Szkolenie

PRAWO PRACY DLA PRAKTYKÓW

O szkoleniu

Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi i teoretycznymi aspektami stosowania przepisów z zakresu prawa pracy wraz z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk MPiPS i GIP.
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów kadr i płac, pracowników działów personalnych, kadry kierowniczej oraz osób zainteresowanych stosowaniem w praktyce przepisów prawa i pragnących zaznajomić się z tematem lub pogłębić swoją wiedzę.
Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Program szkolenia

I. Formy zatrudnienia

1. Umowa o pracę:
rodzaje umów o pracę:
umowy terminowe: umowa na okres próbny, umowa na czas zastępstwa, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy - jak liczyć limit umów terminowych po ustawie antykryzysowej? czy przepisy ustawy antykryzysowej mają jeszcze wpływ na ilość umów terminowych możliwych do zawarcia?
umowa na czas nieokreślony.
umowa przedwstępna a list intencyjny.
forma i treść umowy o pracę.
obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika - w zależności od ilości zatrudnianych pracowników.
zatrudnienie pracownika w wyniku przejęcia zakładu pracy lub jego części.
2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
podstawa prawna uregulowań dotyczących umów cywilnoprawnych.
w jakim przypadku zawrzeć umowę zlecenia a w jakim umowę o dzieło?
kiedy można zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem i jakie są tego skutki?
porównanie umowy o pracę z umowami cywilnoprawnymi.
II. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

1. Rekrutacja a ochrona danych osobowych
jakich danych można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
jak długo przechowywać dane zgromadzone w procesie rekrutacji.
2. Ochrona danych osobowych w czasie trwania zatrudnienia:
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych - podstawa prawna, definicja, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zakres udostępnianych danych, podmioty upoważnione do żądania danych osobowych o pracownikach, zakres danych osobowych przy współpracy ze związkami zawodowymi - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.- III PZP 6/12 w sprawie udzielania przez organizację związkową informacji o pracownikach korzystających z ochrony.
3. Ochrona danych osobowych po ustaniu zatrudnienia.

III. Obowiązki pracodawcy w związku z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu (zakaz dyskryminacji) oraz zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy (tworzenie procedur antymobbingowych).

IV. Akty prawa wewnętrznego - w jaki sposób kształtować przepisy prawa pracy na poziomie zakładu pracy:

1. Regulamin pracy.
2. Regulamin wynagrodzeń.
3. Układ zbiorowy pracy.
4. Regulamin funduszu świadczeń socjalnych.
5. Inne uregulowania wewnętrzne.

V. Urlopy pracownicze:

1. Urlopy wypoczynkowe:
prawo do pierwszego urlopu,
wymiar urlopu,
urlop proporcjonalny,
zmiana terminu wykorzystania urlopu zaległego: zwykłego i ,,na żądanie" - stanowisko GIP z 16.12.2011 r. w sprawie urlopów zaległych,
przedawnie prawa do urlopu wypoczynkowego.
2. Urlopy dodatkowe: pracowników niepełnosprawnych (w jakich sytuacjach urlop jest proporcjonalny, czy urlop ,,przechodzi" na następny rok?), urlop pracowników socjalnych.

3. Urlop macierzyński i ojcowski: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

4. Urlop wychowawczy: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.; Prawo obniżenia wymiaru czasu pracy a ochrona stosunku pracy.

VI. Wynagrodzenie za pracę:

1. Prawo do wynagrodzenia.
2. Ochrona wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzenia: rozszerzenie uprawnień komorników.
3. Wynagrodzenie minimalne: wynagrodzenie minimalne w 2013 roku - propozycje rządowe wynagrodzenia minimalnego na 2014 r. Projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

VII. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy:

1. Omówienie podstawowych pojęć:
pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.
doba pracownicza i tydzień pracowniczy.
odpoczynek dobowy i tygodniowy.
okres rozliczeniowy.
2. Norma i wymiar czasu pracy: ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.12 r. i jego konsekwencje dla rozliczania czasu pracy; jak obliczamy wymiar czasu pracy w 2013 i 2014 roku?

3. Niekonstytucyjność przepisów o czasie pracy niepełnosprawnych: nowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r.

3. Charakterystyka systemów czasu pracy.

4. Czym jest rozkład czasu pracy? Kiedy i na podstawie jakich uregulowań możemy zmienić harmonogram czasu pracy pracownika?

5. Praca w godzinach nadliczbowych: szczególne przypadki rozliczania godzin nadliczbowych - godziny nadliczbowe niepełnoetatowców, godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy .

6. Zmiany w zakresie czasu pracy: wydłużenie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

VIII. Zmiany w stosunku pracy:

Uchwała SN III PZP 7/12 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nieprzekazania przez organizację związkową w terminie określonym art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji?

1. Wypowiedzenie zmieniające - obowiązek konsultacji związkowej.
2. Porozumienie zmieniające.

IX. Rozwiązanie stosunku pracy:

1. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem: przez pracodawcę i pracownika.
2. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia: przez pracodawcę i pracownika.
3. Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy.
4. Jak liczyć terminy wypowiedzeń.
5. Zasady wydawania świadectw pracy: jak liczyć termin 24 miesięcy, czy można wydać wcześniej świadectwo pracy?

X. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego - ,,nowa ustawa antykryzysowa".

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

Cytat
Certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk, od ponad 15 lat pracuje na stanowiskach menedżerskich związanych z obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką praktykę w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną - ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Gdzie i kiedy

Zakopane 5 - 7 grudnia 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 22 listopada 2013
Hotel Gromada "Dom Chłopa"

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 października 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 maja 2013
Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 lutego 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 lutego 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
z
850 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia (na terenie Warszawy)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!