Szkolenie: PRAKTYCZNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2015 R. ORAZ ZMIANY PLANOWANE NA 2016 R.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-problemy-w-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-zmiany-obowiazujace-od-1-stycznia-2015-r-oraz-zmiany-planowane-na-2016-r-62364-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Omówienie aktualnie obowiązującego stanu prawnego - istotnych zmian obowiązujących od 2015 r. - po nowelizacji ustawy dot. podatku CIT oraz planowanych zmianach na 2016 r. dotyczących m.in.:
1. Opodatkowania zaliczek
2. Korygowania kosztów w związku z brakiem zapłaty.
3. Opodatkowania pracowników z tytułu używania samochodów służbowych.
4. Nowych zasad zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych
5. Nowych zasad korygowania kosztów i przychodów, gdy zobowiązania regulowane są w formie niepieniężnej
6. Zmiany stanowiska US dotyczącej wydatków na reprezentacje - co może być kosztem?
7. Podatkowych kwalifikacji odsetek oraz różnic kursowych.

Szkolenie skierowane jest do:

- księgowych,
- przedsiębiorców,
- pracowników biur rachunkowych,
- oraz osób odpowiedzialnych w firmach za rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Program szkolenia:

I. Najnowsze zmiany oraz zmiany planowane.
1. Zasady korygowania przychodów i kosztów - omówienie projektu nowej ustawy, zawierającej ważne zmiany dla podatników wystawiających oraz otrzymujących faktury korygujące (rabat, skonto, zwrot towarów, inne przyczyny korekty).
2. Planowane zmiany dotyczące obowiązku korygowania kosztów, na skutek braku zapłaty zobowiązania- art. 15b ustawy
3. Zmiana zasad opodatkowania zaliczek na poczet przyszłych dostaw u podatników stosujących kasy fiskalne (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
4. Nowe zasady opodatkowania pracowników z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych pracodawcy na cele prywatne.
5. Zmiany dotyczące certyfikatu rezydencji podatkowej oraz określenia odpowiedzialności za niepobranie podatku lub pobranie go w wysokości niższej niż należna - ważne dla płatników podatku, czyli wypłacających niektóre należności (np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne) na rzecz podmiotów zagranicznych.
6. Nowe przychody i koszty, gdy zobowiązania regulowane są w formie niepieniężnej (np. pożyczka spłacana wyrobem własnym czy dywidenda regulowana przeniesieniem własności do nieruchomości).
7. Nowe zasady zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych w ramach tzw. niedostatecznej kapitalizacji:
a. Gruntowna modyfikacja zasad obowiązujących do końca 2014 r., oparta na relacjach między zadłużeniem wobec tzw. podmiotów kwalifikowanych (wspólników bezpośrednich i nie tylko), a kapitałami własnymi pożyczkobiorcy,
b. Nowa metoda oparta na podatkowej wartości aktywów, stopie referencyjnej NBP oraz zysku z działalności operacyjnej pożyczkobiorcy - art. 15c ustawy.
II. Przychody i koszty dotyczące 2015 r.
1. Co ma wpływ na datę uzyskania przychodów, gdy data faktury różni się od daty wykonania usługi, wydania towaru lub otrzymania zapłaty?
2. Jak postępować w przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych?
3. Kiedy przychód powstaje już z chwilą otrzymania zapłaty?
4. Zasady korygowania przychodów i kosztów (rabat, skonto, zwrot towarów oraz inne przyczyny korekty) - wątpliwości związane z obowiązkiem dokonywania korekty wstecznej oraz różnice w zasadach korekty miedzy podatkiem dochodowym, a podatkiem VAT.
5. Podatkowa i bilansowa prezentacja kosztów bezpośrednich i pośrednich- moment ujęcia w podstawie opodatkowania oraz wyniku finansowym na wybranych przykładach: wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, koszty remontów,
6. Wybrane przykłady wydatków ponoszonych na rzecz pracowników oraz członków zarządu w aspekcie możliwości zaliczenia ich do kosztów oraz obowiązku rozpoznania przychodu i potrącenia zaliczki na podatek po stronie pracownika, w tym:
a) Ubezpieczenia OC, wyjazdy integracyjne, pakiety medyczne, koszty noclegu, gdy pracownik nie jest w podróży służbowej.
7. Zmiana stanowiska organów podatkowych w stosunku do nie niektórych wydatków na reprezentację,
8. Podatkowa kwalifikacja odsetek oraz różnic kursowych, w aspekcie momentu ich ujęcia w podstawie opodatkowania, w tym, jako element wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej,
9. Koszty dotyczące samochodów osobowych:
a. Częściowe odliczenie podatku VAT a prawo do kosztów w podatku dochodowym (koszty amortyzacji, leasingu, ubezpieczenia, paliwa oraz innych wydatków na samochód).
b. Koszty używania samochodów niezaliczanych do majątku podatnika, w tym koszty najmu,
c. Co z kosztami, jeśli samochód przekazywany jest na cele prywatne pracownika, członka zarządu?

Informacje o prelegentach:

Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, autor wielu wykładni i opinii dot. podatków, wykładowca na szkoleniach z bogatą wiedzą praktyczną, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390.00 zł netto - (479.70 zł brutto)

Cena zawiera:

• Udział w szkoleniu • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Obiad

Dostępne zniżki:

  • 10 % - rabat przy zgłoszeniu 3-ch lub więcej osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: dokładne miejsce szkolenia podane zostanie zgłoszonym uczestnikom przy potwierdzeniu szkolenia

Wydarzenie: PRAKTYCZNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2015 R. ORAZ ZMIANY PLANOWANE NA 2016 R.