Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cash-flow-w-sprawozdaniu-rocznym-intensywne-warsztaty-dla-finansistow-55402-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest prezentacja metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z budową, zawartością merytoryczną i interpretacją rachunku przepływów pieniężnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatów w trakcie których uczestnicy, wspierani przez trenera, będą tworzyć rachunki przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Część zajęć będzie prowadzona w formie wykładu wprowadzającego w zagadnienie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest, przede wszystkim, do osób, które przygotowują sprawozdania finansowe. Prezentowane zagadnienia będą obejmowały zagadnienia zarówno podstawowe jak i zaawansowane, a trudność ćwiczeń będzie dopasowana indywidualnie do stopnia zaawansowania uczestników.

Program szkolenia:

Dzień I
Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z budową rachunku przepływów pieniężnych, poznają zawartość poszczególnych pozycji tego raportu i nauczą się właściwie klasyfikować i prezentować w cash-flow zdarzenia gospodarcze. Druga część dnia będzie prowadzona w formie atrakcyjnych warsztatów integrujących grupę, a jednocześnie pozwalających utrwalić i uzupełnić wiedzę zdobytą podczas zajęć. Zagadnienia poruszane podczas I dnia szkolenia:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.
· Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
· Podstawa prawna: UoR, KSR nr 1, MSR nr 7.
· Cash flow według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

KONSTRUKCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU.
· Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
· Zasady klasyfikacji zdarzeń do odpowiednich części rachunku przepływów pieniężnych.
· Budowa i zawartość rachunku sporządzanego metodą bezpośrednią.
· Budowa i zawartość rachunku sporządzanego metodą pośrednią.
o Istota korekt wyniku finansowego.
o Interpretacja korekt.
o Zawartość poszczególnych pozycji korekt.
o Zgodność korekt z pozycjami bilansowymi
· Zawartość pozycji w przepływach z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Dzień II
Drugi dzień szkolenia poświęcony będzie metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z uniwersalną i niezwykle skuteczną metodą tworzenia cash-flow pozwalającą uniknąć błędów i ułatwiającą uzgodnienie przepływów. Podczas zajęć zostaną przygotowane dwa rachunki przepływów. Pierwszy uczestnicy zrobią wspólnie z trenerem. W trakcie pracy zaprezentowana zostanie krok po kroku metodologia przygotowania raportu. Drugi cash-flow uczestnicy wykonają samodzielnie przy wsparciu trenera. Ramowa tematyka zajęć w drugim dniu:

METODOLOGIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.
· Bilans jako podstawa do sporządzenia cash flow.
· Przygotowanie zestawień pomocniczych.
· Wyszukiwanie zdarzeń niepieniężnych.
· Sporządzenie przepływów na podstawie zebranych danych.
· Sprawdzenie poprawności raportu.

Dzień III
Trzeci dzień szkolenia poświęcony będzie analizie rachunku przepływów pieniężnych i ocenie kondycji spółki na bazie cash-flow. Poruszone zostaną zagadnienia związane z oceną wypłacalności podmiotu, jakości wyniku finansowego, zdolności kredytowej czy rentowności gotówkowej. Zaprezentowane zostaną różne, uzupełniające się metody analizy: metoda znaków, pogłębiona metoda znaków, analiza wskaźnikowa. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów polegających na ocenie autentycznych spółek na bazie ich rachunków przepływów pieniężnych. Ramowy program dnia:

CZYTANIE I ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.
· Ocena porównawcza wyniku finansowego i przepływów operacyjnych.
· Analityczna interpretacja korekt w części operacyjnej.
· Interpretacja przepływów w części inwestycyjnej i finansowej.
· Ocena znaków przepływów w poszczególnych częściach rachunku.
· Analiza wskaźnikowa cash flow.

Informacje o prelegentach:

Dr nauk ekonomicznych, praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych. Doświadczony wykładowca.

Wydarzenia towarzyszące:

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W PRAKTYCE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 p

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przeslanie podpisanej karty zgloszenia

Wydarzenie: CASH FLOW W SPRAWOZDANIU ROCZNYM –intensywne warsztaty dla finansistów