Szkolenie: Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-kadr-i-plac-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-52552-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez Uczestników praktycznej i przydatnej wiedzy niezbędnej podczas wykonywania obowiązków specjalisty ds. kadr i płac. Warsztaty odbywają się w kameralnych grupach gwarantujących warsztatową formę prowadzenia zajęć, poznanie właściwych praktyk oraz omówienie możliwych rozwiązań i kwestii problematycznych zgłoszonych przez Uczestników.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pracą w działach personalnych, działach kadr oraz rozwojem umiejętności w zakresie prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz rekrutacji pracowników.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

Dzień I
Prawo Pracy 2013 - Kompendium Obowiązujących Przepisów
I.Nawiązanie stosunku pracy – 2013r.
1.Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny
2.Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.Zawieranie umów o pracę.
4.Obowiązki informacyjne wobec pracowników.
5.Dokumentacja pracownicza.
6.Jak zmienić treść umowy o pracę.
7.Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
8.Nietypowe formy zatrudnienia w ramach stosunku pracy ( telepraca, praca nakładcza, wypożyczanie pracowników)
II.Rozwiązanie stosunku pracy 2013 r.
1.Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę
2.Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku emerytalnym – 2013 r.
3.Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim
4.Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym
5.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
6.Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – wytyczne Sądu Najwyższego
7.Treść i forma oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę
8.Ochrona stosunku pracy
9.Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy ( zwolnienia grupowe i indywidualne, obowiązki pracodawcy w tym zakresie, ochrona pracowników podczas zwolnień)
10.Uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie wadliwego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia
11.Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy.
III.Świadectwo pracy – 2013 r.
1.Regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy
2.Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych
3.Obowiązek wydania świadectwa pracy na żądanie pracownika
4.Świadectwo pracy w przypadku porzucenia pracy
5.Zmiana świadectwa pracy po wyroku Sądu
6.Prostowanie nieprawidłowo wystawionego świadectwa pracy
7.Informacje, które należy zamieścić w świadectwie pracy.
8. Wykazywanie urlopów związanych z rodzicielstwem w świadectwie pracy
IV.Urlopy pracownicze
1.Ustalenie prawa do urlopu cząstkowego przy pierwszej pracy
2.Wymiar urlopu i zasady jego ustalania,
3.Urlop proporcjonalny po okresie niewykonywania pracy – Zmiany od 1 stycznia 2013
4.Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu
5.Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym
6.Planowanie urlopów
7.Urlopy pracowników niepełnosprawnych
8.Udzielanie urlopów.
9. Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy – zmiany od 1 stycznia 2013.
V.Uprawnienia związane z rodzicielstwem
1.Uprawnienia rodziców i opiekunów – zmiany od 1 stycznia 2013
2.Prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego, ojcowskiego, wychowawczego
3.Prawo do przerw na karmienie
4.Prawo do zasiłku opiekuńczego
5.Dowody stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego – zmiany wprowadzone w 2012 roku.
6. Urlop wychowawczy – zmiany od 1 stycznia 2013
VI.Wynagrodzenie za pracę
1.Ochrona wynagrodzenia za pracę
2.50% koszty uzyskania przychodów – zmiany od 1 stycznia 2013
3.Inne świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu umowy o pracę
4.Roszczenia ze stosunku pracy
5.Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę
6.Zasady obliczania wynagrodzenia za czas dyżuru
7. Przestój
VII.Czas pracy w 2013 roku
1.Okresy uznawane za świadczenie pracy,
2.Przerwy nie zaliczane do czasu pracy
3.Pojecie doby pracowniczej
4.Tydzień pracowniczy
5.Normy czasu pracy
6.Wymiar czasu pracy w 2013 roku.
7.Stosowanie okresów rozliczeniowych i możliwość ich przedłużenia
8.Okresy odpoczynku i ich wpływ na planowanie czasu pracy.
9.Wybór systemu czasu pracy i planowanie pracy w różnych systemach czasu pracy
10.Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie
11.Praca w porze nocnej
12.Praca w godzinach nadliczbowych i zasady jej rekompensowania
14. Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie
15. Praca w niedzielę i święta i jej rekompensowanie
16. Praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy i jej rekompensowanie
17. Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy dla różnych grup pracowników.
18. Praca w porze nocnej
19. Ewidencja czasu pracy
VIII. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
1.Jak rozumieć pojęcie rozpoczęcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych i które przepisy stosować?
2.Zakres świadczeń przysługujących pracownikom, którzy podjęli podnoszenie kwalifikacji po 16 lipca 2010 r.
3.Opodatkowanie i oskładkowane świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji.
IX. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 2013
1.Wysokość odpisów na ZFŚS – 2013 r.
2.Warunki na jakich odstępujemy od tworzenia ZFŚS,
3.Metody ustalenia stanu zatrudnienia
4.Ważne terminy
5.Potrącenia ze świadczeń socjalnych
6. Opodatkowanie i oskładkowanie wybranych świadczeń z ZFŚS
X.Opodatkowanie i oskładkowanie niektórych świadczeń ze stosunku pracy
1. Przegląd i komentarz do najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego
2. Opodatkowanie świadczeń ze stosunku pracy – imprezy integracyjne, pakiety medyczne
XI. Wybrane zagadnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych
1.Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP- stanowisko ZUS
2.Zwrot nienależnie opłaconych składek do ZUS – od 1 stycznia 2012r.
3.Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych – zmiany od 1 stycznia 2013
4.Zmiany w zgłaszaniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego – zmiany od 1 stycznia 2013
XII. Podsumowanie warsztatów.

