Szkolenie

Specjalista ds. realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami - 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego.

O szkoleniu

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Cel szkolenia:
Głównym celem warsztatów jest kompleksowa analiza i omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Warsztaty odbywają się w kameralnych grupach gwarantujących warsztatową formę prowadzenia zajęć, poznanie właściwych praktyk oraz omówienie możliwych rozwiązań i kwestii problematycznych zgłoszonych przez Uczestników.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.

Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
pracownicy urzędów administracji publicznej,
pracownicy firm działających w branży budowlanej,
oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie budowlanym.
Uczestnictwo w warsztatach pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

DZIEŃ I

Źródła informacji o nieruchomości:
księga wieczysta / zbiór dokumentów,
ewidencja gruntów i budynków,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym:
roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,
obszar oddziaływania obiektu budowlanego,
rozpoczęcie robót budowlanych,
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne.
Procedura ustalania warunków zabudowy:
zawartość wniosku,
przebieg postępowania,
ustalenia decyzji.
Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:
zawartość wniosku,
przebieg postępowania,
ustalenia decyzji;
pojęcie „instytucji celu publicznego” w orzecznictwie NSA.
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.
Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych:
pozwolenie na budowę,
zgłoszenie robót budowlanych,
dziennik budowy,
zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
Konserwator zabytków a inwestycja budowlana.
Rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.
Uprawnienia konserwatora zabytków.
Obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków.
Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.

DZIEŃ II

Przebieg procesu budowlanego:
wszczęcie inwestycji,
prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
inwestor,
inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant,
kierownik budowy (robót),
istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki),
nakaz wstrzymania robót,
katastrofa budowlana,
zakończenie budowy,
odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.
Oddanie obiektu do użytkowania.
zgłoszenie obiektu do użytkowania,
pozwolenie na użytkowanie,
zakres obowiązkowej kontroli,
użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe).
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:
zgłoszenie,
sprzeciw,
opłata legalizacyjna.
Samowola budowlana i jej konsekwencje:
budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,
budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,
wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,
wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.
Prawo wodne a proces budowlany:
urządzenia wodne – definicja ustawowa,
pozwolenie wodno prawne – charakterystyka, cel, treść,
samowola budowlana w prawie wodnym,
obowiązki właściciela urządzenia wodnego,
koszty utrzymania urządzenia wodnego,
ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego.

DZIEŃ III

Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego:
harmonogram robót,
raporty wykonawcy,
protokoły odbioru częściowego i końcowego,
rady budowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania:
kaucja zabezpieczająca,
gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa,
weksel,
zastaw.
Dokumentacja powykonawcza:
obmiar powykonawczy,
projekt powykonawczy,
dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne itp.
Reguły FIDIC – zarys zagadnienia.
Opłata adiacencka.
Renta planistyczna.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doktor prawa, radca prawny, ceniony specjalista w zakresie prawa budowlanego. Autor autorskich projektów szkoleniowych dla pracowników jedostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw prywatnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Szkolenia prowadzi z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując najnowsze standardy i warsztatową formułę realizacji zajęć.

Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1690zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Czas trwania

-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);

Prelegenci

Cytat
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doktor prawa, radca prawny, ceniony specjalista w zakresie prawa budowlanego. Autor autorskich projektów szkoleniowych dla pracowników jedostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw prywatnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Szkolenia prowadzi z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując najnowsze standardy i warsztatową formułę realizacji zajęć.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 29 października 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 28 - 30 lipca 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 9 - 11 lipca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 9 - 11 lipca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 9 - 11 lipca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 27 czerwca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 27 czerwca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 27 czerwca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 30 maja 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 28 - 30 kwietnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 28 - 30 kwietnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 31 marca - 1 kwietnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 31 marca - 2 kwietnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 lutego 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 lutego 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 18 grudnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 18 - 20 listopada 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 6 - 8 listopada 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 6 - 8 listopada 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 2 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 2 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 2 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 2 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 2 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 1 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 - 24 lipca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 - 24 lipca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 - 24 lipca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 - 24 lipca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 czerwca 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 czerwca 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 czerwca 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 czerwca 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 24 kwietnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 24 kwietnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 24 kwietnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1690 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!