Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-zarzadzania-srodowiskowego-w-opraciu-o-norme-pn-en-iso140012005-35138-id8229

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami firmy wynikającymi z aktualnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji ewentualnego ich nieprzestrzegania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim:
- dla firm chcących wdrożyć i / lub certyfikować system zarządzania środowiskowego;
- dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie / utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE
1.1 Przedstawienie prowadzących oraz uczestników
1.2 Omówienie przebiegu i zakresu tematyki szkoleni
1.3 Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe
2. Geneza systemu zarządzania środowiskiem (EMS)
2.1 Idea systemów zarządzania
2.2 Budowa normy ISO 14001:2004
Przerwa kawowa
3. Podstawowe definicje z zakresu EMS (Environment Management System)
4. Wymagania normy ISO 14001:2004 i ich interpretacja:
4.1 Wymagania ogólne
4.2 Polityka środowiskowa
4.3 Planowanie systemu zarządzania
II Dzień
1. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania
1.1 Zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie systemu środowiskowego
1.2 Zasoby ludzkie: kompetencje, szkolenie i świadomość
1.3 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
2. Nadzorowanie dokumentacji
2.1 Sterowanie operacyjne
2.2 Gotowość i reagowanie na awarie środowisk
Przerwa kawowa
3.Weryfikacja systemu zarządzania środowiskowego
3.1 Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
3.2 Ocena zgodności z przepisami prawa i innymi
3.3 Postępowanie z niezgodnościami środowiskowymi oraz działania korygujące i zapobiegawcze
4. Nadzorowanie zapisów
4.1 Audity wewnętrzne
4.2 Przegląd systemu przez kierownictwo
4.3 Powiązanie z innymi systemami zarządzania i możliwości integracji z tymi systemami
4.4 Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem.
4.5Test / ankieta ewaluacyjna

Informacje o prelegentach:

dr Marek Jabłoński
dr Adam Jabłoński

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 78,76 zł dofinansowane w 80% z EFS

Cena zawiera:

catering + materiały szkoleniowe + certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dofinansowanie z UE:

Tak. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie skierowane jest dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionycj na umowę o prace w małych i mikroprzedsiebiorstwach,stowarzyszeniach, fundacji.

Wydarzenie: System zarządzania Środowiskowego w opraciu o normę PN-EN ISO14001:2005