Dzień II
Zasady Naliczania Wynagrodzeń
1.Wynagrodzenie za pracę.
2.Podstawy prawne ustalania wynagrodzenia za pracę.
3.Obligatoryjne składniki wynagrodzenia.
4.Fakultatywne składniki wynagrodzenia.
5.Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia.
6.Zasady naliczania wynagrodzeń a pułapki dla kadrowca.
7.Wyliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
8.Wyliczanie wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy.
9. Ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych.
10.Ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych w różnych systemach czasu pracy.
11.Naliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych w różnych systemach wynagrodzeń. Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop.
12.Ustalenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przy różnych systemach wynagrodzeń.
13.Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
14.Jeden pracownik zatrudniony u kilku pracodawców problemy praktyczne.
15.Kilka list płac u jednego pracodawcy.

Dzień III
Rekrutacja i Selekcja Pracowników
1. Rola procesu rekrutacji w organizacji – budowanie wizerunku pracodawcy.
2. Przygotowanie opisu stanowiska pracy – droga do sukcesu rekrutacyjnego.
3. Wybór sposobu rekrutacji – dopasowanie metody rekrutacji do wakującego stanowiska pracy.
4. Jak przygotować skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne:
Zawartość merytoryczna.
Szata zdobi ogłoszenie.
5. Pierwsze narzędzie Rekrutera – zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.
6. Analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów – na co warto zwrócić uwagę dokonując selekcji.
7. Wywiad z kandydatem:
Wywiad ustrukturalizowany lub bez wyraźnej struktury.
Technika zadawania pytań – rodzaje pytań.
Komunikacja niewerbalna – co może powiedzieć kandydat nie używając słów.
8. Decyzja o wyborze kandydata:
Komponenty decyzyjne.
9. Zakończenie procesu rekrutacji informacja zwrotna dla kandydatów.
10. Postawa Rekrutera – otwartość, szacunek, zaufanie.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymispotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:

Dzień I i II
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST w zakresie naliczania wynagrodzeń i prawa pracy. Trener, doradca z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku, autor wielu specjalistycznych publikacji o tematyce kadrowo-płacowej.

Dzień III
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, specjalizuje się w coachingu, treningach menedżerskich oraz rozwijaniu kompetencji kierowniczych. Z powodzeniem łączy bogate doświadczenie zawodowe związane z Corporate Human Resources oraz osiąga sukcesy w opracowywaniu i realizacji szkoleń dostosowanych do specyficznych potrzeb danej grupy odbiorców. Współpracuje z korporacjami mającymi szeroki zasięg działania oraz ogromny udział w rynku (przedsiębiorstwa globalne i krajowe). Tak intensywna realizacja projektów pomaga mu idealnie wykorzystywać praktyczną wiedzę i skutecznie przekazywać ją podczas programów szkoleniowych. Jego specjalnością są szkolenia coachingowe, programy związane z zarządzaniem i przywództwem, zarządzaniem wydajnością, rekrutacją i selekcją pracowników oraz stylami radzenia sobie ze stresem.

Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1690zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl

Informacje o prelegentach:

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowani trenerzy:
Dzień I i II
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST w zakresie naliczania wynagrodzeń i prawa pracy. Trener, doradca z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku, autor wielu specjalistycznych publikacji o tematyce kadrowo-płacowej.

Dzień III
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, specjalizuje się w coachingu, treningach menedżerskich oraz rozwijaniu kompetencji kierowniczych. Z powodzeniem łączy bogate doświadczenie zawodowe związane z Corporate Human Resources oraz osiąga sukcesy w opracowywaniu i realizacji szkoleń dostosowanych do specyficznych potrzeb danej grupy odbiorców. Współpracuje z korporacjami mającymi szeroki zasięg działania oraz ogromny udział w rynku (przedsiębiorstwa globalne i krajowe). Tak intensywna realizacja projektów pomaga mu idealnie wykorzystywać praktyczną wiedzę i skutecznie przekazywać ją podczas programów szkoleniowych. Jego specjalnością są szkolenia coachingowe, programy związane z zarządzaniem i przywództwem, zarządzaniem wydajnością, rekrutacją i selekcją pracowników oraz stylami radzenia sobie ze stresem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1690 - zł netto

Cena zawiera:

materiały dydaktyczne, -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Wydarzenie: Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.