Szkolenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-kadry-i-place-dla-zaawansowanychkod-zawodu-242310-242307-69447

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)


  ID szkolenia: 69447
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources
 • Adres szkolenia:

  InterHouse Hotel
  Bratysławska 2
  31-201 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 14-29.10.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  14-15.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  21-22.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  28-29.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 29 października 2017 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zyskaj specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego prowadzenia kadr i płac.
Zdobądź CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Z KODEM ZAWODU
242310, 242307 według kwalifikacji zawodów
i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MENTRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm

ZOSTAŃ SAMODZIELNYM SPECJALISTĄ

Kurs ma formę PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień płacowych oraz podatkowych (48h)

Na zajęciach poznasz najnowsze zmiany
w KODEKSIE PRACY w 2017 r.

Zyskasz wiedzę dot. zasad ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW w firmach polskich i zagranicznych

Dowiesz się, jak PRAKTYCZNIE planować i rozliczać
CZAS PRACY, unikać pułapek na liście płac, poprawnie dokonywać POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ, rozliczać NIEOBECNOŚCI pracowników w pracy, urlopy, zasiłki, korekty.

Nauczysz się sporządzać DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ i AKTA OSOBOWE,
poznasz wymogi GIODO.

Nauczysz się dokonywania rozliczeń z PFRON i ZFŚS.

W praktyce poznasz zasad współpracy i odpowiedniego reprezentowania firmy przed organami ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy i ZUS, GUS)

Po Kursie zyskasz 30 DNI e-mailowej OPIEKI POSZKOLENIOWEJ.

Szkolenie skierowane jest do:

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje
Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg)
Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej lub biurze rachunkowym
Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

MODUŁ I. ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSKICH FIRMACH, ZATRUDNIENIE OBYWATELI POLSKICH W ZAGRANICZNYCH FIRMACH ORAZ GIODO W 2017 R.
I. Zatrudnienie cudzoziemców w polskich firmach

Uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane.
Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej i Polsce.
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców.
Obowiązki pracodawcy i warunki jakie musi spełnić, aby zatrudnić cudzoziemca.

II. Zatrudnienie obywateli polskich w zagranicznych firmach:

Spełnienie odpowiednich wymogów
Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.
Opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe).
Dokumentacja
Obowiązki pracodawcy

III. GIODO - Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób

- nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora;
- możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi np.: biuru rachunkowemu.

MODUŁ II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA, AKTA OSOBOWE, GIODO, PFRON, ZFŚS
I. Zasady dotyczące gromadzenia danych osobowych pracowników na podstawie wybranych zagadnień

1.Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników
2. Przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
3. Dane osobowe, wymagane od kandydata do pracy lub od pracownika, w tym m.in.
- dane dotyczące niekaralności,
- dane zawarte w dowodzie osobistym,
4. Dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym:
- zdjęcia i referencje,
- dokumenty, których przedstawienie pozostaje w interesie pracownika
5. Problem spóźnionego dostarczenia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia lub dotyczące innych uprawnień pracowniczych,
6. Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym:
- badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych,
- badania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,pozwalające na pracę w dłuższych normach czasu pracy,

II. Akta osobowe - wybrane zagadnienia w zakresie dokumentów umieszczanych w aktach osobowych pracowników

A. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy, gromadzone w części A akt osobowych, w tym:
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- Kserokopie świadectw pracy, dyplomy i zaświadczenia uzyskane przed datą zatrudnienia
B. Dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika, gromadzone w części B akt osobowych, w tym:
1. Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:
- pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika) najnowsze zmiany,
- zmiany dotyczące zasad nawiązywania umów na czas określony,
- pisemne potwierdzenie odbioru umowy o pracę lub warunków zatrudnienia, wprowadzone zmiany w tym zakresie służą lepszej kontroli legalności zatrudnienia przez PIP,
2. Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
3. Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika:
- potwierdzające powierzenie mienia,
4. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej:
- rodzaj tworzonych dokumentów,
- praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników),
5. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
6. Dokumentacja związana ze zwalnianiem pracownika od pracy
7. Dokumenty, których nie powinno przechowywać się w aktach osobowych pracowników, w szczególności:
- dokumenty dotyczące wyjść prywatnych pracowników, wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych,
C. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:
1. Dokumenty tworzone przy rozwiązywaniu umów o pracę,:
2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika:
- świadectwo pracy - zasady prawidłowego wypełnienia z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.
- zasady doręczania świadectwa pracy,
- zasady sporządzania odpisu (duplikatu) świadectwa pracy,

III.Pozostałe czynności związane z zakresem zatrudniania i zwalniania osób.

• Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników i osób zatrudnionych
Opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych jednostki
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż.
Odpowiadanie na pisma komornicze
Przygotowywanie raportów i analiz w tym zakresie

IV. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej

- okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
- wybór miejsca przechowywania,
- postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy.

V. Orzeczenia i interpretacje w zakresie Kodeksu Pracy.

Wybór zagadnień w oparciu o najnowsze orzecznictwo WSA i NSA.

VII. ZFŚS

1. Podstawa prawna Dz.U. z 2016 r poz. 1984
- Zmiana wysokości kwoty naliczenia na jednego zatrudnionego od 2017r.
- Zwiększenie liczby zatrudnionych zgodnie z ustawą od 2017r.

VIII. Regulamin pracy/ Regulamin wynagradzania

1. Nowy limit stanu zatrudnienia, od którego zależy obowiązek wprowadzania regulaminu pracy, oraz regulaminu wybagradzania.
2. Rola zawiązków zawodowych w kontekście tworzenia regulaminów od 2017 r.

MODUŁ III. PŁACE - WYNAGRODZENIA
I. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień

1. Świadczenia i składniki wynagrodzenia wyłączone z podstawy
2. Czy każdy składnik wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc zostanie wyłączony z podstawy do urlopu wypoczynkowego
3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie:
a. Bieżąca wypłata wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe
b. Wypłata normalnego wynagrodzenia za nadgodziny w miesiącu bieżącym a dodatek za nadgodziny wypłacony na koniec okresu rozliczeniowego przeliczenie podstawy wynagrodzenia
c. Nieodebranie przez pracownika czasu wolnego w miesiącu następnym a przeliczenie podstawy wynagrodzenia
d. Wypłata dodatku za pracę w nadgodzinach z tytułu przekroczeń norm średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego
4. Premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa – pomniejszana i niepomniejszana za czas urlopu wypoczynkowego
5. Zmienne składniki wynagrodzenia w przypadku wykorzystania urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych
6. Powrót pracownika do pracy po kilkumiesięcznej przerwie w pracy spowodowanej urlopem wychowawczym bezpłatnym, macierzyńskim i rodzicielskim oraz chorobą
7. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
8. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po zmianie przepisów o wynagrodzeniu
9. Przeliczenie podstawy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
10. Przeliczenie podstawy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy bądź zmiany systemu wynagrodzeń

II. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień

1. Przeliczenie zmiennych składników w przypadku absencji stanowisko MPiPS z 2015 r.
2. Przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc w przypadku absencji
3. Nieobecność nieusprawiedliwiona a przeliczenie podstawy
4. Wypłata wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym a przeliczenie podstawy
5. Ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania 12 miesięcy premia roczna – półroczna - kwartalna
6. Ustalenie podstawy w przypadku rozwiązania umowy w pierwszym miesiącu pracy
7. Nowy składnik wynagrodzenia a podstawa

III. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień

1. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin
a. omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
b. opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
c. udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
d. wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym
2. Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
a. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
b. prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
c. niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
d. w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia ? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy
3. Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego za nadgodziny oraz dni wolnych
a. która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
b. pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
c. wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
d. jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
e. jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych
f. prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych”|a wysokość dodatku:
- wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
- wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
- planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy

MODUŁ IV. POTRĄCENIA I ZASIŁKI
I. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych

OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH OMÓWIENIE ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 08 WRZEŚNIA 2016 R.
1. Jakie przepisy regulują kwestię dokonywania potrąceń?
2. W jakim trybie dokonywane są potrącenia?
3. Jakie informację należy przekazać organom egzekucyjnym? zmiany w przepisach od 08 września 2016 r.
4. Jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji od dwóch komorników?
5. Jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej? Zmiany w przepisach od 08 września 2016 r.
6. Jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie?
7. Na kogo może być nałożona kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego?
DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
1. Jakie świadczenia kwalifikujemy do wynagrodzenia?
2. Jakich potrąceń możemy dokonać "bez zgody pracownika"?
3. Od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń?
4. W jakiej kolejności dokonywanie są potrącenia?
5. Jaką max wysokość wynagrodzenia możemy potrącić?
6. Jaką mamy możliwość dokonania potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
7. Czy nagroda jubileuszowa podlega pełnemu potrąceniu w przypadku zajęcia alimentacyjnego?
8. Pojęcie "zaliczki pieniężnej" - jakiego rodzaju zaliczka podlega potrąceniu?
9. Wypłata zawyżonej kwoty wynagrodzenia a możliwość dokonania potrącenia bez zgody pracownika
10. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w 2017 r.?
11. Jak dokonać potrąceń w przypadku gdy oprócz wynagrodzenia wypłacone zostaje wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?
12. Czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca?
13. W jakich sytuacjach pracodawca dokonuje pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń?
14. W jaki sposób dokonać potrąceń, jeżeli oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymał "świadczenia w naturze"?
15. Jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania świadczeń z innego tytułu prawnego np. odpraw?
16. Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia "niepełnoetatowca"?
17. Jak dokonać potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca?
18. Jak dokonać potrącenia w "pierwszym roku pracy"?
19. Jak należy dokonać potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych?
20. Jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego?
21. Obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"
22. Jak dokonać potrąceń ze świadczeń otrzymanych z ZFŚS?
23. Jak obliczyć i dokonać potrącenia "kary pieniężnej" udzielonej pracownikowi?
24. Dokonywanie potrąceń należności na "rzecz pracodawcy"
25. Formy zgody na "dobrowolne potrącenia"
26. Dobrowolne potrącenie w przypadku wypłaty dofinansowania do wypoczynku przed urlopem wypoczynkowym?
27. Dobrowolne potrącenie w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu a zawarcie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika?
28. Jakie świadczenia wyłączone spod egzekucji?
DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1. Jakie przepisy regulują możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?
2. Jak postąpić w sytuacji dokonywania potrąceń z zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego?
stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3. Od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia?
4. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń?
5. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?
6. Czy kwota wolna od potrąceń, w przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy, ulega obniżeniu?
7. Jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania w danym miesiącu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WIERZYTELNOŚCI Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
1. jaką ochroną objąć wynagrodzenie z umów cywilnych?
2. jakie zasady stosować przy potrąceniach z umów cywilnych?
3. objęcie niektórymi przepisami kodeksu pracy umów cywilnych
4. czy stosować kwotę wolną od potrąceń do umów cywilnych?
5. jaki wpływ gwarancji minimalnej stawki godzinowej dla niektórych umów cywilnych, wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., będzie miało na potrącenia dokonywane z zawartych umów cywilnych?
zmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r.

II. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia i umów o świadczenie usług

ROZLICZENIE SKŁADKOWO – PODATKOWE UMÓW ZLECENIA STANOWIĄCYCH JEDYNY TYTUŁ DO UBEZPIECZEŃ – ZMIANY WSKAŹNIKÓW OD 01 STYCZNIA 2017 R.
1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
2. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie zmiany od 01 stycznia 2017 r.
3. Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych
zmiany od 01 stycznia 2017 r.
4. Umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
5. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem
6. Umowa cywilna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
7. Umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
8. Nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
9. Nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom
ROZLICZENIE SKŁADKOWO – PODATKOWE W PRZYPADKU ZBIEGU TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ
1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
2. Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
- rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
- rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
- ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
- ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
- ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
- brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
- zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
- objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
- przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
- niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
- niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
- umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
- umowa o pracę i kilka umów zlecenia
- umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
- stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

III. Zasady korygowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego

KOREKTA DOKUMENTÓW ZUS ORAZ LIST PŁAC W ZWIĄZKU Z BŁĘDNYM USTALENIEM OBOWIĄZKU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
a. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
b. Wykonywanie prac na podstawie umowy zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego bądź urlopu bezpłatnego
c. Niezdolność do pracy zleceniobiorcy
d. Umowa zlecenia zawarta z uczniem bądź studentem
e. Rozliczenie składek oraz podatku z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy
ROZLICZENIE BŁĘDNIE WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA
a. Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika
b. Częściowy zwrot przez pracownika wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym
c. Korygowanie nadpłaconego wynagrodzenia
d. Nadpłata / niedopłata podatku dochodowego od osób fizycznych – korekta deklaracji PIT
OGRANICZENIE ROCZNEJ PODSTAWY SKŁADEK EMERYTALNO – RENTOWYCH
a. Skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
b. Zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
c. Zwrot nadpłaconych składek dla pracownika
d. Zapłata za pracownika / byłego pracownika zaległych składek – skutki w podatku dochodowym
e. Zwrot składek przez byłego pracownika w danym roku kalendarzowym i w latach następnych
f. Korekta podstawy wynagrodzenia / zasiłków z ubezpieczenia społecznego
g. Korekta dokumentów rozliczeniowych do ZUS
h. Przekroczenie rocznej podstawy składek osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
a. Korekta składek ZUS i podatku dochodowego od świadczeń nienależnych z ZFŚS
b. Uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy – korekta składek i podatku dochodowego
c. Korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego
d. Korekta nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego w związku ze złożeniem jednorazowego wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
e. Korekta składek ZUS i podatku dochodowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.

