Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-zarzadcza-39517-id640

Informacje o szkoleniu

 • Kontrola zarządcza


  ID szkolenia: 39517
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Archibald
  Bagno 2
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-17.00
 • Organizator szkolenia:

  Hensen Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Kontrola zarządcza

TERMIN: 25.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

TEMAT: Kontrola zarządcza

TERMIN: 25.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%


Prelegent
Magdalena Męczyńska >>> czytaj więcej


Rozpoczęcie godz 9:30

1. Prawne podstawy kontroli zarządczej w 2011 r.
2. Obszary kontroli zarządczej zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz „standardami kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" określonymi przez Ministra Finansów.
3. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki
* przestrzeganie wartości etycznych,
* kompetencje zawodowe,
* struktura organizacyjna
* delegowanie uprawnień
4. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów
* określenie celu istnienia jednostki (misji)
* system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki
5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem
* identyfikacja ryzyka
* analiza ryzyka
* reakcja na ryzyko
6. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko
* dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
* sprawowanie nadzoru
* ciągłość działalności
* ochrona zasobów
* szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji
* mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
7. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji - pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji - komunikacja wewnętrzna - komunikacja zewnętrzna
8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny - system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań - ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki - ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego - źródła informacji o stanie kontroli zarządczej
9. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:
* na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. i poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych)
* na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. ii poziom kontroli)
10. Proces realizacji kontroli zarządczej
* obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników
* dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne
* oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
* sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego
11. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO)
* najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej)
* typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej
12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powstałe wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
13. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej
* COSO II
* INTOSAI
* standardy Komisji Europejskiej (the Revised Internal Control Standard for Effective Management SEC 2007)


Zakończenie około godz. 17.00
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=155&cntnt01returnid=43

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 449 z

Cena zawiera:

.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Wydarzenie: Kontrola zarządcza