Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/spolki-osobowe-aspekty-prawne-i-podatkowe-mozliwosci-optymalizacji-podatkowych-oraz-planowane-zmiany-57042-id367

Informacje o szkoleniu

 • Spółki osobowe – aspekty prawne i podatkowe możliwości optymalizacji podatkowych oraz planowane zmiany


  ID szkolenia: 57042
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Warszawy lub siedziba Akademii Biznesu MDDP
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00 – 15.45
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warszawa, 24 marca 2014 r. - SOP 14281
Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. - SOP 14282

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Spółki osobowe na gruncie przepisów prawa handlo-
wego i prawa cywilnego:
a) omówienie ogólnej charakterystyki poszczególnych
spółek osobowych:
- spółka cywilna,
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo-akcyjna.
b) powstanie spółek osobowych, ustalenie stosunków
wewnętrznych i zewnętrznych, reprezentacja i prowa-
dzenie spraw spółki,
c) odpowiedzialność wobec wierzycieli,
d) wspólnicy spółek osobowych – ukształtowanie sto-
sunków majątkowych.
2. Ogólne zasady opodatkowania spółek osobowych:
a) przychody wspólników. Udział wspólnika w zysku
i sposoby jego ustalania,
b) kwalifikacja przychodów wspólnika będącego osobą
fizyczną do źródła przychodów, stawki podatkowe,
c) rozliczanie kosztów uzyskania przychodów wspólni-
ków spółki osobowej,
d) rozliczanie strat i ulg podatkowych,
e) odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wspól-
ników spółki osobowej,
f) zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej
z wykorzystaniem spółki osobowej.
3. Wkłady do spółki osobowej – aspekty prawno podat-
kowe:
a) wkład pieniężny,
b) wkład rzeczowy – wkład z majątku prywatnego oraz
wkład z innego przedsiębiorstwa,
c) aport przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przed-
siębiorstwa do spółki osobowej.
4. Wybrane prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania
spółek osobowych:
a) umowy wspólników ze spółką osobową – zasady opo-
datkowania,
b) zasady opodatkowania pożyczki wspólnika na rzecz
spółki osobowej,
c) świadczenie pracy przez wspólnika na rzecz spółki
osobowej,
d) sprzedaż składników majątkowych przez spółkę oso-
bową oraz wspólnika,
e) najem/dzierżawa składników majątkowych wspólnika
– konsekwencje podatkowe,
f) dziedziczenie po wspólniku spółki osobowej.
5. Wystąpienie wspólnika ze spółki – aspekty prawne
i podatkowe:
a) opodatkowanie zbycia udziału w spółce osobowej,
b) skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki,
c) opodatkowanie likwidacji spółki.
6. Spółka osobowa jako płatnik.
7. Korzyści podatkowe zastosowania konstrukcji spółki
komandytowej i komandytowo – akcyjnej:
a) spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne, jako
podmioty wykorzystywane w optymalizacji podatkowej,
b) włączenie spółek komandytowych i komandytowo
– akcyjnych w zakres podmiotowy i przedmiotowy
ustawy o CIT – zmiany oraz planowane zmiany.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.
Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również
uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.
Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadcze-
nie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego
związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymaliza-
cji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia
spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł + VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Spółki osobowe – aspekty prawne i podatkowe możliwości optymalizacji podatkowych oraz planowane zmiany