Szkolenie

Nowelizacja ustawy o VAT - kluczowe zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 r. oraz aktualne problemy

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie podatku od towarów i usług uchwalonych pod koniec 2012 r. Znaczna część tych zmian obowiązuje od 1 stycznia 2013 r., kolejna duża nowelizacja weszła w życie od 1 kwietnia 2013 r., a ostatnia część zmian zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Nowe regulacje dotyczą najbardziej kluczowych zagadnień związanych z podatkiem VAT, takich jak moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, korekta podatku należnego i naliczonego, fakturowanie i spowodują konieczność przystosowania systemów informatycznych służących do wystawania faktur czy ewidencjonowania zakupów i sprzedaży. Celem szkolenia jest przedstawienie obszernej nowelizacji oraz omówienie jej praktycznych konsekwencji dla podatników. Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie najważniejszych bieżących problemów oraz aktualnego orzecznictwa i interpretacji związanych z rozliczaniem VAT.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

VAT 2014 – uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo

1. Uchwalone zmiany w podatku VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014:
a) rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego:
- nowa zasada ogólna decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego,
- reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi,
- obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
- obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
- zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych – zmiana zasad obowiązujących obecnie,
- nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru, dostawy mediów i usług komunalnych,
- likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
- pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
- regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.
b) nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:
- nowa definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty,
- problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT,
- konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
- podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty,
- nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych,
- nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,
- nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT.
c) nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych (powyżej i poniżej 6 miesięcy),
d) ważna zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku naliczonego:
- nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
- likwidacja ustawowych ograniczeń w prawie do odliczenia związanych z nieprawidłowo wystawioną fakturą.
e) nowe regulacje dotyczące faktur:
- umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),
- nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
- wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi,
- nowe zasady umieszczania danych na fakturach,
- nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
- nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych,
- nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,
- nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

2. Zmiany w podatku VAT, które obowiązują od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2013 r.:
a) nowe zasady rozliczania podatku naliczonego przez podatników:
- obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieterminowego wywiązania się z płatności,
- rozliczenie podatku naliczonego w przypadku, gdy sprzedawca korzysta z tzw. ulgi na złe długi.
b) nowe zasady korzystania przez sprzedawców z ulgi od nieściągalnych wierzytelności:
- zmiana warunków formalnych uprawniających do ulgi,
- zmiana zasad dokumentowania ulgi na złe długi,
- ocena (nie)zgodności krajowych regulacji dotyczących ulgi na złe długi z Dyrektywą 2006/112/WE.
c) nowe zasady rozliczania VAT przez małych podatników stosujących metodę kasową:
- zasady rozliczania sprzedaży dokonywanej na rzecz podatników VAT czynnych,
- zasady rozliczania sprzedaży na rzecz pozostałych kontrahentów i klientów.
d) nowe regulacje dotyczące powstawania obowiązku podatkowego w przypadku WDT / WNT,
e) zmiany dotyczące zasad odliczania VAT w przypadku WNT i importu usług,
f) zmiany dotyczące zasad przeliczania kursów w przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych,
g) zmiany dotyczące fakturowania:
- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,
- likwidacja rozróżnienia oryginał / kopia faktury, pojęcie egzemplarza faktury,
- nowe zasady oznaczania faktur w przypadku stosowania procedur szczególnych (metody kasowej, marży, odwrotnego obciążenia),
- nowe regulacje dotyczące numerowania faktur,
- nowe zasady oznaczania kontrahentów na fakturach,
- nowe zasady dotyczące samofakturowania,
- wprowadzenie tzw. faktur uproszczonych,
- likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,
- zasady stosowania not korygujących w 2013 r.,
- zmiana terminów wystawiania faktur w przypadku sprzedaży dokumentowanej na koniec miesiąca oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
- zmiany dotyczące zasad stosowania faktur elektronicznych,
- zmiana zasad oznaczania faktur dokumentujących zakup paliwa.
h) nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych, nowe zasady stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących,
i) zmiany dotyczące zasad opodatkowania świadczeń nieodpłatnych:
- nowe zasady opodatkowania prezentów o malej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek,
- związek świadczeń nieodpłatnych z działalnością gospodarczą a konieczność odprowadzenia VAT,
- zmiana definicji próbki,
- nowe zasady opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów pozyskanych w innych sposób niż poprzez nabycie (np. towarów wytworzonych we własnym zakresie, zaimportowanych).
j) zmiany dotyczące zasad opodatkowania WDT / WNT związanego z przemieszczeniem towarów własnych przez podatnika do innego państwa członkowskiego UE,
k) nowa definicja działalności gospodarczej rozstrzygająca o tym, jakie podmioty mają status podatnika VAT,
l) nowe zasady rozliczania VAT od zakupów dokonywanych w ramach reverse charge od dostawców, którzy nie mają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy),
m) nowe zasady zwolnień dla dostawy terenów budowlanych,
n) pozostałe zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych i podmiotowych z VAT,
o) zmiana przepisów dotyczących dokumentowania WDT i eksportu towarów (m. in. nowy katalog dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%).

3. Inne zmiany zaplanowane na 2013 / 2014 r.:
a) planowane regulacje dotyczące współodpowiedzialności kupującego za podatek nieodprowadzony przez sprzedawcę:
- zasady stosowania współodpowiedzialności,
- zakres przedmiotowy nowych regulacji lista tzw. „towarów wrażliwych” (paliwo, złoto i stal),
- analiza zgodności planowanych rozwiązań z prawem unijnym w zakresie VAT.
b) plany odnośnie rozszerzenia zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku transakcji krajowych (obrót prętami stalowymi),
c) zasady odliczania VAT w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych w 2014 r.:
- plany Ministerstwa Finansów na 2014 r. dotyczące odliczania VAT od zakupu samochodów oraz od ponoszonych wydatków eksploatacyjnych,
- kryteria decydujące o zakresie prawa do odliczenia,
- prawo do odliczenia od nabycia samochodu a prawo do odliczenia od zakupu paliwa.

4. Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo ETS i krajowych sądów administracyjnych dotyczące VAT:
a) problemy związane z refakturowaniem:
- co to jest refaktura i czym różni się od innych form przerzucania kosztów?
- jakie są zasady wystawiania refaktur (marża, stawka podatkowa, moment powstania obowiązku podatkowego),
- zasady refakturowania mediów przy najmie i ubezpieczenia przy leasingu,
- orzecznictwo ETS, krajowych sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące refakturowania,
- ważny wyrok NSA dotyczący zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur.
b) aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:
- korekta faktury a korekta deklaracji,
- korekty in plus i in minus,
- korekty dokonywane na bieżąco oraz korekty wsteczne,
- zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej).
c) problemy związane z rozliczaniem premii pieniężnych – ważna uchwała NSA i jej wpływ na praktykę, pisma i interpretacje MF w sprawie premii pieniężnych,
d) kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,
e) świadczenia nieodpłatne dla kontrahentów, klientów, pracowników, zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów,
f) świadczenia kompleksowe w VAT:
- kryteria określania, czy w danym przypadku występuje jedno świadczenie kompleksowe,
- skutki traktowania danego świadczenia jako kompleksowego w zakresie stawki podatkowej, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz miejsca opodatkowania transakcji,
- dostawa pakietowa towarów,
- dostawa towarów z dołączonymi gratisami,
- dostawa towaru z towarzyszącą mu usługą montażu,
- czy w przypadku dostawy towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie mamy do czynienia z dostawą towaru, czy ze świadczeniem usługi,
- koszty dodatkowe transakcji a podstawa opodatkowania (koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia itp.).
g) problemy związane z rozliczaniem usług w obrocie międzynarodowym:
- miejsce opodatkowania usług,
- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu / eksportu usług,
- zasady przeliczania kursów walut,
- korekty deklaracji.
h) najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące VAT:
- wyrok ETS w sprawie ubezpieczenia przy leasingu,
- wyrok ETS w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
- wyrok ETS w sprawie miejsca opodatkowania usług magazynowych,
- uchwała NSA w sprawie stosowania stawki 8% przy dostawie trwałej zabudowy meblowej,
- uchwała NSA w sprawie statusu podatkowego jednostek budżetowych,
- wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie bankowozów.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publikowanych na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Przeglądu Podatkowego". Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych, kursach zawodowych i szkoleniach w zakresie prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników takich spółek jak: MWiK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Elektrociepłownia Białystok S.A.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Ewa Sokołowska – Strug – doradca podatkowy, członek zarządu ECDDP Sp. z o.o., prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Łukasz Mazur – doradca podatkowy, Prezes ECDDP Cyprus Ltd., prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez szereg lat kierownik działu doradztwa podatkowego w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym jak i zagadnieniami planowania oraz optymalizacji podatkowej. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi a także opracowywaniu strategii podatkowej przedsiębiorstw. W swoim bogatym dorobku posiada liczne szkolenia i wykłady przeprowadzone dla różnych grup zawodowych oraz zróżnicowanych branż. Autor i współautor książek z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Biuletynem Instytucji Studiów Podatkowych „Doradztwo Podatkowe”, dziennikiem Rzeczypospolita oraz Gazetą Prawną.

Gdzie i kiedy

Kraków 25 kwietnia 2014
centrum miasta

Kraków

*

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 lutego 2014
centrum w/w. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 490 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 440 zł/os + 23% VAT.
490 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!