Baza kursów i szkoleń unijnych i dotyczących UE!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń unijnych i kursów UE organizowanych w całej Polsce
 • Poznaj warunki uczestnictwa, ceny, program
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń unijnych i kursów UE organizowanych w całej Polsce
 • Poznaj warunki uczestnictwa, ceny, program
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia unijne, kursy unijne
Przewiń stronę

Szkolenia unijne: 77

Artykuł

Szkolenia unijne, szkolenia UE - kompendium wiedzy

Unia Europejska za jeden z głównych celów stawia zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności europejskich gospodarek dzięki rozwijaniu potencjału ludzkiego. Stąd też wiele funduszy i programów operacyjnych przygotowanych przez UE dotyczy wspierania dostępności do szkoleń, kursów i innych wydarzeń o charakterze merytorycznym. Oferta takich szkoleń kierowana jest zarówno do uczestników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw w ramach programów takich jak EFS (Europejski Fundusz Społeczny), szkoleń dofinansowanych z UE organizowanych przez Urzędy Pracy i instytucje centralne, oraz szkoleń unijnych dofinansowanych z UE organizowanych przez prywatne firmy.

Czym jest program EFS?
EFS, czyli Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe przygotowane w ramach Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie zatrudnienia w państwach członkowskich i regionach UE, promowanie spójności w wymiarze społecznym i gospodarczym.

EFS jest jednym z największych funduszy strukturalnych UE – dysponuje on blisko 10% całkowitego budżetu UE, które dla zapewnienia spójności społecznej i podniesienia konkurencyjności lokowane są głównie w mniej rozwiniętych regionach, w tym w Polsce. Środki EFS przeznaczane są między innymi na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów i programów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy oraz jakości kadr, a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

EFS w latach 2007–2013, przebiegał pod hasłem „Inwestycja w kapitał ludzki”, a w jego ramach odbył się cały szereg szkoleń, kursów czy konferencji dofinansowanych ze środków UE, w których udział wzięło łącznie kilkadziesiąt milionów osób w całej Europie, z czego znaczna część w Polsce.

Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 obejmują projekty ukierunkowane na kilka głównych celów:
 • poprawę aktywności i zdrowia starzejącego się społeczeństwa oraz wzmocnienie rynku pracy,
 • zwalczanie dyskryminacji, integrację społeczności marginalizowanych,
 • poprawę dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wykorzystania w społeczeństwie i gospodarce,
 • poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zrównoważonego,
 • inwestowanie w usprawnienie oraz efektywność administracji publicznej,
 • poprawę dostępu do pracy dla osób szukających zatrudnienia, integrację na rynku pracy, samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach EFS organizowanych jest wiele szkoleń, kursów i warsztatów edukacyjnych zorientowanych na rozwój katitału ludzkiego. 

Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Wiedza Edukacja Rozwój jest jednym z najważniejszych programów realizowanych w ramach EFS w latach 2014-2020 na poziomie krajowym. Podstawowym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Zadania realizowane w ramach tego programu będą koncentrować się na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym. W ramach programu główne cele to:
 • wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
 • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning),
 • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Szkolenia dofinansowane z UE
Wraz z zakończeniem programu „Inwestycja w kapitał ludzki” dostępność szkoleń otwartych dofinansowanych przez UE spadła, co nie oznacza że tego typu szkolenia zupełnie nie są dostępne na rynku. Wciąż szkolenia unijne dofinansowywane są z innych programów, takich jak Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Cyfrowa. Warto również pamiętać, że możliwe jest staranie się o dofinansowanie szkoleń z Funduszu Pracy, zwłaszcza dla osób bezrobotnych, ale też dla osób zatrudnionych, zwłaszcza:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • pobierają rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
Jakie jeszcze szkolenia unijne i dotyczące funkcjonowania UE warto sprawdzić?

Zasady ubiegania się o fundusze unijne zmieniają się każdego roku. Również lista projektów i programów UE ulega stałym zmianom, można się z nimi zapoznać dzięki odpowiednim szkoleniom, które głównie koncentrują się wokół tematów:

 • szkolenia dotyczące funduszy unijnych i ubiegania się o fundusze unijne,
 • księgowość i rozliczenie projektów unijnych, audyt projektów unijnych,
 • kursy pisania wniosków unijnych,
 • zamówienia publiczne a projekty unijne.

Wiele z wymienionych szkoleń dostępnych jest na górze strony. Są one organizowane przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Poznaniu. Od czasu epidemii koronawirusa wiele ze szkoleń i kursów unijnych dostępnych jest zdalnie, w formie zajęć online na żywo. Dodatkową formą podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych mogą być również kursy e-learning, któych zaletą jest możliwość realizowania programu kursu we własnym tempie.

Szkolenia unijne, szkolenia UE - kompendium wiedzy