Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

O warsztatach

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w bazie KOBIZE zawarte w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217). Wprowadza ono podział użytkowników Krajowej bazy oraz zmiany w formularzach i sposobie logowania do systemu.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmioty korzystające ze środowiska, które w ramach prowadzonej działalności wprowadzają substancje do powietrza (np. eksploatując różnego rodzaju instalacje produkcyjne, kotłownie zakładowe, spawalnie, samochody służbowe, agregaty, wózki widłowe, itp.), są zobowiązane przedkładać:

 • do Krajowej bazy (do Kobize) - raporty o emisjach, które miały miejsce w danym roku sprawozdawczym,
 • do właściwego marszałka województwa - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, wykazy opłatowe muszą być sporządzane na podstawie raportu wprowadzonego do Krajowej bazy (KOBIZE), czyli oba raporty muszą być spójne.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska,
 • przekazanie wiedzy w zakresie obowiązków przedsiębiorców dotyczących raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania sprawozdania o zakresie korzystania ze Środowiska do Marszałka Województwa,
 • nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania raportów KOBIZE.

Na szkoleniu będziemy omawiać m.in. następujące zagadnienia:

 • kto jest objęty obowiązkiem raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),
 • w jaki sposób dokonać rejestracji podmiotu w Krajowej bazie (KOBIZE) i założyć konto konieczne na potrzeby raportowania,
 • w jaki sposób i w jakich sytuacjach należy aktualizować dane dot. podmiotu posiadającego konto w Krajowej bazie,
 • jaki jest obowiązujący termin na przedłożenie raportu do KOBIZE,
 • w jaki sposób należy sporządzić i przedłożyć raport do KOBIZE,
 • jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy,
 • jakie jest powiązanie pomiędzy raportowaniem o emisjach do Krajowej bazy, a raportowaniem dot. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • jaka jest poprawna struktura raportu wprowadzanego do Krajowej bazy,
 • elementy raportu wykraczające poza dane typowo emisyjne (podział zakładu na instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, urządzenia ochronne, paliwa, odpady, surowce, wielkość produkcji, wielkość przetwarzania, posiadane pozwolenia i zezwolenia, dokonane zgłoszenia eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów),
 • ogólne zasady podawania danych technologicznych, produkcyjnych, emisyjnych, itp. w raporcie do Krajowej bazie,
 • rodzaje instalacji i źródeł emisji,
 • sposoby pozyskiwania danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy,
 • źródła danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy (m.in. publikacje określające wskaźniki emisji dla danych procesów, sprawozdania z pomiarów okresowych, raporty z pomiarów ciągłych, karty charakterystyk stosowanych preparatów, itp.).
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w następującym zakresie:

 • dokonanie poprawnej rejestracji w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • poprawne tworzenie w Krajowej bazie miejsc korzystania ze środowiska przypisanych do danego podmiotu,
 • tworzenie raportów dla danego podmiotu oraz sprawozdań dla poszczególnych miejsc korzystania ze środowiska danego podmiotu, tworzenie sprawozdań z eksploatacji urządzeń, sprawozdań z przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • poprawne konstruowanie struktury raportu, zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie danego miejsca korzystania ze środowiska (np. zakładu) oraz zgodnie ze sposobem monitorowania procesów technologicznych, produkcji i emisji,
 • wprowadzanie do raportu danych emisyjnych w sposób spójny z prowadzonymi przez dany podmiot innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdaniami GUS i PRTR,
 • poprawny dobór źródeł danych o emisji z poszczególnych instalacji i źródeł emisji,
 • korzystanie z opublikowanych materiałów dot. wskaźników emisyjnych (np. w zakresie spalania paliw w kotłach, w zakresie procesów spawania),
 • korzystanie ze sprawozdań z pomiarów emisji do powietrza,
 • pozyskiwanie danych z kart charakterystyk preparatów stosowanych w ramach procesów związanych z emisją do powietrza (np. malowanie i emisja LZO z preparatów malarskich, lakierniczych, itp.),
 • identyfikowanie, na potrzeby raportu do Krajowej bazy, tych emisji do powietrza, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych (np. w trakcie rozruchów źródeł emisji) lub zachodziły przypadkowo (np. ubytki czynników zawierających tzw. f-gazy z urządzeń klimatyzacyjnych),
 • poprawne wprowadzanie do raportu w Krajowej bazie informacji o posiadanych decyzjach administracyjnych dot. emisji do powietrza i o dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • poprawne wprowadzanie do raportu w Krajowej bazie informacji o planowanych/realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w tym danych o prognozowanej wielkości emisji,
 • wykorzystywanie danych z opłat i KOBiZE do obliczania śladu węglowego organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, w szczególności są to:

 • pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • pracownicy, wyznaczeni do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • właściciele firm zainteresowani tematyką ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Program warsztatu

dzień 1

 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • podstawy prawne - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń,
  • NOWY sposób logowania do bazy i nadawania uprawnień użytkownikom głównym i dodatkowym,
  • nowe opcje systemu KOBIZE – formularz uzyskania dostępu do konta, formularz zmiany użytkownika głównego; usuwanie użytkowników Krajowej bazy przez Krajowy ośrodek w szczególnych przypadkach – tj. na wniosek samego użytkownika,
  • substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami, powiązanie systemu opłatowego do Marszałka Województwa  z raportem do KOBIZE.
    
 2. Zasady sporządzania Raportów do Krajowej bazy KOBIZE:
  • terminy i miejsca składania raportów i sprawozdań,
  • zasady rejestracji i aktualizacji podmiotów (konto w Krajowej Bazie), ustanawianie Użytkowników bazy,
  • zasady dot. tworzenia miejsc korzystania ze środowiska,
  • zasady i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych – wskaźniki emisji zanieczyszczeń, pomiary emisji z instalacji, karty charakterystyki, definicja LZO,
  • budowanie struktury technologicznej zakładu, ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów, określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
  • wprowadzanie wielkości produkcji/przetwarzania, informacji o posiadanych pozwoleniach/zezwoleniach/dokonanych zgłoszeniach,
  • przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki.
    
 3. Wypełnianie raportu „krok po kroku”- część praktyczna:
  • sprawozdanie z eksploatacji urządzeń (w tym samochodów służbowych, wózków widłowych i maszyn roboczych),
  • sprawozdanie z miejsca korzystania ze środowiska - kotły grzewcze,
  • sprawozdanie z procesów produkcyjnych (malowanie, spawanie),
  • sprawozdanie z ubytków czynników chłodniczych w klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej,
  • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją (emisja niezorganizowana).
    
 4. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE.
   
 5. Jak wykorzystać dane z opłat i KOBiZE do obliczania śladu węglowego organizacji,
   
 6. Bieżące konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia.

dzień 2

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska:
  • Prawo Ochrony Środowiska w praktyce oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze,
  • obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska,
  • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska,
  • kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne,
  • sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności).
    
 2. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania i aktualizowania pozwoleń:
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza,
  • pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
    
 3. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne:
  • wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania,
  • ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy),
  • obowiązujące stawki i formularze w 2021 i 2022 r.,
  • terminy i miejsca przedkładania sprawozdań,
  • opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.
    
 4. Wypełnianie  wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska na konkretnych przykładach:
  • sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) -  wskaźniki KOBIZE,
  • sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne, np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki),
  • emisja zorganizowana a niezorganizowana,
  • opłata za czynniki chłodnicze z urządzeń i klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej,
  • opłata za samochody służbowe,
  • kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów,
  • powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE (zakładka „Opłaty”),
  • przybliżenie zasad działania aplikacji do naliczania opłat za korzystanie ze Środowiska Ekopłatnik.

Czas trwania

I dzień 10.00 - 16.00
II dzień 9.00 - 15.00

Prelegenci

Trener - praktyk, od ponad 10 lat pracuje jako doradca i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów, na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne (hybrydo
za osobę
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!