Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-postepowania-administracyjnego-w-praktyce-24225-id193

Informacje o szkoleniu

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce


  ID szkolenia: 24225
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne
  Centrum Konferencyjne
  Legnica
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 04.12.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-17:00
 • Organizator szkolenia:

  Agencja SEDNO Sp. z.o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych oraz zagadnień praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego, która jest niezbędna przy wykonywaniu czynności z zakresu administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy urzędów, którzy w pracy wykorzystują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Uwzględnione zmiany z 2011 r.

Program szkolenia:

Program

1. Rozpoznanie sprawy administracyjnej:

1.1. elementy sprawy administracyjnej (art. 1 k.p.a.);
1.2. stosowanie zasady „lex specialis derogat lex generalis”;
1.3. zakres stosowania k.p.a. w poszczególnych sprawach.

2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne:

2.1. właściwość organu:

* właściwość rzeczowa;
* właściwość miejscowa;

2.2. wyłączenia w postępowaniu administracyjnym:

* fakultatywne wyłączenie pracownika organu;
* obligatoryjne wyłączenie pracownika organu;
* wyłączenie organu.

3. Strony w postępowaniu administracyjnym:

3.1. legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym;
3.2. procesowe uprawnienia i obowiązki strony w postępowaniu;
3.3. współuczestnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym;
3.4. podmioty na prawach strony (organizacja społeczna, prokurator, rzecznik praw obywatelskich);
3.5. pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i „kurator osoby nieobecnej”.

4. Zagadnienia „techniczno – procesowe” w postępowaniu administracyjnym:

4.1. terminy w postępowaniu administracyjnym:

* rodzaje terminów;
* charakter terminów;
* sposób obliczania terminów;

4.2. doręczenia w postępowaniu administracyjnym;
4.3. wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym;
4.4. protokoły i adnotacje.

5. Prowadzenie postępowania administracyjnego:

5.1. postępowanie wyjaśniające a postępowanie administracyjne („sformalizowane”);
5.2. wszczęcie postępowania administracyjnego;
5.3. procedura dowodowa (zasady, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych);
5.4. wydawanie postanowień w toku postępowania;
5.5. rozprawa administracyjna.

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:

6.1. rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć administracyjnych
6.2. elementy formalne rozstrzygnięć administracyjnych
6.3. uzasadnianie rozstrzygnięć administracyjnych (znaczenie zasad ogólnych i orzecznictwa);
6.4. rektyfikacja rozstrzygnięć administracyjnych
6.5. wykonalność rozstrzygnięć administracyjnych

7. Postępowanie przed organem II instancji:

7.1. Środki zaskarżenia od rozstrzygnięć administracyjnych:

* odwołanie;
* zażalenie;

7.2. zasady i przebieg postępowania odwoławczego (w tym procedura samokontroli rozstrzygnięcia administracyjnego);
7.3. rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym.
7.4. Zagadnienia nadzwyczajnego postępowania administracyjnego (wznowienie postępowania, zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności i wygaśnięcia decyzji administracyjnej).

8. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego:

8.1. postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość;
8.2. postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń;
8.3. postępowanie skargowe;
8.4. postępowanie wnioskowe.

9. Zagadnienia etyki urzędniczej w postępowaniu administracyjnym.

Szczegóły dostępne na stronie:
http://www.szkolenia.agencjasedno.pl/szkolenie/kodeks-post%C4%99powania-administracyjnego-w-praktyce-2011-05-10-id5406

Informacje o prelegentach:

Zygmunt Rajchemba
Specjalista - Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów gdzie od ponad 7 lat zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych (antymonopolowych) i wydawaniem decyzji administracyjnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Posiada certyfikat z zakresu prowadzenia szkoleń uzyskany w ramach unijnego programu „UE Transition Facility Project - Poland, United Kingdom, Denmark”. Odbył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego i ochrony konkurencji i konsumentów.
Bierze udział w opracowaniach materiałów informacyjnych i szkoleniowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w szkoleniach i konferencjach poświęconych w szczególności prawom obywatela w aspekcie ochrony konkurencji i praw konsumentów. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej („Gazeta Prawna”, „Zarządzanie Jakością”).
Współpracuje także z Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych) prowadząc zajęcia dla studentów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 230 - zł netto

Cena zawiera:

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez trenera, wynajęcie sali szkoleniowej, lunch, przerwy kawowe, komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zapewnienie konsultacji telefonicznych lub pocztą elektroniczną przez 14 dni od daty ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez trenera, wynajęcie sali szkoleniowej, lunch, przerwy kawowe, komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zapewnienie konsultacji telefonicznych lub pocztą elektroniczną przez 14 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wydarzenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce