Szkolenie: PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 ORAZ ZMIANY W PODATKU CIT W 2013 R - Warszawa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatkowe-zamkniecie-roku-2012-oraz-zmiany-w-podatku-cit-w-2013-r-warszawa-47956-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
- omówienie w oparciu o obowiązujący stan prawny problemów związanych z podatkowym zamknięciem roku sprawozdawczego 2012,
- omówienie najistotniejszych zagadnień podatku CIT, PIT, VAT mających wpływ na sprawozdanie finansowe 2012,
- omówienie zmian znowelizowanych ustaw w zakresie podatku CIT i VAT obowiązujących od 2013r,
- przedstawienie najważniejszych wyroków sądów administracyjnych - Orzecznictwo ETS - Interpretacje organów skarbowych dot w/w podatków.

Szkolenie skierowane jest do:

- dyrektorów finansowych,
- głównych księgowych,
- pracowników działów finansowo-księgowych,
- zainteresowanych.

Program szkolenia:

PODATKOWE UJĘCIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ICH UZYSKANIA PRZEZ PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE.

1. Przychody oraz koszty ich uzyskania.
1.1. Skutki podatkowe dotyczące korekty przychodów oraz kosztów w wyniku udzielenia rabatu, zwrotu towarów, błędów i pomyłek - korekta wstecz czy na bieżąco?
1.2. Dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów, a moment ich ujęcia w podstawie opodatkowania (jednorazowo czy rozliczany w czasie), w tym:
koszty remontów oraz wydatków rozliczanych poprzez „księgowe odpisy amortyzacyjne"
czy koszty odsetek od kredytu zawsze rozliczane są według zasady kasowej?
zasady rozliczania wydatków wynikających z umowy leasingu.
1.3. Problem niespłaconych należności (złych długów) - warunki zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących wartość należności oraz należności nieściągalnych.
1.4. Wątpliwości dotyczące stosowania właściwych kursów walut obcych (różnice kursowe) w przypadku rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego oraz rozliczeń bezgotówkowych (np. potrącenie).
1.5. Koszty związane z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów, w tym:
koszty ubezpieczenia członków zarządu,
kary umowne i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.
1.6. Czy otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru jest opodatkowane na zasadzie kasowej czy podlega wyłączeniu z przychodów, jako tzw. zaliczka na poczet przyszłych dostaw (np. sprzedaż realizowana przez Internet).
1.7. Jak ustalić dzień uzyskania przychodu oraz dzień potrącenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym (najem, dzierżawa) oraz refakturowania opłat eksploatacyjnych towarzyszących świadczeniu usługi wiodącej (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, dostawy wody, wywóz śmieci itp.).
1.8. Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności handlowych, czyli w jaki sposób korzystnie zoptymalizować koszty.

2. Wybrane aspekty dotyczące amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
2.1. Straty z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym,
2.2. Zasady amortyzacji majątku trwałego otrzymanego w wyniku aportu (wniesienia do spółki osobowej i spółki kapitałowej), w tym zasady amortyzacji oraz ustalania podatkowej wartości składników majątku stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część,
2.3. Odpisy amortyzacyjne od wydatków inwestycyjnych sfinansowanych dotacją lub zwróconych podatnikowi w inny sposób.

3. Zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych w aspekcie należności transferowanych między podmiotami mającymi rezydencję podatkową w różnych krajach.
3.1. Przesłanki stosowania zwolnienia od podatku w stosunku do wypłat dokonywanych między spółkami powiązanymi z siedzibą w Polsce oraz Unii Europejskiej.
3.2. Obowiązki w zakresie terminów zapłaty podatku pobranego od podatnika oraz terminów składania deklaracji i informacji podatkowych.
3.3. Skutki podatkowe związane z wypłatą dywidendy w formie niepieniężnej.

ZMIANY W PODATKU CIT NA 2013 R.

1. Naruszenie terminów płatności w transakcjach handlowych - obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów albo przychodów !!!
1.1. skutki nieuregulowania zobowiązania dotyczącego kosztów pośrednich i bezpośrednich,
1.2. nieuregulowane płatności składające się na wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
1.3. moment dokonania korekty kosztów lub przychodów.

2. Zmiany dotyczące umowy leasingu.
2.1. skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu,
2.2. rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy,
2.3. zmiana stron umowy (cesja) w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu - skutki podatkowe dotyczące leasingodawcy i nowego leasingobiorcy,
2.4. ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, w przypadku zawarcia kolejnej umowy (tzw. ponowny leasing).

Informacje o prelegentach:

Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, autor wielu wykładni i opinii dot podatków, wykładowca na szkoleniach z bogata wiedzą praktyczną, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 400 - zł netto

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 ORAZ ZMIANY W PODATKU CIT W 2013 R - Warszawa