Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ochrony-informacji-niejawnych-szkolenie-uzupelniajace-dla-pracownikow-pionow-ochrony-69602-id11

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych. Realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

NAJBLIŻSZE TERMINY:
27 lutego - 1 marca 2019/ Bielsko - Biała
17-19 kwietnia 2019/ Bukowina Tatrzańska
26 - 28 czerwca 2019/ Zakopane

Szkolenie skierowane jest do:

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ochrony informacji niejawnych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach np.: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie obywatelstwa polskiego, z wyłączeniem zatrudnienia u przedsiębiorców, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwy organ lub pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Program szkolenia:

PLAN RAMOWY:
 Podstawowe kryteria i sposoby określania poziomu zagrożeń.
 Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
 Praktyczne przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego. (ćwiczenia)
 Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Zarządzanie ryzykiem.
 Metodyka i zakres prowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.
 Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego. Zasady opracowywania i wypełniania kwestionariusza.
 Wykonanie i przedstawienie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego w oparciu o dane wskazanego podmiotu gospodarczego. (ćwiczenia)
 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w toku realizacji zadań czy umów, których wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.
 Przygotowanie do opracowania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
 Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. (ćwiczenia)
 Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych: wewnętrzna i zewnętrzna.
 Podstawowe wymagania i zadania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych. Zasady akredytacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 Metodyka opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego: zasady opracowania, zalecenia ABW/SKW.
 Opracowanie zakresu tematycznego dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. (ćwiczenia)
 Wewnętrzna dokumentacja jednostki organizacyjnej (plan ochrony informacji niejawnych, dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych, dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, wykaz osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych).
 Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzi Marek Anzel – Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz działalności kancelarii tajnych na studiach podyplomowych w Akademii Marynarki Wojenneji na Uniwersytecie Śląskim. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, „Poradnika dla personelu kancelarii tajnej”, „Szacowanie Ryzyka oraz zarządzanie Ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych”, a także wielu artykułów w prasie branżowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2200 pok. 1 os. + wyżywienie
  • 2000 pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.
Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl.

Wydarzenie: Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych – Szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony.