Szkolenie

Krajowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012 beneficjentów oraz władzę wdrażającą programy europejskie, instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje audytu, instyt

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych pracowników Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, pracowników Instytucji Zarządzającej, pracowników Instytucji Pośredniczącej I stopnia, pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Instytucji Wdrażającej), pracowników Instytucji Audytu, pracowników Instytucji Certyfikującej oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w zakresie budowy wiarygodnych systemów informacyjnych rachunkowości środków UE, w świetle obowiązków wynikających z artykułu 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej, zasad budowy i funkcjonowania kont księgowych, zasad dokonywania zapisów na kontach księgowych oraz zasad budowy analityk na kontach księgowych i ich powiązania z księgami beneficjenta w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku i jego obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich w sprawozdawczości finansowej, w sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadań.
Kto powinien wziąć udział?
szkolenie otwarte

Program szkolenia

Główne założenia nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych - wyodrębnienie budżetu środków europejskich.
Zasady wykonywania budżetu środków europejskich - środki europejskie i zlecenie płatności.
Zasady wykonywania budżetu państwa - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego i zasady jej wykonywania.
Problemy związane z tworzeniem wyodrębnionego systemu ewidencji księgowej środków europejskich w świetle obowiązków wynikających z artykułu 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 - krajowe standardy rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012.
Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2012.
Specyfika rachunkowości organu finansowego (budżetu) i rachunkowości jednostki wykonującej budżet oraz organu podatkowego oraz ich wzajemne powiązania w roku 2012.
Pojęcie polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych - dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji księgowej środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku.
Księgi rachunkowe - charakterystyka dokumentacji w zakresie organizacji systemu rachunkowości w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych i ich specyfika oraz typowe błędy związane z wyodrębnianiem ksiąg zadania/projektu.
Zasady rachunkowości środków budżetu państwa i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu państwa.
Zasady rachunkowości środków europejskich i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu środków europejskich.
Zasady rachunkowości gmin, powiatów, województw i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i państwowych funduszy celowych, w tym funduszu pracy i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku finansowego.
Zmiana zasad funkcjonowania rachunku bankowego obsługującego projekt - rozwiązanie dylematu konta obsługującego projekt w roku 2012.
Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w urzędach marszałkowskich (księgi organu i księgi urzędu) jako IP i jako beneficjentów.
Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w jednostce organizacyjnej samorządu województwa, np. WUP (księgi budżetu i funduszu) jako IP i jako beneficjenta.
Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w Urzędach Centralnych i Ministerstwach, w państwowych jednostkach budżetowych jako IP i jako beneficjentów.
Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności u beneficjenta, w jednostce samorządu terytorialnego i w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, np. w urzędzie gminy i miasta, w szkole, w OPS, itd..
Zasady wykazywania środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w sprawozdawczości finansowej.
Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego - zakres stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej.
Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w układzie zadań w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
Odpowiedzi na pytania oraz kontrowersje związanie z błędnym używaniem pieczęci urzędowej numeru NIP osoby prawnej przez urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie funkcjonujące jako jednostki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego.

więcej na: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40162037__PZTA_0D.html

Prelegenci

Cytat
Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. W latach 2001-2006 przeprowadził około 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadził około 200 dni szkoleń rocznie, na które składały się szkolenia otwarte i zamknięte. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych BDO. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, GDDKiA, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T.Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 lipca 2012
Siedziba Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 czerwca 2012
Siedziba Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
+23% VAT
500 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwa kawowa
Weź udział

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

425 zł + 23% VAT/os - przy nadesłaniu formularza zgłoszenia do 6 czerwca
Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT.
Płatność przelewem na podstawie faktury otrzymanej podczas szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!