Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia Kodeks Pracy - szkolenia i kursy w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (11)
1
Effect Group Sp. z o.o.

Effect Group Sp. z o.o.• Szkolenia Kodeks Pracy - szkolenia i kursy w 2020 r. • Szkolenia Kodeks Pracy - szkolenia i kursy w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (11)
1
Zobacz również

Kodeks pracy

Kodeks pracy to jeden z najważniejszych dokumentów prawnych obowiązujących pracodawców i pracowników, regulujący relacje między nimi i chroniący ich interesy. Ten bardzo obszerny zbiór przepisów bywa jednak problematyczny, m.in. ze względu na częste zmiany w przepisach wymagające dostosowania do nich konkretnych aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dowiedz się więcej o kodeksie pracy, jego znaczeniu i wyzwaniach, jakie generuje.

Co zawiera i kogo dotyczy kodeks pracy?

Kodeks pracy to ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1988 r., Nr 21, poz. 94), akt normatywny, który stanowi zbiór przepisów dotyczących szeroko pojętych praw i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy. Opisuje on wszelkie zasady zatrudnienia oraz prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Składa się aż z 15 działów, którym nadano następujące tytuły:
 • Przepisy ogólne,
 • Stosunek pracy,
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • Odpowiedzialność materialna pracowników,
 • Czas pracy,
 • Urlopy pracownicze,
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • Zatrudnianie młodocianych,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Układy zbiorowe pracy,
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • Przedawnienie roszczeń,
 • Przepisy końcowe.
Jest to główne źródło prawa pracy. Kodeks obowiązuje pracodawców, a więc jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które zatrudniają pracowników, a także pracowników, czyli osoby zatrudnione osoba podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Oznacza to więc, że przepisy w nim zawarte nie obejmują osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych takich jak umowa-zlecenie lub umowa o dzieło.

Znaczenie kodeksu pracy dla współczesnego biznesu

Między innymi ze względu na zawartą w kodeksie definicję pracownika jego znaczenie we współczesnym świecie coraz częściej jest kwestionowane. Zakłada ona bowiem, że osoby zatrudnione na umowy-zlecenia i umowy o dzieło nie są pracownikami. Co za tym idzie, nie mają one przywilejów ale również obowiązków wynikających z kodeksu. Jest to kontrowersyjne, biorąc pod uwagę ilość osób zatrudnionych w ten sposób, a także korzystających z samozatrudnienia. Coraz rzadziej odchodzi się też od dawnych schematów pracy, m.in. sztywnych godzin i miejsca wykonywania zadań służbowych, na rzecz pracy wynikowej, elastycznej i zdalnej. W tym kontekście kodeks pracy zdecydowanie można uznać za przestarzały. Eksperci podkreślają, że jest to dokument sporządzony kilkadziesiąt lat temu, gdy w Polsce panował zupełnie inny ustrój. Między innymi dlatego często odbiega od współczesnych realiów, stąd postualny jego gruntownej przebudowy.

Działanie zgodnie z kodeksem pracy – dlaczego warto?

Do obowiązków pracodawcy według kodeksu i prawa pracy należy między innymi: zapoznanie pracowników z ich obowiązkami, organizacja pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z zasadami BHP warunków pracy, terminowa wypłata wynagrodzenia, zaspokajanie w miarę posiadanych środków potrzeb socjalnych pracowników.

Do obowiązków pracownika natomiast należy np.: przestrzeganie czasu pracy, przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów oraz zasad w nim obowiązujących, w szczególności dotyczących BHP i ppoż., dbanie o dobro zakładu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów, skupiając się przede wszystkim na tym, czy zgodnie z prawem działa pracodawca. Gdy kontrola wykaże nieprawidłowości w tym zakresie, łatwo narazić się na poważne konsekwencje. Dlatego warto dbać o dobrą znajomość kodeksu i prawa pracy oraz najnowszych wprowadzanych w prawodawstwie zmian, a także zgodność z przepisami wszelkich podejmowanych działań.

Wyzwania związane ze zmianami w prawie pracy

Konieczność przystosowania zapisów kodeksu pracy do współczesnych warunków zatrudnienia sprawia, że w dokumencie często wprowadzane są zmiany. Niekiedy brzmienie niektórych punktów podlega tylko kosmetycznym poprawkom, innym razem zapisy zmieniane są w sposób dość znaczący. Pozwala to zapobiec dezaktualizacji zapisów kodeksu. Nie da się zaprzeczyć, że zmiany w Kodeksie pracy są potrzebne, jednak częste ich wprowadzanie stanowi wyzwanie dla pracodawców. Zdarza się, że kodeks pracy otrzymuje nowe brzmienie nawet kilka razy w roku, za każdym razem wymuszając na przedsiębiorcach dostosowanie swoich działań do nowych regulacji. Może to poważnie dezorganizować system pracy i utrudniać firmie rozwój. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej oddelegowują zadania związane z monitorowaniem zmian w kodeksie i prawie pracy, a o zgodność z przepisami dbają specjaliści z zakresu kadr i płac czy zarządzania zasobami ludzkimi.