IV. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień

1. Uzupełnianie podstawy wymiaru przy składnikach stałych
2. Warunki uzupełniania podstawy przy składnikach zmiennych
3. Uzupełnianie podstawy w przypadkach wystąpienia:
a. Usprawiedliwionej nieobecności w pracy + zmienne składniki wynagrodzenia pomniejszane i nie pomniejszane za czas chorobowy
b. usprawiedliwionej nieobecności w pracy + zwolnienie lekarskie + zmienne składniki wynagrodzenia pomniejszane i nie pomniejszane za czas chorobowy
4. Podstawa przy zmianie wymiaru czasu pracy:
a. Choroba po zmianie wymiaru czasu pracy
b. Choroba w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy przypadającej w trakcie miesiąca kalendarzowego
c. Choroba w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy przypadającej w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego
d. Ciągłość zwolnienia lekarskiego a wypłata zasiłku z innego tytułu
e. Wpływ zmiany wymiaru etatu na składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
5. Powrót pracownika za urlopu bezpłatnego i wychowawczego
6. Powrót pracownika po urlopie rodzicielskim łączonym z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
7. Wpływ wypłaty zaliczki na podstawę wymiaru zasiłku
8. Zasiłek macierzyński:
a. Ustalenie % wysokości zasiłku macierzyńskiego jeżeli rodzicie rozpoczynają urlop rodzicielski w tym samym terminie
b. Ustalenie % wysokości zasiłku macierzyńskiego jeżeli rodzice rozpoczynają urlop rodzicielski w innych terminach
c. Dzienna stawka zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim

MODUŁ V. PFRON

1. Podstawowe pojęcia,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
- Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z póź. zm.
- Status osoby niepełnosprawnej w świetle obowiązujących przepisów,
2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością,
- Dokumentowanie niepełnosprawności,
- Szczególne uprawnienia pracownicze osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON.
- Rejestracja pracodawcy w systemie E-PFRON2,
- Terminy składania deklaracji, ich rodzaje, procedura weryfikacji przez PFRON,
- Deklaracje INF-1, DEK-II-0, sprawozdania roczne - tworzenie i składanie dokumentów ,
4. Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
- Warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń - warunki formalne,
- Wysokość dofinansowania, koszty płacy, składniki wynagrodzenia nie refundowane przez PFRON,
- Wniosek o dofinansowanie Wn-D, IINF-D-P, INF-O-PP, obowiązujące terminy, składanie korekt

1. Podstawowe pojęcia

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
- Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z póź. zm.
- Status osoby niepełnosprawnej w świetle obowiązujących przepisów,

2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością

- Dokumentowanie niepełnosprawności,
- Szczególne uprawnienia pracownicze osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON.

- Rejestracja pracodawcy w systemie E-PFRON2,
- Terminy składania deklaracji, ich rodzaje, procedura weryfikacji przez PFRON,
- Deklaracje INF-1, DEK-II-0, sprawozdania roczne - tworzenie i składanie dokumentów,

4. Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

- Warunki otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń - warunki formalne,
- Wysokość dofinansowania, koszty płacy, składniki wynagrodzenia nie refundowane przez PFRON,
- Wniosek o dofinansowanie Wn-D, IINF-D-P, INF-O-PP, obowiązujące terminy, składanie korekt

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1.2 - 1.2

Cena zawiera:

Certyfikat z kodem zawodu, Zaświadczenie MEN, 48 godzin lekcyjnych warsztatów, materiały, pakiet powitalny : torba, notes, ołówek, długopis,30 dni opieki poszkoleniowej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Wydarzenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)