Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatkowe-zamkniecie-roku-2011-w-spolkach-sse-33834-id1131

Informacje o szkoleniu

 • Podatkowe zamknięcie roku 2011 w spółkach SSE


  ID szkolenia: 33834
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Jordana
  Jordana
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00- 15:30
 • Organizator szkolenia:

  EduTax
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem proponowanego szkolenia jest umożliwienie Uczestnikom prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (fizycznych) za 2011 rok podatkowy. W szczególności szkolenie obejmuje praktyczne wskazówki, które przychody i koszty powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym za bieżący rok, a które należności i wydatki poniesione/uzyskane w 2011 r. powinny zostać przeniesione do rozliczenia w kolejnym roku podatkowym. Szkolenie ma umożliwićUczestnikom prawidłowe ustalenie dochodu lub straty, jaką uzyskali w 2011 r., oraz odpowiednie ujęcie tych wielkości w rocznej deklaracji podatkowej. Program szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z koniecznością składania informacji i deklaracji związanych z zamknięciem roku podatkowego (np. ORD-U, ORD-W1, CIT-10R, IFT itd.)

Szkolenie skierowane jest do:

- Specjaliści ds. księgowości, finansów, księgowi
- Główni księgowi, dyrektorzy finansowi
- Kierownicy działu podatków, specjaliści ds. podatków, tax managerowie

Program szkolenia:

Program szkolenia
I.Klasyfikacja przychodów do właściwego roku podatkowego

1. Moment powstania przychodu na zasadach ogólnych
2. Moment powstania przychodu w przypadku usług świadczonych w okresie rozliczeniowym;
3. Przypadki, gdy przychód rozpoznawany jest zgodnie z metodą kasową;
4. Zaliczki a moment powstania przychodu;
5. Przychodu z częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy i praw oraz z innych świadczeń częściowo odpłatnych;
6. Pozostałe przychody m.in. z umorzonych lub przedawnionych zobowiązań;

II. Ponoszenie kosztów w czasie – problem przełomu roku podatkowego
1. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów - definicja kosztu art. 15 ust. 1 uPDOP;
2. Rozpoznawanie kosztów w czasie –kwalifikacja kosztów do właściwego roku podatkowego;
3. Podział i moment ponoszenia kosztów o charakterze bezpośrednim i pośrednim;
4. Kwalifikacja kosztów wynagrodzeńi składek ZUS za listopad i grudzień;
5. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów (reprezentacja i reklama, świadczenia na rzecz udziałowców, członków rady nadzorczej i zarządu, samochód osobowy w firmie, odsetki, wierzytelności);

III. Rozliczanie różnic kursowych
1. Odmienności pomiędzy rachunkowąa podatkową metodą obliczania różnic kursowych;
2. Właściwy kurs waluty dla przeliczenia kosztów i przychodów wyrażonych w walucie;
3. Faktycznie zastosowany kurs waluty;
4. Różnice kursowe od rozrachunków (należności i zobowiązań);
5. Różnice kursowe od własnychśrodków pieniężnych w walucie;
6. Problem tzw. różnic kursowych do podatku VAT (wyrażonego w walucie na fakturze wystawionej przez polskiego podatnika);

IV. Ustalanie podstawy opodatkowania (dochodu) lub straty
1. Konieczność wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną
i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
2. Obniżenie podstawy opodatkowania o darowizny (jakie darowizny mogą być odliczone);
3. Zasady rozliczania straty z lat ubiegłych;
4. Rozliczenie dochodu lub straty w deklaracji podatkowej CIT-8/8O (na przykładach);

V. Pozostałe obowiązki deklaracyjne i informacyjne związane z zamknięciem roku
1. Przychody zagranicznych osób prawnych (z tytułu m.in. należności licencyjnych, dywidend - tzw podatek u źródła) i związane z nimi obowiązki informacyjne na koniec roku podatkowego (informacje IFT-2/2R, deklaracja CIT-10Z);
2. Informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U);
3. Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD - W1);
4. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok obrotowy (deklaracja CIT-8);

Informacje o prelegentach:

Maciej Taul – prawnik, aplikant IV roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Katowicach; zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, pracując uprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Roedl & Partner; ECDDP Sp. z o.o.) specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym; prowadzący liczne szkolenia otwarte
i zamknięte z tematyki dotyczącej podatków CIT i VAT oraz SSE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł netto+23% VAT, kolejna osoba z tej samej firmy 20% rabat

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe. Lunch i przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Informacje organizacyjne

- Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: szkolenia[at]edutax.pl. Mogą też Państwo zgłosić udział wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 32 763-24-01.
- Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto: BRE Bank SA, numer rachunku : 73 1140 2004 0000 3602 6586 6540. Na przelewie prosimy umieścić następujące dane: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
- Opłata za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, poczęstunków w czasie przerw. Opłata za uczestnictwo nie obejmuje kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.
- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie EduTax zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie
- Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej faksem lub e-mail’em. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
- Dokonując zgłoszenia oświadczają Państwo, że znają i akceptują warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Wydarzenie: Podatkowe zamknięcie roku 2011 w spółkach SSE