Obowiązki JST jako jednostek współpracujących na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

O szkoleniu

Wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednostki współpracujące muszą posiadać i wdrożyć obligatoryjną instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu na podstawie art. 83 ustawy. Oferujemy Państwu szkolenie w zakresie obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalny wzór instrukcji postępowania dla jednostki współpracującej, którą musi posiadać każdy organ JST na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:
Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

Kto powinien wziąć udział?

Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przeciwdziałanie nadużyciom (np. pełnomocnicy ds. zgodności), inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

Program szkolenia

 1. Informacja wprowadzające
  • Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
  • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
  • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
  • Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej
  • Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. – szczególne wymogi dla starostw
  • Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji, forma i treść przekazywanych informacji
 2. JST jako jednostka współpracująca
  • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
  • Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
  • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
 3. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje – omówienie instrukcji krok po kroku
  • Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
  • Elementy składowe instrukcji
  • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
  • Osoby odpowiedzialne w organizacji
  • Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
  • Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
  • Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji
  • Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
  • Rejestr powiadomień
  • Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją
  • Przesłanki wyższego i niższego ryzyka nadużyć

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Paulina Ledwoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada przedmioty związane z polskim i unijnym system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!