Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rekrutacja-i-selekcja-etapy-standardy-procedury-narzedzia-37528-id10682

Informacje o szkoleniu

 • REKRUTACJA I SELEKCJA. ETAPY, STANDARDY, PROCEDURY, NARZĘDZIA.


  ID szkolenia: 37528
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

  Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad

  Wyjazd uczestników następnego dnia po śniadaniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Przekazanie podstawowych czynności koniecznych przy planowaniu i realizacji procesu rekrutacji i selekcji pracowników z zewnętrznego rynku pracy.

Metody szkolenia
• ćwiczenia
• mini wykład
• omówienie/dyskucja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie umiejętności sporządzenia diagnozy bieżących potrzeb rekrutacyjnych
• wzrost umiejętności wykorzystania istniejącego w firmie opisu stanowiska do przygotowania profilu „idealnego kandydata”
• wzrost wiedzy dotyczącej wyboru optymalnych narzędzi wspomagających ocenę selekcyjną
• wzrost wiedzy na temat zasad analizy, weryfikacji, uzupełniania oraz wstępnej oceny aplikacji
• wzrost wiedzy dotyczącej wywiadów, m.in. zasad przeprowadzania wywiadu selekcyjnego i umiejętności wyciągania z niego wniosków stanowiących podstawę wyboru selekcyjnego

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie i/lub przeprowadzenie procesu naboru pracowników z zewnętrznego rynku pracy

Program szkolenia:

I. Wskazanie i omówienie zależności między pierwszymi etapami przygotowania się do rekrutacji a efektywnością całej selekcji i ostatecznie jakością decyzji selekcyjnej.

1. Dokładna diagnoza potrzeby rekrutacyjnej
• analiza / tworzenie opisu stanowiska pracy w aspekcie merytorycznym, kompetencyjnym oraz administracyjnym
• określanie profilu osoby, pasującej do oczekiwań stanowiska

II. Reguły wyboru kanału i narzędzi rekrutacji i selekcji

1. Zasady wyboru kanału rekrutacji
• przegląd możliwości w zakresie źródeł kandydatów
• omówienie różnic w prowadzeniu procesu naboru uzależnionych od wyboru kanału rekrutacji

2. Zasady doboru narzędzi selekcyjnych i przegląd najważniejszych technik dostępnych na rynku
• omówienie metody wywiadów selekcyjnych (z naciskiem na wywiady behawioralne) w tym;
- wywiadu strukturalizowanego
- wywiadu na wpół strukturalizowanego
- wywiadu niestrukturalizowanego
- wywiadu panelowego
- wywiadu poświęconego faktom z życiorysu
- wywiadu sytuacyjnego
- wywiadu retrospekcyjnego
- wywiadu konfrontacyjnego
- wywiadu merytorycznego
• przegląd i omówienie metod oceny w postaci testów predyspozycji i motywacji zawodowych oraz profili osobowości rozpatrywanych w kontekście ról zawodowych

III. Ocena aplikacji i przygotowanie się do wywiadu selekcyjnego

1. Porządkowanie i wstępna ocena aplikacji, uzupełnianie / standaryzowanie danych.
2. Ostateczna ocena aplikacji i wybór grupy kandydatów przechodzących do procesu oceny selekcyjnej na bazie wywiadów i ewentualnie dodatkowych technik selekcyjnych.
3. Przygotowywanie scenariuszy wywiadów na podstawie informacji zawartych w aplikacjach.
4. Przygotowanie scenariuszy wywiadów w celu oceny wybranych lub podstawowych aspektów wyznaczających sposób funkcjonowania ludzi (podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, komunikacja, relacje interpersonalne, organizacja/planowanie).

IV. Zasady przeprowadzania wywiadów selekcyjnych i umiejętności formułowania wniosków i w konsekwencji ocen

1. Formalne zasady prowadzenia wywiadu i aranżacji sytuacji wywiadu: kontrolowanie wizerunku firmy (marketing personalny / employer branding).
2. Reguły wyboru i formułowania pytań podczas wywiadu i analizowanie odpowiedzi.
© Copyright dr Kinga Padzik

Informacje o prelegentach:

DR KINGA PADZIK - Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją. Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy, zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach. Ekspert i trener Szkoły Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1880 zł/os + 23% VAT* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

 • 1790 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1730 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: REKRUTACJA I SELEKCJA. ETAPY, STANDARDY, PROCEDURY, NARZĘDZIA.