PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 ORAZ ZMIANY W PODATKU CIT W 2013 R - Warszawa

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
- omówienie w oparciu o obowiązujący stan prawny problemów związanych z podatkowym zamknięciem roku sprawozdawczego 2012,
- omówienie najistotniejszych zagadnień podatku CIT, PIT, VAT mających wpływ na sprawozdanie finansowe 2012,
- omówienie zmian znowelizowanych ustaw w zakresie podatku CIT i VAT obowiązujących od 2013r,
- przedstawienie najważniejszych wyroków sądów administracyjnych - Orzecznictwo ETS - Interpretacje organów skarbowych dot w/w podatków.
Kto powinien wziąć udział?
- dyrektorów finansowych,
- głównych księgowych,
- pracowników działów finansowo-księgowych,
- zainteresowanych.

Program szkolenia

PODATKOWE UJĘCIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ICH UZYSKANIA PRZEZ PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE.

1. Przychody oraz koszty ich uzyskania.
1.1. Skutki podatkowe dotyczące korekty przychodów oraz kosztów w wyniku udzielenia rabatu, zwrotu towarów, błędów i pomyłek - korekta wstecz czy na bieżąco?
1.2. Dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów, a moment ich ujęcia w podstawie opodatkowania (jednorazowo czy rozliczany w czasie), w tym:
koszty remontów oraz wydatków rozliczanych poprzez „księgowe odpisy amortyzacyjne"
czy koszty odsetek od kredytu zawsze rozliczane są według zasady kasowej?
zasady rozliczania wydatków wynikających z umowy leasingu.
1.3. Problem niespłaconych należności (złych długów) - warunki zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących wartość należności oraz należności nieściągalnych.
1.4. Wątpliwości dotyczące stosowania właściwych kursów walut obcych (różnice kursowe) w przypadku rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego oraz rozliczeń bezgotówkowych (np. potrącenie).
1.5. Koszty związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, w tym:
koszty ubezpieczenia członków zarządu,
kary umowne i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.
1.6. Czy otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru jest opodatkowane na zasadzie kasowej czy podlega wyłączeniu z przychodów, jako tzw. zaliczka na poczet przyszłych dostaw (np. sprzedaż realizowana przez Internet).
1.7. Jak ustalić dzień uzyskania przychodu oraz dzień potrącenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym (najem, dzierżawa) oraz refakturowania opłat eksploatacyjnych towarzyszących świadczeniu usługi wiodącej (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, dostawy wody, wywóz śmieci itp.).
1.8. Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności handlowych, czyli w jaki sposób korzystnie zoptymalizować koszty.

2. Wybrane aspekty dotyczące amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
2.1. Straty z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym,
2.2. Zasady amortyzacji majątku trwałego otrzymanego w wyniku aportu (wniesienia do spółki osobowej i spółki kapitałowej), w tym zasady amortyzacji oraz ustalania podatkowej wartości składników majątku stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część,
2.3. Odpisy amortyzacyjne od wydatków inwestycyjnych sfinansowanych dotacją lub zwróconych podatnikowi w inny sposób.

3. Zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych w aspekcie należności transferowanych między podmiotami mającymi rezydencję podatkową w różnych krajach.
3.1. Przesłanki stosowania zwolnienia od podatku w stosunku do wypłat dokonywanych między spółkami powiązanymi z siedzibą w Polsce oraz Unii Europejskiej.
3.2. Obowiązki w zakresie terminów zapłaty podatku pobranego od podatnika oraz terminów składania deklaracji i informacji podatkowych.
3.3. Skutki podatkowe związane z wypłatą dywidendy w formie niepieniężnej.

ZMIANY W PODATKU CIT NA 2013 R.

1. Naruszenie terminów płatności w transakcjach handlowych - obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów albo przychodów !!!
1.1. skutki nieuregulowania zobowiązania dotyczącego kosztów pośrednich i bezpośrednich,
1.2. nieuregulowane płatności składające się na wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
1.3. moment dokonania korekty kosztów lub przychodów.

2. Zmiany dotyczące umowy leasingu.
2.1. skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu,
2.2. rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy,
2.3. zmiana stron umowy (cesja) w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu - skutki podatkowe dotyczące leasingodawcy i nowego leasingobiorcy,
2.4. ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, w przypadku zawarcia kolejnej umowy (tzw. ponowny leasing).

Czas trwania

1 dzień (8 godz.)

Prelegenci

Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, autor wielu wykładni i opinii dot podatków, wykładowca na szkoleniach z bogata wiedzą praktyczną, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Gromada

00-012 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
400
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!