Szkolenie: NOWELIZACJA USTAWY PZP – JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ NOWE PRZEPISY?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-ustawy-pzp-jak-bezpiecznie-i-skutecznie-stosowac-nowe-przepisy-68471

Informacje o szkoleniu

 • NOWELIZACJA USTAWY PZP – JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ NOWE PRZEPISY?

  ID szkolenia: 68471
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Pensjonat Antałówka ***
  ul. Wierchowa 2
  34-500 Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-17.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  Dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć: od godz.15.00 – przyjazd uczestników, zameldowanie
  godz. 18.00 - 20.00 / kolacja

  1 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
  godz. 8.30 - 9.00 /ewidencjonowanie uczestników, rozdawanie materiałów szkoleniowych
  godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
  godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
  godz. 13.45 - 14.15 /obiad
  godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
  godz. 19.00 /wieczór integracyjny

  2 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
  godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
  godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
  godz. 13.45 - 14.15 /obiad
  godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
  godz. 18.00 - 19.00 /kolacja

  3 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 / śniadanie
  do godz. 12.00 / wyjazd uczestników
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest praktyczne przekazanie wiedzy dotyczącej kluczowych instytucji znowelizowanej ustawy PZP.

Szkolenie skierowane jest do:

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne zarówno przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców, a także osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umów

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
I. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Nowe definicje ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wybrane zmiany dotyczące wyłączenia stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych.
3. Zamówienia mieszane –łączyć czy dzielić zamówienia?
4. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – stan obecny i rozwój elektronizacji zamówień.
5. Zmiany w zakresie ustalania wartości szacunkowej zamówienia.
6. Konstruowania s.i.w.z. pod nowelizacji
7. Wymagania zatrudnienia pracowników do realizacji zamówień na roboty i usługi
8. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych (
• zasady ogólne - rodzaje podwykonawstwa,
• weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowania i na etapie realizacji umowy,
• problem braku możliwości zastąpienia podwykonawcy

II. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

1.Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:

1) skazanie jako podstawa wykluczenia – nowy katalog przestępstw i osób odpowiedzialnych;
2) wprowadzenie w błąd jako podstawa wykluczenia (dezinformacja):
• wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 – różnice
• zasady i podstawa odpowiedzialności
3) bezprawny wpływ na czynności zamawiającego
• zakres czynności: czynności przygotowania lub prowadzenie postępowania ?
• czynności samodzielne czy w porozumieniu?
4) Przesłanki negatywne wykluczenia

- procedura self-cleaning
- brak zakłócenia konkurencji (art. 24 ust. 10 i 11 PZP)
- okres wykluczenia wykonawcy

2. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.

3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania;

1) katalog warunków:
• czy doświadczenie wykonawcy może być warunkiem udziału w postępowaniu?
2) moment oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zasada „ciągłego” spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 12 PZP, art. 24aa PZP)
3) Procedura odwrócona czy odwrócony wynik?

4. Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) JEDZ w praktyce,
2) główne problemy interpretacyjne związane z dokumentami podmiotowymi i przedmiotowymi po nowelizacji
3) uzupełnianie dokumentów po nowelizacji - cel i zakres

5. Poleganie na potencjale innych podmiotów

1) zakres polegania na zasobach podmiotów trzecich,
2) skuteczne formy polegania – obligatoryjne podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, usług
3) forma „zobowiązania” do dysponowania,
4) problem „odpowiedniej” oceny podstaw wykluczenia względem podmiotów trzecich.

III. Ocena ofert
1. Pozacenowe kryteria oceny ofert,
1) zasady doboru kryteriów
2) kwalifikacje i doświadczenie personelu jako kryterium

2. Badanie i ocena ofert
1) wymogi formalne związane z ofertą po nowelziacji
2) zmiany w zakresie podstaw odrzucenia oferty,
3) Rażąco niska cena –
• nowe ujęcie rażąco niskie ceny – ujęcie częściowe i globalne
• przesłanki wszczęcia procedury wyjaśniającej,
• ciężar dowodu i środki dowodowe
• treść wyjaśnień i ocena ich wiarygodności,
4) Powinności związane z zawiadomieniem o wyniku postępowania

IV Umowa w sprawie zamówienia publicznego

1. Nowe podstawy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2. Przepisy przejściowe dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Zasady rozwiązania umowy po nowelizacji
4. Zmiany dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonywania umowy

V Zamówienia na usługi społeczne

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Michał Makowski
radca prawny specjalizujący się prawie zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego i karnego, opublikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”, „Doradcy Zamówienia Publiczne”, „Prokuratury i Prawo”, „Przeglądu Sądowego”, „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1800zł - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,pełne wyżywienie, serwis kawowy, zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą, ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację, wieczór integracyjny, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, ankieta oceniająca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE: WWW.ORYLIO.PL

Tytuł wydarzenia: NOWELIZACJA USTAWY PZP – JAK BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE STOSOWAĆ NOWE PRZEPISY?