Szkolenie: Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalistyczny-certyfikat-w-zakresie-systemu-kontroli-wewnetrznej-wedle-rekomendacji-h-knf-68904

Informacje o szkoleniu

 • Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF.


  ID szkolenia: 68904
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Hotel Hilton****
  ul. Grzybowska 63
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 29.06.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  6
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W związku z planowanym wejściem w życie całkowicie nowych rozwiązań w zakresie systemu kontroli wewnętrznej wedle znowelizowanej Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendację H KNF. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej, tj. jego organizacji, funkcji kontroli, zapewniania zgodności (compliance) oraz audytu wewnętrznego. Kompleksowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej pozwoli zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się w ramach implementacji Rekomendacji H i jak to skutecznie osiągnąć. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

Szkolenie skierowane jest do:

audytorów wewnętrznych
kontrolerów wewnętrznych i inspektorów wewnętrznych
pracowników komórek 2 linii obrony, w tym departamentów: compliance, prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności,
pracowników jednostek biznesowych
członków zarządu
członków komitetu audytu i komitetu ryzyka,
wszystkich tych, którzy chcieliby budować system kontroli wewnętrznej w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego regulacyjnie

Program szkolenia:

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU

Model trzech linii obrony
Rola zarządu
Rola rady nadzorczej i jej komitetów
Podmioty zależne
Cele ogólne, szczegółowe i procesy istotne
Kategoryzacja i raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących

Cele modułu - poznanie:

całościowej koncepcji systemu kontroli wewnętrznej przyjętej w Rekomendacji H,
roli organów banku w systemie kontroli wewnętrznej,
zakresu systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych,
zasad wyodrębniania procesów istotnych i określania celów ogólnych i szczegółowych
sposobu kategoryzacji i raportowania o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących

MODUŁ 2. FUNKCJA KONTROLI

Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
Rola zarządu, rady nadzorczej i jej komitetów
Mechanizmy kontrolne
Kluczowe mechanizmy kontrolne
Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie)
Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
Matryca funkcji kontroli
Raportowanie

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

przekształcenia kontroli funkcjonalnej w funkcję kontroli,
wyodrębniania kluczowych mechanizmów kontrolnych
przeprowadzania weryfikacji bieżącej i testowania
tworzenia, aktualizacji i zarządzania matrycami funkcji kontroli

MODUŁ 3. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

Komórka ds. zgodności
Kierujący komórką ds. zgodności
Zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli
Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
Outsourcing compliance
Zapewnianie zgodności w systemie ochrony banków spółdzielczych
Compliance w innych rekomendacjach KNF

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

zorganizowania i zapewniania niezależności komórce ds. zgodności
zapewniania zgodności w ramach funkcji kontroli
identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania i raportowania o ryzyku braku zgodności
organizacji compliance w grupie

MODUŁ 4. AUDYT WEWNĘTRZNY

Komórka audytu wewnętrznego
Kierujący komórką audytu wewnętrznego
Proces audytowy
Badanie audytowe
Działalność zapewniająca
Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
Współpraca z biegłym rewidentem
Audyt wewnętrzny w systemie ochrony banków spółdzielczych

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

zorganizowania i zapewniania niezależności komórce audytu wewnętrznego
strategicznego i rocznego planowania audytów
planowania, programowania, przeprowadzania i raportowania o badaniach audytowych
określania dopuszczalnego zakresu działalności zapewniającej oraz współpracy w ramach grupy
dostosowania audytu wewnętrznego w bankach spółdzielczych do specyfiki systemu ochrony

ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

Informacje o prelegentach:

Dr Łukasz Cichy
Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Absolwent podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na SGH i studiów doktoranckich na WPIA UW Od sierpnia 2014 do maja 2017 r. pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w którym zajmował się m.in.wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń (w obszarze zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej) oraz współtworzył Rekomendację H, Rekomendację Z, Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, metodyki badania BION (obszar zarządzanie i system kontroli wewnętrznej dla innych obszarów) i metodyki inspekcji w bankach i SKOK-ach (obszar zarządzanie). Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytu Wewnętrznego Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Polrisk. Doświadczony szkoleniowiec. Autor licznych wystąpień, artykułów i opracowań, w tym broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Członek rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. W 2017 r. nagrodzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska wyróżnieniem za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - 2270

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin, obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 14.06.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.06.2017 - 2 270 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF.