Szkolenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-aspekty-zarzadzania-projektami-br-70027

Informacje o szkoleniu

 • PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R

  ID szkolenia: 70027
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Zarządzanie Unijne projekty Prawo Bankowość i ubezpieczenia
 • Adres szkolenia:

  Hotel WERSAL ***
  Al. Tadeusza Rejtana 1
  34-500 Zakopane
  woj. podkarpackie
 • Termin szkolenia:

  Data: 14-16.05.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:
  Dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć: od godz.15.00 – przyjazd uczestników, zameldowanie
  godz. 18.00 - 20.00 / kolacja

  1 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
  godz. 8.30 - 9.00 /ewidencjonowanie uczestników, rozdawanie materiałów szkoleniowych
  godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
  godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
  godz. 13.45 - 14.15 /obiad
  godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
  godz. 19.00 /wieczór integracyjny

  2 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
  godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
  godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
  godz. 13.45 - 14.15 /obiad
  godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
  godz. 18.00 - 19.00 /kolacja

  3 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 / śniadanie
  do godz. 12.00 / wyjazd uczestników
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczących sposobów pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia innowacyjne oraz nabycie umiejętności i przyswojenie wiedzy dotyczącej zarządzania projektem badawczo-rozwojowymi.

Cele szczegółowe:

- uzyskanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami B+R, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, oraz wiedzy w zakresie korzystania z podstawowych koncepcji,

- nabycie umiejętności i technik zarządzania projektem, opracowywania struktury podziału pracy, dopasowywania celów i założeń projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu, stawiania realistycznych, wymiernych celów i zapewniania pozytywnych efektów, szacowania kosztów i terminów przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik;

- Kształtowanie kompetencji w zakresie opracowywanie i wdrażanie niezawodnego systemu kontroli projektu;

Nabyta wiedza oraz umiejętności pozwolą Uczestnikowi na poprawne założenie projekt, zdefiniowanie fazy, działania, zadania oraz istniejących zależności między nimi. W sposób pewniejszy będzie ustalał harmonogram realizacji zadać, definiował ścieżkę bazową i krytyczną projektu. Odpowiednio zdefiniuje ryzyka projektu oraz przygotuje zestaw działań zaradczych. Poprawnie zdefiniuje zasoby projektu oraz przyporządkuje dla nich zadania.

Szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci tego szkolenia, to osoby stanowiące wiodącą kadrę przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Program przeznaczony jest dla pracowników, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, obecnych i przyszłych kierowników projektów, menedżerów laboratoriów, członków grup projektowych.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze
2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R.
Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
Cele projektu – ćwiczenie
Obszary zarządzania projektami
Programy, projekty i operacje
Typy projektów
czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem
3.Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem

Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
Planowanie
Konstruowanie projektu
Strategiczne decyzje projektu
Uzasadnienie biznesowe
Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie
Budowa zespołu projektowego - Uczestnicy projektu, struktura zespołu,
Rola PM – Project Managera
Struktura podziału pracy - szkolenie i doskonalenie zespołu – test sylwetki zawodowej, -motywowanie do efektywnej pracy grupowej, -metody grupowego rozwiązywania problemów
4.Planowanie projektu - Cykl życia projektu

Struktura podziału zadań
Planowanie zasobów
Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem
Dzień II

5. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”
Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie
6. Realizacja i kontrola projektu

Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
Przekroje i szacowanie kosztów projektów
Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
standard EVMS (Earned Value Management System) ·Metoda Earned Value i jej zastosowania
Orientacja na korzyści projektu
Szacowanie wartości projektu
Analiza i wprowadzanie zmian
7. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

Dzień III

8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne
Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych
Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
Plany przeciwdziałania
Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.
9. Planowanie komunikacji

Dystrybucja informacji- test: postawa negocjacyjna
Sprawozdawczość
Jakość w projekcie? Planowanie, jakości
Zapewnienie, jakości
Sterowanie, jakością
Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą
10. Zamknięcie projektu

• Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów B+R?
• Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
• Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
• Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Włodzimierz Gawroński
Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1800 - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę, zakwaterowanie i wyżywienie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Tytuł wydarzenia: PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R