Świadczenia na rzecz pracowników – aspekty praktyczne z zakresu prawa pracy oraz prawa podatkowego

O szkoleniu

Warszawa, 26 marca 2014 r. - SOP 14273
Katowice, 3 kwietnia 2014 r. - SOP 14274
Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. - SOP 14275
Wrocław, 4 kwietnia 2014 r. - SOP 14276
Poznań, 14 kwietnia 2014 r. - SOP 14277
Łódź, 16 kwietnia 2014 r. - SOP 14278
Kraków, 22 kwietnia 2014 r. - SOP 14279
Gdańsk, 25 kwietnia 2014 r. - SOP 14280
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Stosunek pracy – problemy praktyczne:
a) zasady nawiązywania umów o pracę, różnice pomię-
dzy zatrudnianiem na podstawie umów cywilnopraw-
nych i umów o pracę,
b) obowiązki pracodawcy wobec nowozatrudnionych
pracowników,
c) prawa i obowiązki pracownika,
d) nowe zasady rozliczania czasu pracy, godziny nad-
liczbowe oraz prawo do wypoczynku,
e) polityka prorodzinna,
f) rozwiązanie stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia na
rzecz pracowników – zasady dotyczące przyznawa-
nia świadczeń wynikające z prawa pracy oraz konse-
kwencje na gruncie prawa podatkowego:
a) zasady dotyczące wypłaty wynagrodzeń oraz innych
świadczeń na rzecz pracowników wynikające z prawa
pracy,
b) różnice związane z dokonywaniem świadczeń na rzecz
pracowników oraz współpracowników (umowy zlece-
nia, umowy o dzieło, inne umowy cywilnoprawne),
c) wynagrodzenia pracowników oraz współpracowników
– moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów,
d) składki ubezpieczeniowe - moment zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów,
e) premie i nagrody wypłacane pracownikom – przycho-
dy pracownika oraz koszty pracodawcy,
f) pracodawca jako płatnik – obowiązki związane z ob-
liczaniem podatku dochodowego (obowiązki ewiden-
cyjne i informacyjne).
3. Świadczenia nieodpłatne oraz częściowo nieodpłatne
– konsekwencje na gruncie CIT, PIT oraz VAT:
a) zasady rozliczania nieodpłatnych przekazań na grun-
cie CIT,
b) zasady rozliczania nieodpłatnych przekazań na grun-
cie PIT,
c) zasady rozliczania nieodpłatnych przekazań na grun-
cie VAT,
d) zasady przyznawania oraz opodatkowania wybranych
świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłat-
nych:
- abonamenty medyczne,
- imprezy integracyjne,
- imprezy jubileuszowe,
- szkolenia, narady, konferencje,
- wynajem hal sportowych dla pracowników,
- prezenty świąteczne,
- posiłki i napoje dla pracowników,
- dowóz pracowników do pracy,
- zakwaterowanie pracowników,
- świadczenia z ZFŚS
e) świadczenia nieodpłatne na rzecz współpracowników
oraz innych osób niebędących pracownikami – zasa-
dy dokonywania świadczeń oraz obowiązki związane
z PIT 8-C oraz PIT 8 – AR.
4. Świadczenia na rzecz pracowników związane z po-
dróżami służbowymi oraz oddelegowaniem – konse-
kwencje na gruncie CIT, PIT i VAT:
a) podstawowe akty prawne regulujące problematykę
dotyczącą podróży służbowych,
b) podróże służbowe pracowników,
c) podróże współpracowników oraz członków zarządu /
rady nadzorczej,
d) definicja podróży służbowej, miejsce wykonywania
pracy a podróż służbowa,
e) podróż służbowa a czas pracy,
f) podróż służbowa a oddelegowanie – różnice prawne
i podatkowe,
g) czas i miejsce rozpoczęcia a zakończenia podróży
służbowej,
h) diety z tytułu podróży służbowych,
i) zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów noclegu,
zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową,
j) zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosun-
ku do uzasadnionych potrzeb (pralinki, autostrady itd.),
k) dokumentowanie wydatków w podróży służbowej,
l) zaliczka na poczet podróży służbowej,
m) należności z tytułu podróży służbowych – konsekwen-
cje podatkowe.
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracow-
nika - konsekwencje na gruncie CIT, PIT oraz VAT:
a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy
pracodawcy i za zgodą pracodawcy,
b) umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych – klauzule lojalnościowe,
c) prawa i obowiązki pracodawcy w związku z podno-
szeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika.
6. Mienie pracodawcy przekazywane pracownikom -
konsekwencje na gruncie CIT, PIT i VAT:
a) mienie powierzone – obowiązki pracodawcy i pracow-
nika,
b) samochody służbowe na cele prywatne,
c) telefony służbowe na cele prywatne,
d) strój / ubiór pracowników,
e) odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
f) wspólna odpowiedzialność materialna za mienie po-
wierzone,
g) mienie prywatne pracowników wykorzystywane
w działalności pracodawcy.
7. Świadczenia wynikające z przepisów o BHP oraz
świadczenia o podobnym charakterze - konsekwen-
cje na gruncie CIT, PIT oraz VAT:
a) świadczenia z BHP – obowiązki pracodawcy,
b) świadczenia z BHP – konsekwencje podatkowe,
c) inne świadczenia zbliżone do BHP – zakup okularów
dla pracowników, bony i talony przekazywane pra-
cownikom.
8. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00 – 15.45

Prelegenci

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólni-
cy. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospo-
darczych tj. łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod
kątem ich konsekwencji prawno-podatkowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo spo-
rządzał dokumentacje cen transferowych oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników
w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu
oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsorin-
gu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.
Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w War-
szawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmio-
tami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.
Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również
uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicz-
nych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate do-
świadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumen-
tacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Mateusz Cedro – prawnik, od kilku lat pracuje i współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawo – po-
datkową podmiotów gospodarczych. Obecnie starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego
Zarzycki&Wspólnicy. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich
konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych
i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej i marketingowej oraz uczest-
niczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz korzystania
z samochodów służbowych. Posiada doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + VAT
540
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego
potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!