wg standardów europejskich (umowa międzynarodowej sprzedaży)